fbpx

Umowa najmu mieszkania – wzór do pobrania

Umowa najmu mieszkania zawiera zapisy, które mają spowodować, że zwiększy się ochrona zarówno lokatora, jak i właściciela mieszkania. Zobacz, jak wygląda umowa najmu mieszkania. Oto wzór umowy najmu do pobrania

Jak w każdej umowie także i w umowie najmu trzeba dokładnie określić strony, czyli wpisać dokładne dane stron. Tak by dało się je właściwie zidentyfikować.

Protokół do umowy najmu

W umowie należy też dokładnie opisać stan lokalu i jego wyposażenie. Najwygodniej będzie sporządzić spis wszystkich elementów. Świetnym rozwiązaniem w tym celu okazuje się protokół do umowy najmu.

Kwota czynszu najmu

Zdecydowanie ważnym elementem jest dokładne określenie kwoty czynszu. Z wyraźnym rozróżnieniem ile w całej wartości to koszty administracyjne związane z utrzymaniem lokalu, a ile to zysk właściciela.

Na jaki okres podpisywać umowę najmu lokalu?

Z perspektywy właściciela lokalu najlepszym okresem może wydawać się ten najdłuższy. Warto jednak pamiętać, by umowa najmu lokalu mieszkalnego zawsze miała określony czas obowiązywania, z dokładnie wyznaczonym dniem zakończenia umowy. Dlaczego jest to tak ważne? Obowiązujące przepisy prawa nie chronią wystarczająco dobrze właścicieli lokali. W przypadku gdy lokator przestanie płacić, procedura eksmisji z mieszkania jest bardzo trudna. Łatwiej rozwiązać tę sprawę, gdy umowa przestaje obowiązywać. Gdybyśmy podpisali umowę na czas nieokreślony, zawsze znajdzie się sposób by nie przyjąć wypowiedzenia drugiej strony.

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

zawarta w dniu ____________ w ____________ (miejscowość) pomiędzy:

____________, zamieszkałym/ą _______________________, legitymującym/ą się dowodem osobistym, seria i nr: _________________, nr PESEL: _________________ zwanym/ą dalej „Wynajmującym”

oraz

____________, zamieszkałym/ą _______________________, legitymującym/ą się dowodem osobistym, seria i nr: _________________, nr PESEL: _________________ zwanym/ą dalej „Najemcą”

łącznie zwanymi “Stronami”.

 • 1

Przedmiot umowy

 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu mieszkalnego mieszczącego się pod adresem:____________________________________, składającego się z ____________ (np. 2 pokoi, kuchni, łazienki). Lokal mieszkalny ma powierzchnię ___ m2 i jest objęty KW nr ___ prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ____________ .
 2. Wynajmujący wynajmuje i oddaje Najemcy w użytkowanie lokal mieszkalny wskazany w ust. 1. Lokal mieszkalny jest wyposażony i umeblowany zgodnie z załączonym protokołem przekazania mieszkania (załącznik nr 1).
 • 2

Czas obowiązywania umowy

 1. Umowa najmu zostaje zawarta na czas
 • 3

Wynagrodzenie i nakłady

 1. Czynsz najmu wynosi ______ (słownie: ____________) miesięcznie i będzie płatny z góry w terminie ________________________. Pierwsza wpłata zostanie dokonana do dnia _______________________. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy nr: _______________________________________.
 2. Najemca poza zapłatą czynszu na rzecz Wynajmującego obowiązany będzie dokonywać wszelkich opłat wynikających z eksploatacji mieszkania:
 3. opłat za energię elektryczną i gaz;
 4. opłat za czynsz administracyjny, wodę i C.O.;
 5. Łączną kwotę należności wymienionych w ust. 2 Najemca będzie płacić Wynajmującemu na podstawie przedstawianych co miesiąc kopii faktur lub rachunków wystawionych przez dostawców wraz z czynszem najmu w terminie płatności czynszu.
 6. Najemca będzie także na własny koszt dokonywał drobnych nakładów na przedmiot najmu połączonych ze zwykłym użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

