Sprawozdanie finansowe – jak je przygotować? Co musi zawierać?

Sprawozdanie finansowe składa się na zakończenie roku obrotowego. Kto musi przygotować sprawozdanie finansowe? Przeczytaj nasz artykuł i sprawdź, co musisz na ten temat wiedzieć.

Czym jest sprawozdanie finansowe? Jakie elementy powinno zawierać? Jakie są terminy składania sprawozdania finansowego? To pytania, na które każdy przedsiębiorca powinien znać odpowiedź.

Sprawozdanie finansowe – co to jest?

Sprawozdanie finansowe to dokument, który przedstawia sytuację finansową i wyniki finansowe konkretnego podmiotu. Sprawozdanie obejmuje jeden rok obrachunkowy i przygotowywane jest w formie zestawienia. W skład pełnego sprawozdania finansowego wchodzą:

Dodatkowo przygotowuje się też wyjaśnienia związane z konkretnymi częściami całego dokumentu oraz wprowadzenie co całości dokumentu.

Sprawozdanie finansowe – kto musi je przygotować?

Obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego dotyczy firm, które prowadzą tzw. pełną księgowość. Mniejsze firmy mogą przygotować sprawozdanie uproszczone, które zawiera bilans i rachunek zysków i strat.

Sprawozdanie uproszczone przygotowują podmioty, które spełniają dwa z trzech wymagań:

  • suma przychodów nie przekracza 3 milionów;
  • suma aktywów nie przekracza 1,5 mln;
  • wielkość średniorocznego zatrudniania nie przekracza 10 etatów.

W przypadku osób fizycznych lub spółek cywilnych albo jawnych, sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej można przygotować, jeśli przychody netto nie są wyższe niż 2 mln złotych.

Sprawozdanie finansowe – jak przygotować?

Sprawozdanie finansowe powinniśmy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Sprawozdanie zapisywane jest w specjalnym pliku XSD. Można je też wysłać jako skan dokumentu papierowego w PDF. W takiej sytuacji trzeba jednak opatrzyć ten dokument podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument musi podpisać osoba prowadząca księgi rachunkowe.

Sprawozdanie finansowe – terminy przekazania

Termin przekazania sprawozdania finansowego określają przepisy. W 2021 terminy zostały wydłużone. Sprawozdanie musi być sporządzone do końca 6.miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, a do końca 9. miesiąca jest termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Po zatwierdzeniu sprawozdania jest 15 dni na jego przesłanie do KRS. Jeśli podmiot nie figuruje w rejestrze przedsiębiorców, sprawozdanie trzeba wysłać w ciągu 10 dni od zatwierdzenia. Mało tego. Ze względu na pandemię przedłużono czas do zatwierdzenia sprawozdania do czasu odbycia się walnego zgromadzenia, jeśli nie udało się go zorganizować w pierwotnym terminie.

Dotyczy to np. spółdzielni mieszkaniowych. Wydłużony termin dotyczy też jednostek, które:

  • nie są spółkami kapitałowymi, komandytowo-akcyjnymi, jawnymi lub komandytowymi;
  • których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, komandytowo-akcyjne lub z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej;
  • w których liczba członków organów zatwierdzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań lub brak jest możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Na zatwierdzenie sprawozdania mają one do 6 tygodni od dnia ustania przesłanki, która uniemożliwia organizację zebrania.

Sprawozdanie finansowe – co grozi za niezłożenie go w terminie?

Jeśli sprawozdania finansowego nie złożymy w terminie, trzeba koniecznie złożyć tzw. czynny żal i dopełnić obowiązku przekazania sprawozdania finansowego. W przeciwnym przypadku grozi ci kara za niezłożenie sprawozdania finansowego.

Niezłożenie sprawozdania finansowego to wykroczenie objęte kodeksem karno-skarbowym zagrożone grzywną od 10 do 720 tzw. stawek dziennych. Ich wysokość uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia minimalnego i zmienia się każdego roku i w 2021 roku wynosi 2 800 zł.

