Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – kto może z niego skorzystać? Stawki

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wzbudza spore zainteresowanie. Wszystko przez proste rozliczenia. Kto może skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Poznaj szczegółowe informacje na temat tego, kto może, a kto nie może rozliczać się ryczałtem. Sprawdź, komu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych się opłaca, a komu nie. Poznaj szczegółowe stawki ryczałtu. 

Na czym polega ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona metoda opodatkowania. Specyfika ryczałtu polega na tym, że podatek płacimy od przychodu. Oznacza to, że nie rozlicza się kosztów. Żeby rozliczać się ryczałtem, roczne obroty nie mogą być wyższe niż równowartość 2 mln euro.

CZYTAJ TAKŻE: Dieta dla pracownika za podróż służbową w kraju i za granicą 2023

Kto może rozliczać się w formie ryczałtu?

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mogą rozliczać się przede wszystkim prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą. Mogą go stosować także osoby fizyczne, które uzyskują przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o ile nie są one zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Z rozliczenia ryczałtem mogą skorzystać też osoby duchowne.

Prawo wskazuje konkretne rodzaje przychodów, które pozwalają na rozliczanie je ryczałtem. Są to chociażby przychody: 

 • lekarza, 
 • technika dentystycznego, 
 • felczera, 
 • położnej, 
 • pielęgniarki, 
 • tłumacza, 
 • nauczyciela udzielającego lekcji na godziny, 
 • przychody związane ze sprzedażą praw majątkowym lub nieruchomości, 
 • przychody związane z działalnością wytwórczą, robotami budowlanymi lub w zakresie przewozu ładunków, 
 • przychody, które pochodzą z działalności gastronomicznej lub handlowej, 
 • pochodzące z wynajmu i dzierżaw,
 • przychody związane ze świadczeniem usług wychowania przedszkolnego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a księgowość

Rozliczenie ryczałtem nie wymaga prowadzenia księgowości. Wszystko dlatego, że podatek opłaca się wyłącznie od przychodu.

CZYTAJ TAKŻE: Sposoby opodatkowania działalności gospodarczej

Ile wynosi ZUS na ryczałcie?

Ważną kwestią dla osób, które rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jest to, ile zapłacą ZUS-u. Będzie zależeć to od wysokości ich przychodów. W 2023 roku ryczałtowiec mający przychody do 60 tys. zł zapłaci miesięcznie 376,16 zł. Przy przychodach od 60 tys. do 300 tys. zł, składka wyniesie 626,93 zł, a powyżej 300 tys. zł, zapłacisz co miesiąc 1128,48 zł.

Kto nie może rozliczać się ryczałtem?

Niezależnie od wysokości obrotu ryczałtem nie mogą rozliczać się

 • prowadzący apteki,
 • udzielający pożyczek pod zastaw, m.in. prowadzący lombardy,
 • prowadzący działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 •  świadczący usługi reklamowe, pośred­nictwa finansowego, detek­tywistyczne oraz ochroniarskie, wykonywania fotografii reklamowych i podobne,
 •  handlujący częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ograniczone jest też dla niektórych przedstawicieli wolnych zawodów. Nie jest możliwe także dla tych, którzy prowadzą działalność na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeśli mieliby robić to samo, co robiły w ramach stosunku pracy.

CZYTAJ TAKŻE: Prowadzenie księgowości małej firmy. Jak się do tego zabrać?

Kiedy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych się nie opłaca?

Ryczałt nie będzie się opłacał tym przedsiębiorcom, którzy ponoszą duże wydatki albo sporo inwestują, by uzyskać przychód. Ryczałt na pewno nie będzie dobrym rozwiązaniem dla firm, które przynoszą straty. 

Ryczałt za wynajem mieszkania

No dobrze, a ile wynosi ryczałt od przychodów? W przypadku wynajmu nieruchomości ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu wynosi:

 • 8,5% przychodu do kwoty 100 000 zł oraz
 • 12,5% przychodu od nadwyżki ponad 100 000 zł.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Stawka ryczałtu zależy od tego rodzaju uzyskanego przychodu. Od 1 stycznia 2022 roku stawki ryczałtu wynoszą: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.

