Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną po zmianach w podatku CIT

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną prowadzi m.in. do ominięcia podwójnego opodatkowania i uproszczenia prowadzonej księgowości spółki. Są to wymierne korzyści, które powodują, że przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po tego typu rozwiązanie.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – po co?

W dniu 1 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym dla osób prawnych, która wprowadziła rewolucję wśród spółek komandytowych poprzez objęcie ich podatkiem dochodowym tzw. podatek CIT. Niniejsza zmiana oznaczała, że spółka komandytowa i jej wspólnicy zapłacą podatek od wypracowanego zysku przez spółkę komandytową, oraz w przypadku wypłaty zysku samym wspólnikom.

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania coraz częściej przedsiębiorcy dokonują przekształcenia prowadzonej działalności ze spółki komandytowej na spółkę jawną. Taka reorganizacja działalności prowadzi do wzrostu efektywnego opodatkowania, czyli do płacenia podatku tylko od zysków osiąganych przez wspólników. Reforma Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. znacząco uprościła możliwość przekształcania spółki komandytowej w spółkę jawną.

Czy wiesz, że…

Pieczęć kwalifikowana to niezastąpione narzędzie, w które powinna wyposażyć się każda spółka? 

Kupuję najtaniej na pieczeckwalifikowana.pl!

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – podobieństwa i różnice między spółkami

W celu zrozumienia procesu przekształcania spółki komandytowej w spółkę jawną należy dobrze zorientować się w podobieństwach i różnicach między nimi. Oba rodzaje spółek mają wspólne cechy, tj.:

 • natura spółki osobowej prawa handlowego;
 • powstanie w momencie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS;
 • skład tworzony przez przynajmniej dwóch wspólników, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne;
 • członkostwo w spółce zapewnia obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
 • możliwość ustalenia stałego udziału w zyskach spółki w zależności od wniesionego wkładu.

Aby przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną było opłacalne, to muszą istnieć pewne różnice, które sprawiają, że oba rodzaje spółek nie są tożsame. Należą do nich m.in.:

 • brak możliwości ograniczenia odpowiedzialności części wspólników w przypadku spółki jawnej. Zaś w spółce komandytowej, na podstawie umowy można ograniczyć odpowiedzialność wspólnika tylko do winy umyślnej;
 • obowiązkowa zwykła forma pisemna umowy spółki jawnej. W przypadku spółki komandytowej umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego;
 • uproszczona księgowość w przypadku spółki jawnej, która wymaga jedynie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów; jeśli jest to spółka osób fizycznych, a ich łączny przychód netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył dwóch milionów euro. Spółka komandytowa musi prowadzić zaś pełną księgowość, chyba że zostaną spełnione dwa z trzech wyjątków umożliwiających prowadzenie uproszczonej księgowości tj.: średnie zatrudnienie w spółce nie może przekroczyć 10 osób; suma aktywów spółki na koniec roku musi być niższa niż 1,5 mln zł; przychody netto nie mogą być wyższe niż 3 mln zł.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – plan przekształcenia

Plan przekształcenia spółki powinien zawierać:

 • projekt uchwały o przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną;
 • projekt umowy spółki jawnej – powstającej w wyniku przekształcenia;
 • sprawozdanie finansowe spółki przekształcanej (spółki komandytowej).

Ważne jest, aby prawidłowo dokonać wyjaśnienia kwestii bilansowych i odpowiednio przygotować sprawozdanie finansowe. Kwestia prowadzenia spółki jawnej przez wspólników powinna być przeanalizowana, a relacje wewnętrze odpowiednio uregulowane w spółce przekształconej (spółce jawnej). Nie można również zapomnieć o sprawdzeniu wyceny wartości udziałów z analizą tego, czy w przypadku przekształcenia nie dojdzie do zwiększenia wartości majątku spółki.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia

Mamy plan przekształcenia, czas na wypełnienie formalnego wymogu, jakim jest dwukrotne zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną. Wymóg ten ma szczególne znaczenie, w przypadku kiedy spółka komandytowa posiada rozbudowaną strukturę właścicielską i brak jest powiązań rodzinnych między wspólnikami. Wszyscy wspólnicy muszą brać udział w podjęciu uchwały o przekształceniu.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – uchwała o przekształceniu

Ważnym elementem na drodze do przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną jest podjęcie uchwały przez wszystkich wspólników spółki komandytowej przy zachowaniu formy aktu notarialnego. W treści uchwały o przekształceniu spółki powinny się znaleźć:

