Kiedy trzeba zapłacić podatek od kupna samochodu?

Kupiłeś samochód i zastanawiasz się jakie formalności musisz jeszcze załatwić? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, kiedy należy zapłacić podatek od kupna samochodu i ile on będzie wynosić.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, a w skrócie PCC będziesz zobowiązany zapłacić jako kupujący do urzędu skarbowego. Kupujący ma obowiązek zapłaty PCC, więc to on musi pamiętać, aby zmieścić się w terminie z zapłatą.

Ile wynosi podatek od kupna samochodu?

Wysokość podatku od kupna samochodu wylicza się na podstawie kwoty, za którą zakupiono samochód (podstawa opodatkowania), mnożąc ją przez 2%. W ten sposób otrzymamy sumę, jaką należy zapłacić do Urzędu Skarbowego.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu nie podlega PCC, gdy:

 • jest opodatkowana VAT lub jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej umowy jest zwolniona z VAT;
 • przedmiotem sprzedaży jest pojazd znajdujący się za granicą i spełniony jest jeden z następujących warunków:
 1. umowa jest zawarta za granicą;
 2. kupujący nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce.

Podstawa opodatkowania to kwota, od której nalicza się podatek. Z reguły powinna ona odzwierciedlać wartość rynkową samochodu. Podatek zawsze płaci się od wartości rynkowej nabywanej rzeczy – nawet jeśli w umowie ustala się inną cenę.

Konsekwencje niewłaściwego określenia wartości samochodu

Przyjęcie niższej wartości opodatkowania PCC niż wartość rynkowa powoduje zaniżenie kwoty należnego podatku i konieczność jego uzupełnienia wraz z odsetkami. W takiej sytuacji organ podatkowy (urząd skarbowy) może wezwać podatnika do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu tej umowy, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania (podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny), jeśli stwierdzi, że podatnik nie określił wartości lub nie odpowiada ona wartości rynkowej.

Jeżeli podatnik, pomimo tego wezwania, nie określi wartości lub poda wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. W przypadku gdy organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

Jak ustalić wartość rynkową samochodu?

Wartość rynkową określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, uwzględniając ich miejsce położenia, stan i stopień zużycia, z dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu, bez odliczania długów i ciężarów na rzeczy ciążących. Oznacza to, że nie zawsze cena zapłacona przez kupującego stanowić będzie podstawę opodatkowania, gdyż w konkretnym przypadku może ona odbiegać od wartości rynkowej przedmiotu umowy (samochodu).

Termin i sposób zapłaty podatku od kupna samochodu

Aby skutecznie dokonać zapłaty podatku od kupna samochodu, należy wypełnić deklarację na formularzu PCC-3, a podatek należy wpłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.  Deklarację składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) kupującego.

Formularze podatkowe PCC-3, PCC-3/A są dostępne na Portalu Podatkowym jako formularze online oraz do wydruku. Jeśli obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku kupujących na zasadzie współwłasności, deklarację składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego z kupujących.

Powyższą deklarację można wypełnić za pośrednictwem strony e-Urząd Skarbowy, gdzie sprecyzowane są wszystkie szczegóły, dotyczące potrzeby zapłacenia PCC za kupno samochodu.

Dokumenty możesz złożyć w dwóch formach, tj.:

 • elektronicznie w usłudze e-Deklaracje, podpisując je danymi autoryzacyjnymi albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • papierowo, bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Deklaracji nie składa się, jeżeli umowa sprzedaży nie podlega PCC lub jest z niego zwolniona albo została zawarta u notariusza.

Czy do deklaracji PCC-3 należy dołączyć umowę kupna?

W przypadku gdy zawarta umowa podlega PCC i nie została zawarta w formie aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza (płatnika PCC), do urzędu skarbowego składa się deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC‑3.

Jeśli umowa sprzedaży została zawarta przez co najmniej dwie osoby kupujące, wraz z deklaracją PCC‑3 składa się załącznik(i) PCC‑3/A. Jest to informacja o pozostałych podatnikach.

Jeden ze współwłaścicieli (kupujących) wypełnia i podpisuje deklarację PCC-3, a każdy z pozostałych współwłaścicieli – załącznik PCC-3/A. Składając deklarację, sam określasz podstawę opodatkowania, stawkę podatku oraz obliczasz podatek.

Do deklaracji nie dołącza się umowy kupna-sprzedaży samochodu ani innych dokumentów związanych z zawartą umową.

Kiedy przedawnia się niezapłacony podatek od kupna samochodu?

Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, powstałe zobowiązanie podatkowe, w tym te wynikające z zapłaty podatku od kupna samochodu przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin spłaty. Radzimy jednak nie zwlekać z zapłatą PCC do urzędu skarbowego, gdyż brak zapłaty PCC może skończyć się popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia karnoskarbowego.

Z wykroczeniem mamy do czynienia wówczas, gdy kwota podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia – próg ustawowy, czyli obecnie do kwoty 18 000 zł. Powyżej tej kwoty popełniamy przestępstwo karnoskarbowe.

Wtedy też, w przypadku niezapłacenia podatku, przy wykroczeniu będziemy narażeni na zapłatę grzywny w wysokości od 360 zł do 72 000 zł, a w przypadku przestępstwa od  120 zł do nawet 34 560 000 zł. Kwota grzywny miarkowana jest m.in. na podstawie skali danego przewinienia.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od zakupu samochodu?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zwolniona z PCC jest sprzedaż rzeczy ruchomych (m.in. samochód), jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. Czyli, jeśli zakupiliśmy samochód za kwotę równą lub mniejszą niż 1000 zł, to nie zapłacimy PCC. Ponadto z podatku zwolnione są:

 • państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • Skarb Państwa;
 • osoby kupujące na potrzeby własne samochody osobowe, jeżeli w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaliczone są do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu;
 • Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.
Piotr Ciepiński
Piotr Ciepiński
Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, a obecnie prawnik w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych i doktorant na Wydziale Prawa USWPS w Katedrze Prawa Karnego. Autor publikacji naukowych i branżowych. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół procesu legislacyjnego, postępowań dyscyplinarnych zawodów zaufania publicznego i szeroko rozumianych postępowań spornych, a także prawa spółek handlowych.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!