Rozliczenie podatku u źródła. Kto musi złożyć deklarację CIT-10Z?

Podatek u źródła to forma opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby nieposiadające siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Jednym z kluczowych elementów rozliczenia podatku u źródła jest złożenie deklaracji CIT-10Z. Kto musi złożyć ten dokument, jakich terminów przypilnować i jak wypełnić formularz  – o tym piszemy w naszym raporcie.

Formularz CIT-10Z to deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularz ten obowiązuje od 1 grudnia 2019 r. i ma zastosowanie do dochodów/przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2019 r.

CIT-10Z – termin złożenia deklaracji

Podatnik powinien złożyć CIT-10Z do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Jeśli rok podatkowy płatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin złożenia CIT-10Z upływa 31 stycznia. W przypadku, gdy rok podatkowy kończy się inaczej niż kalendarzowy, termin będzie inny i zależy od daty zakończenia roku podatkowego danej spółki. Deklarację można przesłać elektronicznie przez system e-Deklaracje.

Kto składa formularz CIT-10Z?

Formularz CIT-10Z dotyczy dla płatników:

  • będących osobami prawnymi lub
  • jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej lub
  • osobami fizycznymi będącymi przedsiębiorcami,

którzy pobrali zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Płatnicy ci mają obowiązek złożenia deklaracji CIT-10Z.

CIT-10Z – instrukcja wypełniania formularza

CIT-10Z zawiera 8 osiem pól, w których należy podać następujące dane:

A – miejsce i cel składania formularza (urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja, cel złożenia formularza: złożenie deklaracji lub jej korekta, ewentualnie rodzaj korekty);

B – tytuł wypłat należności (przychody, dochody i/lub dywidendy);

C – dane płatnika (dotyczące płatnika niebędącego osobą fizyczna/będącego osobą fizyczną), dane identyfikacyjne (rodzaj płatnika, nazwa pełna/nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia), adres siedziby/adres zamieszkania (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, inne niezbędne oznaczenia);

D – zobowiązania podatkowe z tytułu wypłat, o których mowa w art.21 ust. 1 oraz w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy, dochód i pobrany podatek w roku podatkowym (należności z tytułów zysków kapitałowych, odsetek, praw autorskich, działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, świadczeń – m.in. doradczych, księgowych, usług prawnych, usług reklamowych, opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, świadczeń w zakresie żeglugi powietrznej), razem kwota wypłacona, razem kwota pobranego podatku, dochód i pobrany podatek w poszczególnych miesiącach – suma wypłaconych kwot i pobranego podatku w poszczególnych miesiącach;

E – zobowiązanie podatkowe z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dochód/przychód i pobrany podatek w roku podatkowym oraz pobrany podatek w poszczególnych miesiącach;

F – informacje uzupełniające, liczba miesięcy składających się na rok podatkowy podatnika, liczba podatników;

G – osoby reprezentujące płatnika (imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku, podpis osoby/osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania płatnika, data wypełnienia deklaracji, podpis oraz telefon osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku);

H – adnotacja urzędu skarbowego (sekcja nie jest wypełniana jeżeli urząd otrzyma dokument w postaci elektronicznej).

CIT-10Z – do jakiego urzędu?

Deklaracja CIT-10Z powinna być przekazana do odpowiedniego urzędu skarbowego, zależnie od siedziby płatnika. Jeśli płatnik nie ma siedziby w Polsce, to dokumenty składany jest do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie).

CIT-10Z a zwolnienie

Zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła, a tym samym z obowiązku składania deklaracji CIT-10Z, może nastąpić w określonych sytuacjach. Tak będzie np. jeżeli spółka uzyskująca przychód z dywidendy posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości co najmniej 10% nieprzerwanie przez okres dwóch lat, może być zwolniona z tego podatku. Dodatkowo zwolnienie może być stosowane, gdy dywidenda uzyskiwana jest przez spółkę mającą siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub EOG i spełnione są określone warunki.

Płatnicy mogą odstąpić od pobrania podatku u źródła, jeśli istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i przedsiębiorca posiada certyfikat rezydencji zagranicznego podmiotu.

Oryginał certyfikatu rezydencji może potwierdzić kopia, jeśli kwota wypłacanych należności nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym, a informacje z kopii nie budzą wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

IFTR-2R a CIT-10Z

Oba formularze są ściśle powiązane, bo dotyczą rozliczeń z tytułu podatku u źródła, jednak służą różnym celom: CIT-10Z jest deklaracją podatkową, a IFT-2R jest informacją roczną dla urzędu skarbowego. 

CIT-10Z to deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski. IFT-2R to informacja roczna o wypłatach dokonanych na rzecz nierezydentów, podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła. W informacji tej wykazuje się dokonane w ciągu roku podatkowego płatnika wypłaty i pobrany od nich podatek. 

Płatnicy obowiązkowo uwzględniają w informacji IFT-2R i deklaracji CIT-10Z pierwotną podstawę opodatkowania i kwotę pobranego podatku.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...

Jak użyć certyfikatu kwalifikowanego? Instrukcja krok po kroku składania podpisu lub pieczęci elektronicznej w aplikacji SecureDoc

Używanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu lub pieczęci za pierwszym razem jest dość skomplikowanym procesem. W poniższym artykule przedstawiamy szczegółową instrukcję używania certyfikatu kwalifikowanego, która znacznie...

Najniższa krajowa 2025 – ile wyniesie płaca minimalna brutto i netto w przyszłym roku?

Ile pracodawcy będą musieli zapłacić w 2025 r. osobom zatrudnionym na umowę o pracę? Czy najniższa krajowa nadal będzie podwyższana dwa razy w ciągu...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!