Jak przebiega likwidacja spółki komandytowej? Czy można zamknąć spółkę bez likwidacji?

Spółkę komandytową najczęściej zakłada dwóch wspólników, z których jeden dysponuje pomysłem na biznes, a drugi – majątkiem niezbędnym do tego, aby ten biznes zrealizować. To specyficzny rodzaj spółki osobowej prawa handlowego. W jaki sposób funkcjonuje spółka komandytowa? Jak ją utworzyć oraz rozwiązać? Zapraszamy do lektury!

Na czym polega spółka komandytowa?

Spółka komandytowa to jedna z osobowych spółek prawa handlowego. Podmiot ten posiada zdolność prawną oraz zdolność do dokonywania czynności prawnych. Spółka może więc we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, nabywać prawa i być stroną umów.

Założycielami spółki komandytowej muszą być co najmniej dwaj wspólnicy. Co najmniej jeden ze wspólników musi pełnić funkcję komandytariusza i co najmniej jeden musi być komplementariuszem. Komandytariusz ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym.

Sposób powstania spółki komandytowej

Spółka powstaje z chwilą podpisania umowy przez wspólników i zarejestrowania jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie nie ma możliwości rejestracji drogą tradycyjną. Wspólnicy muszą w tym celu skorzystać z elektronicznego Portalu Rejestrów Sądowych lub platformy online S24. Nie ma konieczności, aby umowa spółki została zawarta przed notariuszem.

Majątek spółki komandytowej

Majątek spółki komandytowej stanowi odrębną własność, na którą składają się prawa majątkowe wniesione tytułem, wkładu wspólników podczas zakładania podmiotu oraz prawa majątkowe nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Wkłady wspólników nie muszą przyjąć formy pieniężnej, ale powinny być przydatne spółce z punktu widzenia przedmiotu jej działalności.

Podział zysków w sp. k.

Każdy ze wspólników spółki komandytowej posiada prawo do zysku z tą różnicą, że udział w zyskach spółki każdego z komplementariuszy jest równy i nie ma tutaj znaczenia rodzaj i wartość wniesionych przez niego wkładów, a udział każdego z komplementariuszy jest proporcjonalny do wysokości rzeczywiście wniesionego wkładu. Oczywiście istnieje możliwość, aby w umowie spółki ustalić inny podział zysków.

Prowadzenie spraw oraz reprezentacja spółki w sp. k.

Prawo oraz obowiązek do prowadzenia spraw spółki zostało prawnie przydzielone komplementariuszom. Jeśli umowa nie będzie stanowić inaczej, to każdy z komplementariuszy będzie miał takie same prawa do wydawania decyzji, opinii, podejmowania uchwał i organizowania działalności spółki.

Komplementariusze mają również prawo do reprezentowania interesów spółki na zewnątrz. Prawo to przysługuje wszystkim komplementariuszom na równi, chyba że zapisy w umowie spółki będą stanowić inaczej.

Odpowiedzialność

Jeśli egzekucja prowadzona wobec spółki będzie nieskuteczna częściowo lub całkowicie, to odpowiedzialność za jej zobowiązania przejmą komplementariusze. Ci będą odpowiadać całym swoim majątkiem, bez ograniczeń. Takie uregulowanie wynika z faktu, że spółka komandytowa nie ma ustawowo zagwarantowanego minimalnego kapitału początkowego.

Odpowiedzialność komandytariuszy jest ograniczona do wysokości kwot określonych w umowie spółki (sumy komandytowej). Jeśli komandytariusz zdecyduje się w firmie spółki umieścić swoje nazwisko, to jego odpowiedzialność będzie ograniczona.

Likwidacja spółki komandytowej krok po kroku

Spółka komandytowa może zostać rozwiązana w chwili, kiedy wspólników przestaje wiązać dążenie do jednego celu, a więc: nie chcą dalej wspólnie prowadzić przedsiębiorstwa, spółka ogłosiła upadłość, jeden z komplementariuszy ogłosił upadłość lub umarł, lub na skutek prawomocnego wyroku sądu. Faktyczne rozwiązanie spółki następuje dopiero w momencie wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Likwidacja spółki komandytowej – postępowanie likwidacyjne

W jaki sposób przebiega proces likwidacji spółki komandytowej krok po kroku?

  1. Likwidację spółki komandytowej należy rozpocząć od zgłoszenia we właściwym sądzie rejestrowym otwarcia likwidacji. Uprawnionym do zgłoszenia jest likwidator.
  2. Kolejno likwidatorzy przystępują do dokonania czynności likwidacyjnych, a więc: zakończenia bieżących interesów podmiotu, ściągnięcia wierzytelności, wypełnienia zobowiązań, upłynnienia należącego do spółki majątku.
  3. Sporządzenie bilansu zakończenia likwidacji.
  4. Zgłoszenie zakończenia procesu likwidacji do rejestrowego.
  5. Złożenie wniosku o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wraz z chwilą wykreślenia spółki z KRS, następuje jej rozwiązanie, a więc utrata bytu prawnego.

Rozwiązanie spółki komandytowej bez likwidacji

Chociaż przeprowadzenie procesu likwidacyjnego jest podstawowym sposobem na rozwiązanie spółki komandytowej, to obowiązujące przepisy dają możliwość przeprowadzenia rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia likwidacji. Nielikwidacyjny sposób rozwiązania spółki powinien zostać uzgodniony przez wspólników w trakcie podpisywania umowy spółki lub w trakcie jej trwania.

Istnieją cztery podstawowe sposoby na rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzania likwidacji:

  1. podział majątku spółki pomiędzy jej wspólników;
  2. przejęcie przedsiębiorstwa przez jednego lub kilku wspólników;
  3. sprzedaż spółki innemu podmiotowi;
  4. wniesienie spółki w formie aktu notarialnego w formie aportu do innego podmiotu.

Po przeprowadzeniu rozwiązania nielikwidacyjnego wspólnicy są zobowiązani  złożyć do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru KRS.

Podsumowując, spółka komandytowa jest spółką osobową prawa handlowego. Wśród jej wspólników występują komandytariusze oraz komplementariusze. Podmiot można rozwiązać na drodze postępowania likwidacyjnego lub bez likwidacji.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...
Mała Księgowość

Najnowsze

Dodatek do emerytury – kto może na niego liczyć?

Dodatek do emerytury pozwala zwiększyć kwotę podstawowego świadczenia emerytalnego. Aby go uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek lub osiągnąć określony przepisami wiek. Dodatek do emerytury może...

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 – utrata ważności i nowe opłaty

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 to rozwiązanie dla osób, które mają wątpliwości odnośnie do prawidłowości zastosowania regulacji podatkowych. Uzyskanie informacji od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...

Kim jest pracownik młodociany? Kiedy można go zatrudnić? Zmiany w prawie dotyczącym zatrudnienia młodocianych

Pracownik młodociany podejmuje zlecenia zarobkowe przede wszystkim po to, aby zdobyć określone kwalifikacje zawodowe. Zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania zawodowego jest możliwe, jeśli osoba...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!