 

 • 4
  Kaucja
 1. Na poczet nieopłaconych należności z tytułu najmu, roszczeń z tytułu zniszczenia lokalu ponad normalną eksploatację i pozostałych roszczeń mogących wyniknąć w związku z niniejszą umową Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję w wysokości ______ (słownie: ____________).
 2. Kaucja zostanie wpłacona do rąk Wynajmującego w momencie zawarcia niniejszej umowy za pokwitowaniem.
 • 5

Wypowiedzenie umowy i zakończenie najmu

 1. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć umowę w terminie
 2. Wynajmującemu przysługuje prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania okresów wypowiedzenia w następujących przypadkach:
 3. jeżeli Najemca pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
 4. jeżeli Najemca dwukrotnie nie dotrzymał terminu zapłaty czynszu lub opłat wskazanych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
 5. jeżeli Najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część.
 6. Po ustaniu stosunku najmu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić przedmiot najmu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.
 7. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wynajmującego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na pogorszenie przedmiotu najmu ponad normalne zużycie.
 • 6

Zastrzeżenia dotyczące przedmiotu najmu i dodatkowe informacje

 • Najemca nie ma prawa podnajmować mieszkania ani jego części osobom trzecim.
 • Najemca nie dokona żadnych zmian budowlanych w przedmiocie najmu, chyba że w formie pisemnej pod rygorem nieważności wyrazi na to zgodę Wynajmujący.
 • W mieszkaniu będącym przedmiotem najmu mieszkać będą:
 1. ______________________
 2. ______________________
 • 7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązana jest do bezzwłocznego informowania pozostałej Strony o wszelkich zmianach o wszelkich zmianach mających wpływ na wypełnianie postanowień niniejszej umowy przez Strony, w szczególności dotyczących adresu. W przypadku zaniechania tego obowiązku wszelkie pisma oraz oświadczenia doręczone pod ostatni wskazany adres uważa się za skutecznie doręczone.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości lub w części, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień umowy. W sytuacji wskazanej powyżej, Strony zobowiązane są do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia postanowień umowy uznanych za nieskuteczne lub nieważne, zgodnie z przepisami prawa, naturą stosunku prawnego i zgodnym zamiarem Stron.
 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
_________________________ _________________________
(podpis wynajmującego) (podpis najemcy)

Załączniki

 • Protokół przekazania mieszkania

>>> Umowa najmu mieszkania – wzór do pobrania

Czytaj również

Najchętniej czytane

Działalność nierejestrowana. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć działalność nierejestrowana ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie polega...

Zwolnienie L4 i działalność gospodarcza

Czy przedsiębiorca może pójść na zwolnienie lekarskie? Jak działa zwolnienie L4 przedsiębiorcy? Choroba, czasowa niedyspozycja, konieczność regeneracji zdrowotnej. Powody, dla których przedsiębiorca musi zrobić sobie...

Czy można mieć dwie działalności gospodarcze?

Czy można posiadać więcej niż jedną działalność gospodarczą? Czy działalność gospodarcza jest ograniczona w zakresie rodzaju wykonywanych usług lub sprzedaży danych produktów? Jednoosobowa działalność gospodarcza...
Mała Księgowość

Najnowsze

Zmiany w prawie pracy 2023. Zobacz listę najważniejszych zmian

Początek roku to zwykle czas na zmiany w prawie. Zobacz, jakie zmiany w prawie pracy czekają pracodawców w 2023. 2023 rok obfituje w sporą liczbę...

Dotacja z urzędu pracy na uruchomienie działalności gospodarczej

Dotacja z urzędu pracy może być dobrym źródłem finansowania na początku prowadzenia biznesu. Jeśli chcesz otworzyć firmę, warto zainteresować się tym, co oferują powiatowe...

Przedsiębiorca i OFE

Przedsiębiorca odprowadzający składki na ZUS wciąż zbiera środki w OFE. Zapowiadana likwidacja OFE nie doszła do skutku. Co jednak znamienne, popularność systemu spada. Jak...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!