 • informacja o tym, jaki rodzaj spółki jest efektem przekształcenia (w niniejszym przypadku będzie to spółka jawna);
 • imiona i nazwiska wspólników, którzy będą reprezentować spółkę oraz prowadzić jej sprawy;
 • wyrażenie zgody na brzmienie umowy spółki jawnej.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego

Po podjęciu uchwały i skompletowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, aby wywołać skutek przekształcenia, konieczny jest wpis do Krajowej Rejestru Sądowego („KRS”). W tym celu należy przygotować wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, których dokładny zakres zależy od formy prawnej spółki przekształconej (spółki jawnej). Nie unikniemy również opłaty sądowej w kwocie 600 zł.

Przekształcenie wywołuje skutek z dniem wpisania spółki przekształconej do KRS. Data wpisu w KRS będzie świadczyć o tym, że należy zamknąć księgi rachunkowe dla spółki przekształcanej (spółki komandytowej) i otworzyć dla spółki przekształconej (spółki jawnej). Wtedy też spółka zostaje zwolniona z podatku CIT.

Warto pamiętać o dokonaniu wpisu przekształcenia z dniem pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, gdyż będzie to najkorzystniejsze rozwiązanie z przyczyn bilansowych. Wniosek o ustalenie konkretnego dnia przekształcenia można dołączyć do wniosku o rejestrację przekształcenia w KRS.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – rejestracja przekształcenia w KRS

Czas rozpatrywania wniosku o przekształcenie przez właściwy sąd rejestrowy jest uzależniony od obciążenia danego sądu. Wniosek o przekształcenie może być rozpatrywany od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – skutki

Jeśli już faktycznie zdecydujemy się na przekształcenie, to musimy pamiętać o tym, że ulegnie zmiana formy prawnej prowadzonej działalności (spółki). Niemniej nie będzie ona zaburzać ciągłości bytu prawnego spółki. Spółce jawnej będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki wcześniejszej spółki komandytowej.

Zmianie nie ulegną również relacje między spółką a podmiotami zewnętrznymi (trzecimi). Co ważne, przekształcenie nie będzie prowadziło do zawierania aneksów do umów już zawartych z obecnymi kontrahentami oraz zmiany sytuacji procesowej w postępowaniach sądowych, w których stroną jest spółka. Tym samym wyroki wydawane w sprawie spółki komandytowej będą miały zastosowanie do spółki jawnej.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – koszty

Koszty przekształcenia nie są wysokie, jak mogłoby się wydawać. Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną uważa się za tego rodzaju zmianę, gdy dochodzi do zwiększenia majątku spółki osobowej. Wtedy za podstawę opodatkowania uznaje się różnicę między wartością wkładów do spółki jawnej a wartością wkładów do spółki komandytowej, które były uprzednio opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez notariusza według stawki wynoszącej 0,5%.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną – korzyści

Największą korzyścią dla dokonania przekształcenia będzie przede wszystkim to, że zyski wypracowane przez spółkę jawną nie będą opodatkowane. Zaś wypłata zysków na rzecz wspólników będzie obligowała do zapłacenia podatku dochodowego. Tym samym zostanie ominięte podwójne opodatkowanie, jakie jest obecnie stosowane przy formie spółki komandytowej. Pozwoli to zachować status opodatkowania sprzed zmian, kiedy nałożono na spółki komandytowe podatek CIT od wypracowanych zysków.

Pieczęć kwalifikowana – wygodne rozwiązanie dla Twojej firmy

Pieczęć kwalifikowana to usługa zaufania przeznaczona dla osób prawnych. Za jej pomocą potwierdzisz, że dokument jest autentyczny i nie został naruszony. To niezawodne narzędzie w kontaktach z kontrahentami i wewnętrznych działaniach firmy. Pieczęć elektroniczną pochodząca od kwalifikowanego dostawcy zaufania kupisz na pieczeckwalifikowana.pl. Jest absolutnie niezbędna, jeśli chcesz wygodnie korzystać z KSeF.

Piotr Ciepiński
Piotr Ciepiński
Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, a obecnie prawnik w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych i doktorant na Wydziale Prawa USWPS w Katedrze Prawa Karnego. Autor publikacji naukowych i branżowych. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół procesu legislacyjnego, postępowań dyscyplinarnych zawodów zaufania publicznego i szeroko rozumianych postępowań spornych, a także prawa spółek handlowych.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca – kod...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Do obowiązków robotnika gospodarczego należy utrzymywanie czystości,...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!