W związku tym aktualnie obowiązują stawki dzienne za przestępstwa skarbowe wynoszące od 93,33 zł do 37 333,33 zł (minimalna stawka dzienna to 1/30 płacy minimalnej, natomiast maksymalna to 400-krotność stawki minimalnej).

Sprawozdanie finansowe – co musi zawierać?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem z konkretnie określonymi elementami. Obowiązkowe jest wskazanie dokładnej nazwy firmy wraz z jej siedzibą, przedmiot działalności, a także określenie okresu, który obejmuje sprawozdanie finansowe. W sprawozdaniu finansowym trzeba omówić zasady polityki rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe – jak wycenić majątek?

Jednym z najważniejszych elementów sprawozdania finansowego jest dobrze przygotowana wycena majątku. Pomocna jest w tym inwentaryzacja. Warto pamiętać, żeby aktywa i pasywa wpisać do odpowiednich rubryk w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie finansowe – aktywa

Co to są aktywa? Aktywa to wszystkie środki trwałe (np. budynki), wartości niematerialne i prawne, a także należności długoterminowe, kaucje (np. z tytułu najmu lub dzierżawy), albo należności z odszkodowań. Aktywa to też inwestycje długoterminowe, w które wchodzą np. aktywa finansowe albo nieruchomości i wartości niematerialne, z których podmiot bezpośrednio nie korzysta.

W sprawozdaniu uwzględnia się też rozliczenia międzyokresowe. W ich skład wchodzą np. przygotowania nowej produkcji czy organizacji. Są też zapasy, czyli np. materiały, które firma kupiła po to, by je wykorzystać we własnym zakresie, a także towary, których nie przetworzono.

Należności krótkoterminowe są to np. zaliczki na przyszłe dostawy.

Sprawozdanie finansowe – pasywa

Oprócz aktywów, w sprawozdaniu trzeba wykazać pasywa. I tak do pasywów zalicza się np. kapitał, udziały własne, wpłaty na kapitał podstawowy, zysk lub stratę.

Sprawozdanie finansowe – rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat to w największym uproszczeniu zestawienie przychodów z kosztami. Rachunek zysków i strat wskazuje, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie generować zyski.

Więcej na tematy związane z rachunkowością przeczytasz w kategorii Biuro rachunkowe.

Sprawozdanie finansowe – omówienie

Oprócz sformalizowanych części sprawozdania, ważny jest także opis. Zawiera się w nim przegląd działalności przedsiębiorstwa i opisuje sytuację ekonomiczną. W opisie trzeba też zawrzeć wskazanie wszystkich najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na wynik finansowy firmy.

Sprawozdanie finansowe – kto je zatwierdza?

Samo przygotowanie sprawozdania finansowego to dopiero połowa drogi. Żeby można je było zarejestrować w KRS, sprawozdanie finansowe musi być zatwierdzone. Sprawozdanie przygotowuje osoba, która odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Po jego przygotowaniu trzeba je zatwierdzić. Zatwierdzenia dokonuje walne zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy (w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa).

Czy musi podpisać je księgowy? O tym przeczytasz w Odmowa podpisania sprawozdania finansowego przez księgowego.

Mała Księgowość Rzeczpospolitej

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Ulga na złe długi – warunki skorzystania z ulgi na podatek od niezapłaconych faktur dla PIT, CIT i VAT

Ulga na złe długi to sposób na odzyskanie podatku od niezapłaconych faktur przychodowych. Jest instrumentem, który ma chronić wierzycieli. Spójrzmy, na czym polega i...

Koncesja na alkohol – ile kosztuje, kto ją wydaje? Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych??

Koncesja na alkohol to potoczna nazwa zezwolenia  na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych. Kwestie dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych reguluje ustawa z 26 października 1982 r....

Czy spółka komandytowo-akcyjna się opłaca?

Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa, która łączy w sobie cechy spółki komandytowej i spółki akcyjnej. Nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną i...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!