Jak napisać regulamin strony internetowej? Czy każdy serwis internetowy musi mieć regulamin?

Nie każda strona www musi mieć regulamin, jednak w praktyce każdy sprzedający powinien umieścić na niej taki dokument. W ten sposób zabezpieczy swoje prawa i obowiązki, a jego klient dostanie wszystkie informacje potrzebne przed transakcją.

Czy każda strona internetowa musi mieć regulamin?

Regulamin jest obowiązkowy dla części firm świadczących usługi drogą elektroniczną. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca ma obowiązek określić regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (art. 8. 1.).

Świadczenie usług drogą elektroniczną to wykonanie usługi bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej (art. 2).

Z tego wynika, że regulamin musi się znaleźć np. na serwisach z muzyką lub filmami online czy świadczących usługi hostingu dla stron internetowych. Nie dotyczy to sklepu, który wysyła towar lub realizuje usługę poza internetem.

W praktyce wszystkie sklepy internetowe posiadają regulamin, bo zabezpiecza on prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz zawiera najważniejsze informacje potrzebne do transakcji. Takie informacje trzeba podać ze względu na ustawę o prawach konsumenta.

Regulamin na stronie internetowej ma jeszcze jedną rolę. Dzięki niemu witryna – przede wszystkim z branży e–commerce – wygląda profesjonalnie i budzi zaufanie potencjalnych klientów. To może przełożyć się na większą sprzedaż towarów i usług.

Nie każda strona www potrzebuje regulaminu. Nie muszą go umieszczać osoby, które nie prowadzą sprzedaży.

Co powinien zawierać regulamin strony internetowej?

Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 8. 1.), regulamin ma być udostępniony usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także na żądanie, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. W praktyce oznacza to, że regulamin jest do przeczytania/pobrania na stronie www sklepu.

Regulamin określa w szczególności:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca;
  • zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

Konieczne elementy regulaminu sklepu internetowego

Właściciel sklepu www musi też uwzględnić w regulaminie zapisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o prawach konsumenta.

Ustawa o prawach konsumenta (art. 12) nakazuje w sposób jasny i zrozumiały poinformować o:

 • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
 • swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
 • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w punkcie powyżej;
 • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
 • kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 • sposobie i terminie zapłaty;
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
 • kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 • obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;
 • braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
 • obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
 • istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 • kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
 • czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
 • minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;
 • wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
 • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Częścią regulaminu może, ale nie musi być polityka prywatności. Zazwyczaj umieszczana jest na stronie w formie odrębnego dokumentu.

Jak napisać regulamin strony internetowej?

Regulamin musi być napisany w sposób precyzyjny, jasny i przejrzysty oraz zawierać wszystkie elementy wymagane przepisami prawa.

Przygotowanie regulaminu strony internetowej można zlecić kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w obsłudze e–commerce. Dla wielu przedsiębiorców najwygodniejszym rozwiązaniem będzie kupienie gotowego dokumentu – oferty regulaminów znajdziemy np. na stronach firm wspierających przedsiębiorców działających w sieci.

Należy uważać na niechlujnie przygotowane gotowce, które mogą zawierać błędy. Warto wybrać ofertę doświadczonych firm, dostosowaną do specyfiki i branży, w której działa konkretny sklep, wartym uwagi dodatkiem jest też np. automatyczna aktualizacja dokumentu po zmianach w przepisach.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Kod zawodu ZUS pracownika biurowego

Pracownik biurowy pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy. Główny kod tego zawodu to 41: „Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni”.  Czym się zajmuje pracownik biurowy? Do...

Kod zawodu ZUS sprzedawcy

Kod zawodu sprzedawcy zależy od branży, w której pracuje oraz zakresu jego obowiązków. Główny kod to 52, który oznacza „Sprzedawcy i pokrewni”. Sprzedawca na targowisku...

Kod zawodu ZUS robotnika gospodarczego i czym się zajmuje

Zadaniem robotnika gospodarczego jest m.in. utrzymanie porządku w budynkach i na terenie posesji. Jaki jest jego kod zawodu? Czym zajmuje się robotnik gospodarczy? Do obowiązków robotnika...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!