Umowa kupna i sprzedaży samochodu – wzór do pobrania z omówieniem

Jedną z najpopularniejszych umów jest umowa sprzedaży samochodu. Jak powinny brzmieć postanowienia umowy sprzedaży i co powinna zawierać? Przeczytasz o tym w naszym artykule.

Umowa kupna sprzedaży samochodu jest umową dwustronnie zobowiązującą, wzajemną, odpłatną, opartą na zgodzie obu stron, zasadniczo wywołującą skutek zobowiązująco-rozporządzający. Uregulowana jest na podstawie art. 535 Kodeksu cywilnego, który to wskazuje, że poprzez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i mu ją wydać, a kupujący zobowiązuje się tę rzecz odebrać i za nią zapłacić ustaloną cenę.

Istotną kwestią jest, że umowa sprzedaży samochodu nie musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Może być ona zawarta w sposób ustny poprzez dokonanie ustaleń przez strony transakcji i jej dokonanie. Warto jednak pomyśleć o umowie w formie pisemnej, która może posłużyć jako dowód w przypadku wystąpienia sporu między stronami transakcji.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Aby zabezpieczyć odpowiednio każdą ze stron transakcji, umowa sprzedaży pojazdu powinna zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • oznaczenie stron umowy – sprzedający i kupujący –  wraz ze wskazaniem danych –  imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego, numer PESEL. Zarówno sprzedającym, jak i kupującym może być osoba prawna, w której skład wchodził lub będzie wchodzić sprzedawany/kupowany samochód. Wtedy należy oznaczyć osobę prawną w umowie poprzez nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP, numer z Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”) oraz osoby upoważnione do reprezentacji wraz z wydrukiem aktualnego odpisu z KRS;
 • oświadczenie sprzedawcy, że jest właścicielem samochodu wraz ze wskazaniem marki, modelu, pojemności silnika, numeru silnika, numeru nadwozia, koloru, rocznika, numeru rejestracyjnego, przebiegu – w ten sposób unikniemy wątpliwości co do przedmiotu sprzedaży;
 • oświadczenie sprzedawcy, że sprzedawany samochód jest w pełni sprawny, nie posiada ukrytych wad fizycznych oraz określenie stanu pojazdu – niniejszy zapis ma na celu zabezpieczenie kupującego na wypadek stwierdzenia wad fizycznych samochodu, które mogą się pojawić po zakupie pojazdu. W przypadku stwierdzenia faktu, że sprzedający wiedział o wadzie fizycznej, ale ją ukrył w trakcie sprzedaży, o czym kupujący nie mógł wiedzieć, to sprzedający będzie ponosił odpowiedzialność za wykrytą wadę fizyczną w samochodzie;
 • oświadczenie sprzedawcy o tym, że sprzedawany samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń, oraz że nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia – wskazany zapis ma na celu ochronę kupującego przed np. brakiem polisy OC, nieważnym przeglądem, brakiem rejestracji pojazdu (wada prawna), oraz ewentualnymi następstwami w przypadku stwierdzenia, że sprzedający nie jest osobą uprawnioną do sprzedaży samochodu, gdyż jego właścicielem jest osoba trzecia bądź posiada ona w nim udział albo samochód jest przedmiotem zastawu lub leasingu;
 • wskazanie ceny sprzedawanego samochodu (liczbowo i słownie) – zapis ma prowadzić do jasnego określenia ceny samochodu, od której później będzie trzeba odprowadzić podatek do Urzędu Skarbowego;
 • określenie momentu uiszczenia ceny dla kupowanego samochodu i fakt pokwitowania przez sprzedawcę uiszczanej ceny – strony mogą się umówić, że cena zostanie uiszczona w czasie podpisywania umowy, a samo jej podpisanie świadczy o pokwitowaniu danej kwoty. Niemniej strony mogą sporządzić postanowienie umowne, które będzie pozwalało na dokonanie płatności w późniejszym terminie i np. na wskazany numer rachunku bankowego;
 • datę wydania samochodu kupującemu – strony mogą ustalić, że data wydania będzie inna niż przy podpisaniu umowy;
 • postanowienie o wydaniu dokumentów niezbędnych do korzystania z samochodu;
 • postanowienia końcowe: dotyczące ponoszonych kosztów przez strony transakcji (najczęściej przez kupującego). Mogą to być kwestie podatkowe zakupu samochodu; określające formę zmiany umowy; odsyłające do Kodeksu cywilnego w przypadkach nieuregulowanych w umowie; wskazujące o podpisaniu umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzy po jednym dla każdej ze stron wraz z jej odczytaniem, zgodnym przyjęciem i podpisaniem.

