Regulamin serwisu

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie poradnikbiznesu.pl, pełniącym funkcje serwisu internetowego, zwanym dalej „Serwisem”.
  2. Serwis prowadzony jest przez e-Kiosk S.A. (dalej: „e-Kiosk”), z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 895-182-75-13, REGON: 933049202, o kapitale zakładowym 1 809 000,00 zł (w całości opłaconym), adres e-mail: pomoc@egazety.pl, nr tel.: +48 22 263 02 02 (w Dni Robocze godzinach od 9:00 do 17:00). – będący jego administratorem, usługodawcą i dostawcą Treści Cyfrowych.
  3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez e-Kiosk na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), które odbywa się na mocy umowy (dalej: „Umowa”) zawieranej pomiędzy e-Kiosk a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.
  4. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych – podlegają ochronie prawnej. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać w nich jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać z niego w inny sposób, niż określony w Regulaminie.
  5. E-Kiosk zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym, w tym reklam, treści promocyjnych, itp.
 2. Definicje

Użyte w Regulaminie zwroty i definicje mają następujące znaczenie:

  1. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://poradnikbiznesu.pl/;
  2. Prawo autorskie – ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.)
  3. Usługi – świadczenia, w tym treści i narzędzia udostępniane przez e-Kiosk Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu;
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
  5. Zawartość/Treści cyfrowe – wszelkie treści (w szczególności teksty, dane, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, itp.) niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu ich zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu przez e-Kiosk.
 1. Opis i zasady korzystania z Usług
  1. E-Kiosk świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. E-Kiosk zastrzega możliwość przerw technicznych w działalności Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego funkcjonującego w ramach Serwisu, a także z innych przyczyn niezależnych od E-Kiosk (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które e-Kiosk nie ponosi odpowiedzialności, itp.). E-Kiosk poinformuje o tym Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu, z zastrzeżeniem przypadku przerwy w działaniu Serwisu spowodowanej nagłą awarią, o której E-Kiosk powiadomi Użytkowników niezwłocznie po jej wystąpieniu w sposób wskazany powyżej.
  3. Usługi są świadczone bezpłatnie.
  4. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się na jego stronie informacji i danych, w tym informacji o Produktach udostępnianych za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne – z zastrzeżeniem ust. 5.
  5. E-Kiosk zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do Usług lub wybranych Zawartości/ Treści cyfrowych świadczonych bezpłatnie.
  6. Prawidłowe korzystania z Serwisu i Usług możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych, zależnych od wybranej Platformy, o której mowa w §2 pkt 3:
   1. dostęp do Internetu 512 kbps lub szybszy;
   2. zainstalowana przeglądarka internetowa: Edge, Mozilla Firefox (30 lub wyższa), Chrome (32 lub wyższa) lub Opera (19 lub wyższa);
   3. zainstalowany system operacyjny: Windows XP (lub wyższy), OSX 10 (lub wyższy), Android 4.0 (lub wyższy); iOS 8 (lub wyższy);
   4. pamięć RAM 512 MB lub większa;
  7. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem mechanizmów udostępnianych przez Serwis jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 2. Własność intelektualna
  1. Prawa majątkowe do Zawartości/ Treści cyfrowych, w tym prawa własności intelektualnej do Zawartości/ Treści cyfrowych przysługują w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług: e-Kiosk lub podmiotom współpracującym z e-Kiosk w tym zakresie. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z Serwisu bez uzyskania zgody e-Kiosk lub odpowiedniego partnera e-Kiosk jest zabronione.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Skorzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
  2. E-Kiosk zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych takich jak: zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana Regulaminu w zakresie w jakim jego dane postanowienie zostałoby uznane za niedozwolone, zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym konieczność wprowadzenia zabezpieczeń przed korzystaniem z Usług z naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu.
  3. Użytkownicy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 30 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie jej na głównej stronie Serwisu przez co najmniej miesiąc.
  4. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez e-Kiosk.
  5. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.
  6. E-Kiosk zastrzega sobie prawo zaprzestania lub zawieszeniu świadczenia Usług, powiadamiając o tym Użytkowników na stronie Serwisu, z przyczyn takich jak zawieszenie lub trwałe zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie objętym Regulaminem lub brak możliwości świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Administratora. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia dokonania ww. powiadomienia.