Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać świadczenie przedemerytalne 2024? Ile wynosi na rękę?

Na jaką pomoc może liczyć osoba pozbawiona zatrudnienia na kilka lat przed emeryturą, która nie może znaleźć pracy? W grę wchodzi świadczenie przedemerytalne. Jednak nie każdy może je otrzymać. Poznaj najważniejsze informacje na temat tego świadczenia.

Świadczenie przedemerytalne przeznaczone jest dla pracowników w zaawansowanym wieku, którzy mają problem ze znalezieniem zatrudnienia po tym, jak stracili pracę z przyczyn niezależnych od siebie i spełniają wymagane kryteria wieku oraz stażu pracy. Przejdźmy do szczegółów.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne 2024 netto?

Świadczenie emerytalne wynosi w 2024 roku 1417,90 zł netto miesięcznie. Ta kwota jest wynikiem tegorocznej waloryzacji i podniesienia kwoty brutto świadczenia z 1600,70 zł do 1794,70 zł.

Czy wiesz, że…

Mała Księgowość to program księgowy świetny zarówno dla biur rachunkowych, obsługujących małe i średnie firmy, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne po 40 latach pracy?

Wysokość świadczenia przedemerytalnego nie zależy od liczby przepracowanych lat, lecz od spełnienia określonych warunków, takich jak wiek czy okres ubezpieczenia.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać świadczenie przedemerytalne?

Zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych, prawo do świadczenia przysługuje:

 • osobie, która:
  • była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy;
  • ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna;
  • posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (ustawa o promocji zatrudnienia) osobie która:
  • była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy;
  • ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna;
  • posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn;
 • do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, osobie która:
  • była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 180 dni;
  • posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn;
 • do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych, osobie która:
  • była zatrudniona przez 180 dni;
  • posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Świadczenie przedemerytalne w przypadku likwidacji pracodawcy lub stanowiska pracy

Likwidacja pracodawcy lub likwidacja stanowiska musiała nastąpić z przyczyn:

 • ekonomicznych,
 • organizacyjnych,
 • produkcyjnych,
 • technologicznych,
 • wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracodawcy,
 • rozwiązania stosunku pracy przez pracownika z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Świadczenie przedemerytalne po rencie

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest również po 5 latach pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy po spełnieniu pozostałych kryteriów dotyczących wieku oraz okresu składkowego.

Świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorców

Świadczenie przedemerytalne przysługuje również po ogłoszeniu upadłości działalności gospodarczej prowadzonej nieprzerwanie przez przynajmniej 24 miesiące, z opłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne i po spełnieniu pozostałych kryteriów dotyczących wieku.

Świadczenie przedemerytalne dla osób bezrobotnych

Świadczenie przedemerytalne przysługuje po upływie co najmniej 180 dni pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki: 

 • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

CZYTAJ TAKŻE:

 1. Działalność gospodarcza na emeryturze
 2. Waloryzacja emerytur 2024 – jakiej podwyżki świadczeń mogą spodziewać się emeryci w przyszłym roku? Wskaźnik waloryzacji niższy niż w 2023
 3. Okres ochronny przed emeryturą
 4. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Ile wynosi zasiłek dla osób bezrobotnych w 2024 roku? Jakie są warunki przyznania?
 5. Kto może dołączyć do Pracowniczego Programu Emerytalnego? Czym PPE różni się od PPK?

Ile trzeba mieć lat, żeby przejść na zasiłek przedemerytalny?

Aby przejść na zasiłek przedemerytalny (świadczenie przedemerytalne), kobieta musi mieć co najmniej 55 lat, a mężczyzna co najmniej 60 lat. Należy jednak pamiętać, że wiek nie jest jedynym kryterium przyznania świadczenia przedemerytalnego. Wymagany jest też staż pracowniczy wynoszący minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Czy świadczenie przedemerytalne wpływa na wysokość przyszłej emerytury?

Świadczenie przedemerytalne nie wpływa bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury. Wśród świadczeń, które obniżają podstawę obliczenia emerytury, ustawodawca nie wymienił świadczenia przedemerytalnego.

Jaka jest różnica między świadczeniem a zasiłkiem przedemerytalnym?

Określenia świadczenie przedemerytalne i zasiłek przedemerytalny są często używane zamiennie. Jednak w ustawie z 30 kwietnia 2004 roku mowa jest o świadczeniu przedemerytalnym, a nazwa 'zasiłek’ to określenie potoczne.

Zasiłek przedemerytalny funkcjonował przed wejściem w życie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, finansował go Fundusz Pracy, a wypłaty robił ZUS. Zasady przyznawania zasiłku przedemerytalnego regulowała ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Otrzymywały go osoby, które spełniały warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku oraz posiadające okres uprawniający do emerytury (30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn).

Czy świadczenie przedemerytalne to to samo co emerytura pomostowa?

Nie, emerytura pomostowa nie jest tym samym co świadczenie przedemerytalne. 

Emerytura pomostowa może być przyznana osobom pracującym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, które z tego powodu mają prawo do wcześniejszej emerytury. Inaczej mówiąc, to świadczenie emerytalne dla osób, które wykonywały prace uznane za szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia.

Świadczenie przedemerytalne przeznaczone jest natomiast dla osób, które straciły pracę z przyczyn niezależnych od siebie, spełniających określone kryteria wieku oraz stażu pracy i niemające jeszcze prawa do emerytury.

Czy można pracować na zasiłku przedemerytalnym?

Z zasady zasiłek przedemerytalny przeznaczony jest dla osób, które nie są w stanie znaleźć zatrudnienia i oczekują na osiągnięcie wieku emerytalnego. Jednak nie wyklucza to możliwości 'dorobienia’, czyli uzyskania dodatkowych przychodów.

Osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny i uzyskała przychód, musi o tym powiadomić ZUS. 

Świadczenie przedemerytalne zostanie zawieszone w przypadku osiągnięcia przychodów z tytułu działalności lub służby jeżeli wysokość tego przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych (dopuszczalna kwota przychodu), nie przekracza jednak kwoty 70% tego wynagrodzenia (graniczna kwota przychodu).

Jeżeli kwota przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne pomniejsza jest o kwotę tego przekroczenia. Jeżeli kwota świadczenia przedemerytalnego będzie niższa niż 800,35 zł, świadczenie przedemerytalne wyniesie 800,35 zł.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której kwota przychodu przekracza kwotę graniczną – świadczenie przedemerytalne zostaje zawieszone.

Program Mała Księgowość

Program Mała Księgowość ma wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy. Możesz skorzystać z niego niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Wystawisz dzięki niemu faktury, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, będziesz mógł zarządzać listą płac, kontrolować zobowiązania, amortyzować środki trwałe i korzystać z wielu, wielu innych funkcjonalności, których pełną listę znajdziesz na mk.rp.pl.

Przeczytaj więcej w kategorii ZUS.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!