Standardowy wzór umowy sprzedaży samochodu

Wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu w formacie PDF pobierzesz tutaj.

Umowa sprzedaży samochodu

 

Zawarta w dniu ………………………  w ………………….…………………………..pomiędzy: 

…………………………………..…..…..…..……… zamieszkałą w…………..……………………………………, ul. …………….……………………………., nr domu………………….. lok…………………… legitymującą się dowodem osobistym seria………………….., numer……………………, numer PESEL……………………………………………….,
nazywaną dalej SPRZEDAWCĄ

a

…………………………………..…..…..…..……… zamieszkałym w…………..……………………………………, ul. …………….……………………………., nr domu………………….. lok…………………… legitymującym się dowodem osobistym seria……………….., numer……………………, numer PESEL……………………………………………….,
nazywanym dalej KUPUJĄCYM

§ 1

 1. Sprzedawca oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem samochodu osobowego……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (marka, model, pojemność silnika, nr silnika, nr nadwozia, kolor, rocznik, numer rejestracyjny, przebieg itp. ).
 2. Sprzedawca oświadcza, że opisany w punkcie 1 samochód jest w pełni sprawny, nie ma ukrytych wad fizycznych i określa jego stan techniczny jako bardzo dobry/dobry.
 3. Sprzedawca oświadcza ponadto, że opisany w pkt 1 samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciążeń i zabezpieczeń, nie jest przedmiotem żadnego postępowania ani zabezpieczenia.

§ 2

 1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje samochód opisany w § 1 pkt 1 za cenę ………………………….zł. (słownie:………………………………………………………….. …………………………………………………………….)
 2. Cena będzie płatna w chwili zawarcia Umowy. Podpisanie niniejszej umowy jest jednocześnie pokwitowaniem zapłaty ceny.
 3. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.
 4. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawca przekaże Kupującemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy służące do korzystania z samochodu, w tym dwa komplety kluczyków. Sprzedawca wyda także Kupującemu niezbędne dokumenty związane z samochodem, w tym dowód rejestracyjny, instrukcję obsługi a także dokumenty poświadczające aktualne ubezpieczenie OC samochodu w formie polisy ubezpieczeniowej. 

§ 3

 1. Wszystkie koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

        SPRZEDAWCA                                                               KUPUJĄCY

……………………………………                                                   ……………………………………

Piotr Ciepiński
Piotr Ciepiński
Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie, a obecnie prawnik w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych i doktorant na Wydziale Prawa USWPS w Katedrze Prawa Karnego. Autor publikacji naukowych i branżowych. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół procesu legislacyjnego, postępowań dyscyplinarnych zawodów zaufania publicznego i szeroko rozumianych postępowań spornych, a także prawa spółek handlowych.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...
Mała Księgowość

Najnowsze

Kiedy należy złożyć PCC-3A?

Formularz PCC-3A stosowany jest w niektórych przypadkach podczas zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Sprawdź, kiedy używa się go zamiast druku PCC-3. Jak go złożyć?...

Czym są niskocenne środki trwałe? Definicja, ewidencja i amortyzacja niskocennych składników majątku

W naszym artykule szczegółowo opiszemy, czym są tzw. niskocenne środki trwałe. Dowiesz się, jakie kryteria muszą spełnić, abyśmy mogli zaklasyfikować je do tej kategorii....

Jak rozliczyć darowiznę z budżetu firmy? Odliczenie darowizny od podatku

Darowiznę może przekazać nie tylko osoba fizyczna, takie prawo mają również przedsiębiorstwa. Sprawdzamy, o czym trzeba pamiętać, robiąc lub przyjmując darowiznę od firmy. Kto...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!