Kto ma obowiązek składania informacji ORD-U o umowach zawartych z nierezydentami?

Formularz ORD-U to dokument, który służy do informowania urzędu skarbowego o umowach zawartych z nierezydentami. Sprawdzamy, kto musi go złożyć, w jakim terminie, oraz co trzeba w nim umieścić.

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U

Formularz ORD-U jest dokumentem podatkowym, który zawiera informacje o umowach zawartych z osobami lub firmami nieposiadającymi siedziby w Polsce. 

Podatnicy (przedsiębiorcy) są zobowiązani do sporządzenia i dostarczenia informacji o umowach zawieranych z nierezydentami (art. 82 § 1 Ordynacji podatkowej). Formularz ORD-U musi zawierać dane identyfikacyjne podatnika oraz nierezydenta, a także wartość zawartych umów.

Warto przypomnieć kim są nierezydenci. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo dewizowe, to:

 • osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą,
 • osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne podmioty posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów/nierezydentów;
 • obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa;
 • misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Kto ma obowiązek złożenia formularza ORD-U?

Obowiązek składania ORD-U dotyczy:

 • osób prawnych i jednostek posiadających osobowość prawną;
 • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą;
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zawarły umowy z nierezydentami.

Informację ORD-U składa się, jeśli jedna ze stron umowy bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony, posiada co najmniej 5% praw głosu, lub gdy nierezydent posiada na terytorium Polski przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo.

Formularz ORD-U jest wymagany, gdy wartość transakcji z nierezydentem przekracza określone progi.

ORD-U – limity

W informacji ORD-U należy wymienić umowy zawarte z nierezydentem, które przekraczają 300 000 euro lub umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekroczyła 5 000 euro. Wartości limitów przelicza się na PLN po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym zawarto umowę.

Termin złożenia informacji ORD-U

Informację ORD-U należy przekazać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby albo miejsce zamieszkania podmiotu sporządzającego informację, w ciągu 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Oznacza to, że jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym (kończy się 31 grudnia), formularz ORD-U należy złożyć do 30 listopada roku następnego.

ORD-U – rozporządzenie

Rozporządzenie dotyczące informacji ORD-U zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 422 z dnia 6 marca 2023 roku. Zmienia ono poprzednie przepisy, wydłużając termin przekazania informacji ORD-U do organu podatkowego z 3 do 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. 

Nowelizacja przepisów dotyczy informacji ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 roku i weszła w życie 21 marca 2023 roku.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami z serwisu podatki.gov.pl, zmiana ma na celu ujednolicenie terminów składania informacji ORD-U z terminem na złożenie Informacji o cenach transferowych (informacja TPR), aby przedsiębiorcy mogli realizować oba obowiązki jednocześnie.

ORD-U – instrukcja

Informacja ORD-U składa się z 5 pól, które należy wypełnić:

A – miejsce i cel składania informacji (urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania podmiotu obowiązanego oraz cel złożenia formularza – złożenie po raz pierwszy lub korekta informacji);

B – dane obowiązanego dotyczące osoby fizycznej/osoby niefizycznej (dane identyfikacyjne: nazwa, nazwisko, pierwsze imię, REGON, data urodzenia oraz adres siedziby/zamieszkania: kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta);

C – dane nierezydenta, czyli strony umowy dotyczące osoby fizycznej/osoby niefizycznej (dane identyfikacyjne: rodzaj nierezydenta, NIP, PESEL, nazwa pełna/nazwisko, nazwa skrócona/pierwsze imię, data urodzenia, miejscowość urodzenia, kraj urodzenia, kod kraju urodzenia, numer identyfikacyjny, kraj wydania numeru identyfikacyjnego, kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego, rodzaju numeru identyfikacyjnego podatkowy/ubezpieczeniowy, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu, kraj wydania dokumentu; adres siedziby/zamieszkania: kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu; dane o zawartych umowach: wartość przedmiotu umów ogółem, w tym dotyczących usług niematerialnych);

D – podpisy osoby odpowiedzialnej za podanie danych (imię, nazwisko, data wypełnienia informacji, podpis osoby odpowiedzialnej za podanie danych);

E – adnotacje organu podatkowe.

ORD-U – jakie transakcje

Transakcje, które należy raportować w formularzu ORD-U, to te spełniają określone warunki dotyczące m.in.:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

które zawarły umowy z nierezydentami:

 • gdy jedna strona umowy ma co najmniej 5% praw głosu w kapitale drugiej strony;
 • gdy nierezydent posiada na terytorium Polski przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo

oraz jeśli:

 • suma należności, lub zobowiązań z umów przekroczyła 300 000 euro/jeśli jednorazowa wartość należności;
 • lub zobowiązań przekroczyła 5 000 euro.

Warto pamiętać, że istnieją wyjątki od obowiązku raportowania w ORD-U.

ORD-U – zwolnienie

Niektóre umowy są wyłączone z obowiązku składania ORD-U. Dotyczy to umów:

 • zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
 • kredytu albo pożyczki zawartych przez banki i agencje rządowe;
 • objętych tajemnicą państwową lub bankową;
 • związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych, w szczególności z usługami komunalnymi.

ORD-U – raje podatkowe

Podmioty, które dokonują transakcji z podmiotami z rajów podatkowych, są zobowiązane do składania formularza ORD-U. Podmioty składające informację o cenach transferowych TPR nie są zobowiązane do składania informacji ORD-U, chyba że realizują transakcje z podmiotami z rajów podatkowych lub z zakładami zagranicznymi w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...

Jak użyć certyfikatu kwalifikowanego? Instrukcja krok po kroku składania podpisu lub pieczęci elektronicznej w aplikacji SecureDoc

Używanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu lub pieczęci za pierwszym razem jest dość skomplikowanym procesem. W poniższym artykule przedstawiamy szczegółową instrukcję używania certyfikatu kwalifikowanego, która znacznie...

Najniższa krajowa 2025 – ile wyniesie płaca minimalna brutto i netto w przyszłym roku?

Ile pracodawcy będą musieli zapłacić w 2025 r. osobom zatrudnionym na umowę o pracę? Czy najniższa krajowa nadal będzie podwyższana dwa razy w ciągu...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!