Na czym polega konsolidacja sprawozdań finansowych? Dopuszczalne metody konsolidacji

Konsolidacja sprawozdań finansowych jest obowiązkowa dla spółek tworzących grupę kapitałową. W ten sposób powstaje spójny obraz ich kondycji finansowej. Dowiedz się:

 • jakie metody zastosować konsolidując sprawozdania?
 • kto musi je zastosować?
 • jakie są wyjątki?
 • czy takie sprawozdanie podlega kontroli?
 • czy trzeba je złożyć w KRS?

Co to jest konsolidacja sprawozdań?

Konsolidacja sprawozdań finansowych to proces łączenia sprawozdań różnych jednostek tworzących grupę kapitałową (art. 3 ust. 1 pkt. 45 ustawy o rachunkowości). Polega na sumowaniu odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i korekt.

Celem konsolidacji jest przedstawienie sytuacji finansowej całej grupy, a nie pojedynczych spółek.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:

 • skonsolidowanego bilansu,
 • skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
 • skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych,
 • skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Czy wiesz, że…

Mała Księgowość to program księgowy świetny zarówno dla biur rachunkowych, obsługujących małe i średnie firmy, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Czym się różni sprawozdanie finansowe jednostkowe od skonsolidowanego?

Sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane różnią się pod względem zakresu i celu.

Sprawozdanie jednostkowe to dokument z podstawowymi informacjami finansowymi danej jednostki, np. spółki z o.o. czy spółki akcyjnej. Dokument obejmuje jej aktywa, pasywa, kapitał własny, przychody i koszty, a sporządza się go na podstawie danych księgowych tejże firmy.

Tymczasem sprawozdanie skonsolidowane ukazuje sytuację finansową całej grupy kapitałowej, czyli jednostki dominującej oraz jej jednostek zależnych. Dokument prezentuje bilans, rachunek wyników oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych jakby spółki należące do grupy były jednym podmiotem gospodarczym.

Sprawozdanie to obejmuje dane jednostki dominującej oraz dane jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez względu na ich siedzibę, zestawione w taki sposób jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę (art. 55 ust. 1 ustawy).

Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie, można zastosować różne metody (pełną, proporcjonalną, metodę praw własności – omówimy je niżej).

Kto robi skonsolidowane sprawozdanie finansowe?

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządza jednostka dominująca, która ma siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe?

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest obowiązkowe tylko dla grup kapitałowych, w których jednostka dominująca ma kontrolę nad jednostkami zależnymi.

Należy sporządzić je na dzień bilansowy, który wypada 31 grudnia dla firm, w których rok bilansowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Konsolidację sprawozdania przeprowadza jednostka dominująca.

Jakie metody konsolidacji sprawozdań finansowych dopuszcza ustawa o rachunkowości?

W sprawozdaniu podlegającym konsolidacji stosuje się różne jej metody, w zależności od relacji między jednostkami w grupie:

 • metodę pełną – polega na sumowaniu wszystkich pozycji bilansowych i wynikowych jednostki dominującej oraz jednostek zależnych w pełnej wartości, a następnie dokonaniu wyłączeń i korekt konsolidacyjnych;
 • metodę proporcjonalną – w tej metodzie poszczególne pozycje sprawozdań finansowych jednostki współzależnej są sumowane proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez jednostki grupy kapitałowej, z dodatkowym dokonaniem wyłączeń i korekt;
 • metodę praw własności – udziały w jednostkach podporządkowanych są wykazywane w cenie nabycia, powiększonej lub pomniejszonej o przypadające na rzecz jednostki dominującej zmiany kapitału własnego tych jednostek od dnia uzyskania wpływu do dnia bilansowego.
Regularnie publikujemy na temat sprawozdań finansowych. Zapisz się do naszego newslettera i nie przegap najważniejszych informacji.

Czy sprawozdanie skonsolidowane musi być w XML?

Tak, sprawozdanie skonsolidowane, podobnie jak sprawozdanie finansowe jednostkowe, należy przygotować  w postaci elektronicznej, w formacie XML. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega badaniu?

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej podlega obowiązkowo badaniu przez biegłego rewidenta (art. 64 ust. 1 ustawy).

Czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się do KRS?

Tak, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej należy złożyć do KRS. Taki dokument składa kierownik jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie (stosuje się art. 69 ust. 1 i 2 ustawy).

Na zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdanie jest 6 miesięcy, a 15 dni na jego złożenie w KRS (od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania).

PRZECZYTAJ TEŻ:

 1. Sprawozdanie finansowe – jak je przygotować? Co musi zawierać?
 2. Kto podpisuje sprawozdanie finansowe za 2023 rok w spółce?
 3. Jak podpisać sprawozdanie finansowe profilem zaufanym?
 4. Jak dokonać zmiany w KRS online? Kiedy trzeba złożyć wniosek o zmianę danych w rejestrze KRS
 5. Jak użyć certyfikatu kwalifikowanego? Instrukcja krok po kroku składania podpisu lub pieczęci elektronicznej w aplikacji SecureDoc

Kiedy można nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

W niektórych sytuacjach jednostka dominująca nie musi sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Tak będzie jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej, oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla:

 1. Przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
  1. 38 400 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  2. 76 800 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  3. 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty;
 1. Po dokonaniu wyłączeń konsolidacyjnych nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
  1. 32 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  2. 64 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  3. 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Jednostka dominująca, zależna od innej jednostki, mającej siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli:

 • jednostka dominująca wyższego szczebla posiada 100% udziałów tej jednostki, przy czym nie są brane pod uwagę udziały w tej jednostce posiadane przez członków jej organów administrujących, zarządzających lub nadzorujących z mocy prawa, lub z tytułu zobowiązania określonego w jej statucie, lub umowie;
 • jednostka dominująca wyższego szczebla posiada co najmniej 90% udziałów tej jednostki, a pozostali udziałowcy tej jednostki zatwierdzili decyzję o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Program Mała Księgowość

Program Mała Księgowość ma wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości małej lub średniej firmy. Możesz skorzystać z niego niezależnie od wybranej formy opodatkowania. Wystawisz dzięki niemu faktury, zapłacisz podatek dochodowy i VAT, będziesz mógł zarządzać listą płac, kontrolować zobowiązania, amortyzować środki trwałe i korzystać z wielu, wielu innych funkcjonalności, których pełną listę znajdziesz na mk.rp.pl.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Spółka jawna a cywilna – najważniejsze różnice. Którą z nich wybrać?

Osoba, która chce rozpocząć biznes, ma do wyboru różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Może wybierać m.in. między spółką jawną i spółką cywilną. Jednak czym...

Kiedy sporządzić, podpisać, zatwierdzić i złożyć sprawozdanie finansowe? Poznaj najważniejsze terminy

Sporządzenie sprawozdania finansowego niezgodnie z ustawą, w tym z naruszeniem terminów przygotowania dokumentów, grozi poważnymi konsekwencjami (nie tylko karą grzywny). Jak ich uniknąć? Rozwiewamy...

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku?

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS może wydawać się skomplikowanym zadaniem. W tym artykule poprowadzimy Cię krok po kroku przez cały proces, wyjaśniając wszystkie etapy....

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!