CZYTAJ TAKŻE: Zmiany w prawie 2023

Stawka 17%

17% ryczałtu płacą tłumacze, adwokaci, notariusze, radcowie prawni, biegli rewidenci, księgowi, agenci ubezpieczeniowi, agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, brokerzy reasekuracyjni, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, agenci firm inwestycyjnych, rzecznicy patentowi.

Stawka 15%

Stawka 15% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dotyczy:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji;
 • pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich;
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej;
 • magazynowania i przechowywania cieczy i gazów;
 • magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych;
 • usług parkingowych;
 • obsługi centrali wzywania radio-taxi;
 • pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych;
 • pilotowania na wodach śródlądowych;
 • przychodów licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map itp.;
 • przychodów licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych);
 •  przychodów licencyjnych związanych z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków;
 • przychodów licencyjnych związanych z nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych;
 • przychodów licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych;
 • przychodów licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych;
 •  związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (np. adresowych, telefonicznych);
 • związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
 • przetwarzania danych;
 • przesyłania strumieni wideo przez internet;
 • agencji informacyjnych;
 • agencji pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
 • finansowych i ubezpieczeniowych, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;
 • związanych z obsługą nieruchomości, świadczonych na zlecenie;
 • prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;

– usługi firm centralnych (head office);

– usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU ex dział 70), z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU 70.22.16.),

 • innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów;
 • reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej;
 • fotograficznych;
 •  tłumaczeń pisemnych i ustnych, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów
 • związanych z zatrudnieniem;
 • świadczonych przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych;
 • detektywistycznych i ochroniarskich, z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem;
 • obsługi nieruchomości wykonywanych na zlecenie, m.in.:

– polegających na utrzymaniu porządku w budynkach, kontroli systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wykonywaniu drobnych napraw, 

– dezynfekcji i tępienia szkodników,

– związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

– centrów telefonicznych (call center), 

– powielania, 

– związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw,

– w zakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14),

– pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15),

– pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11),

– pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12),

– pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13),

– pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19),

 • kulturalnych i rozrywkowych;
 • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją.

CZYTAJ TAKŻE: Jak policzyć podatek? 

Stawka 14% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Stawka 14% obejmuje:

 • usługi w zakresie opieki zdrowotnej;
 •  usługi architektoniczne i inżynierskie, usługi badań i analiz technicznych;
 •  usługi w zakresie specjalistycznego projektowania.

Stawka 12%

Stawkę 12% obejmuje:

 • usługi związane z wydaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line;
 • usługi związane z wydaniem oprogramowania systemowego;
 • usługi związane z wydaniem oprogramowania użytkowego;
 •  usługi związane z wydaniem oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line;
 • usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego;
 •  usługi związane z oprogramowaniem;
 •  usługi objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego”;
 • usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania;
 • usługi w zakresie instalowania oprogramowania;
 • usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

Stawka ryczałtu 10%

Stawka ta stosowana jest w przypadku odpłatnego zbywania praw majątkowych lub nieruchomości, które:

 • są wartościami niematerialnymi lub prawnymi, lub kwalifikują się jako środki trwałe i podlegają ujęciu w rejestrze środków trwałych, lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • ze względu na okres użytkowania krótszy lub równy rok nie zostały zakwalifikowane do środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych;
 • są składnikami majątku, które stanowią spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych ani wartości niematerialnych i prawnych.

CZYTAJ TAKŻE: Jak rozliczać najem prywatny 2022?

Stawka 8,5%

Stawka 8,5% dotyczy przychodów:

 • z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem lp. 1, 2, 3 tiret pierwsze, 4 oraz 6–8 tabeli;
 • ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom;
 •  ze świadczenia usług w zakresie edukacji (w tym nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, ryczałt);
 • ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury;
 •  z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego;
 • prowizje uzyskane przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu;
 • prowizje uzyskane przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy;
 • otrzymanych z tytułu odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 5,5%

Stawka 5,5% jest stosowana dla przychodów:

 • z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton;
 • prowizji uzyskanych z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów;
 •  z odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o PIT.

Stawka 3%

Stawka ryczałtu 3% obejmuje przychód:

 • z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%;
 • z usług w zakresie produkcji zwierzęcej;
 •  z usług w zakresie handlu;
 •  z działalności rybaków zalewowych oraz morskich w zakresie sprzedaży ryb oraz innych surowców pochodzących z własnych połowów;
 •  z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku, które są wykorzystywane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (poza nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10%);
 •  z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;
 •  których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, 5-10 i 19-22 ustawy o podatku dochodowym.

CZYTAJ TAKŻE: Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Stawka ryczałtu 2%

Stawka ryczałtu opodatkowuje przychód uzyskany ze sprzedaży wyrobów przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z własnej uprawy i hodowli lub chowu.

Przeczytaj więcej o rozliczaniu podatku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – często zadawane pytania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych –  jak obliczyć?

Aby obliczyć podatek, jaki zapłacimy zgodnie z ryczałtem przychodów ewidencjonowanych, najpierw zsumuj wszystkie swoje przychody. Następnie odejmij od nich wysokość stawek ZUS. Od uzyskanej kwoty obliczyć właściwy procent ryczałtu. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych –  jaki pit?

Rozliczając się ryczałtem, musisz złożyć deklarację PIT-28.

Ile wynosi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Stawka ryczałtu, jaką zapłacisz, zależy od działalności, którą wykonujesz. Waha się od 2 do 17%.

Do jakiej kwoty nie płaci się podatku w ryczałcie?

Kwota wolna od podatku w przypadku ryczałtu jest taka sama, jak w przypadku skali i wynosi 30 tysięcy złotych. 

Jakie usługi mogą być na ryczałcie?

W formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może rozliczać się większość przedsiębiorców, poza tymi zajmującymi się prowadzeniem aptek, kupnem i sprzedażą wartości dewizowych, handlem częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych oraz

wytwarzaniem wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Czy ryczałt płaci się co miesiąc?

Ryczałt płaci się co miesiąc, do 20 dnia następnego miesiąca, albo kwartalnie, do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który się rozliczamy. Rozliczenia kwartalne są dostępne tylko dla przedsiębiorców, którzy nie przekroczyli równowartości 250 tysięcy euro przychodu. 

Ile można zarobić na ryczałcie?

Ryczałtem mogą rozliczać się przedsiębiorcy, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 9 654 400 złotych.

Czy będąc na ryczałcie, można odliczać koszty?

Będąc na ryczałcie, nie możesz odliczać kosztów uzyskania przychodu. 

Czy na ryczałcie trzeba zbierać faktury?

Tak, rozliczając się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, masz obowiązek posiadania i przechowywania dowodów kupna i sprzedaży.

Ile wynosi ZUS na ryczałcie?

Składki ZUS na ryczałcie są różne w zależności od progu przychodów. Dla przychodów do 60 tys.zł wynoszą 376,16 zł miesięcznie, dla przychodów do 300 tys.zł – 626,93 zł miesięcznie, a powyżej 300 tys. zł – aż 1128,48 zł miesięcznie.

Jakie są obowiązki na ryczałcie?

Na ryczałcie masz obowiązek: prowadzić ewidencję przychodów i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Czy opłaca się przejść na ryczałt?

Przejście na ryczałt opłaca się, gdy prowadzimy działalność podlegającą wg. stawek ryczałtu opodatkowaniu niższemu niż 12%, a także gdy nie ponosimy wysokich kosztów. 

Czy będąc na ryczałcie, trzeba płacić VAT?

Rozliczanie się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie obowiązuje do bycia podatnikiem VAT. Można zarówno być czynnym podatnikiem VAT, jak i być zwolnionym z tego podatku. 

Jakie ulgi podatkowe na ryczałcie?

Na ryczałcie nie można odliczać kosztów prowadzenia działalności. Możemy natomiast odliczyć składki ZUS, straty z działalności gospodarczej, darowizny, wydatki na przeciwdziałanie COVID-19, ulgi: rehabilitacyjną, na Internet, termomodernizacyjną, z tytułu wpłaty na IKZE, abolicyjną, mieszkaniową.

Jak płacić ryczałt do urzędu skarbowego?

Ryczałt zapłacisz jak każdy inny podatek: gotówką na poczcie albo bezgotówkowo na swój mikrorachunek podatkowy. Znajdziesz go po zalogowaniu się na serwis podatki.gov.pl.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!