Ulga na dziecko, czyli ulga prorodzinna w PIT za 2023 w 2024 roku – kto może z niej skorzystać? Limit dochodów

Ulga prorodzinna, czyli ulga na dziecko, jest prawdopodobnie najbardziej popularną ulgą podatkową w Polsce. Na jakich zasadach można z niej skorzystać w 2024 roku? Oto najważniejszej informacje dla rodziców i opiekunów.

Prawo do ulgi przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom, które pełnią funkcję rodziny zastępczej i uzyskały dochody opodatkowane według skali podatkowej. Trzeba jednak pamiętać o ograniczeniach. Dla osób wychowujących jedno małoletnie dziecko, ulga przysługuje, jeżeli ich dochody nie przekroczyły w roku podatkowym limitu:

 • 112 000 zł – dla osób w związku małżeńskim lub samotnie wychowujących;
 • 56 000 zł – dla osób niepozostających w związku małżeńskim.

Limitów nie ma przy wychowywaniu dwójki lub więcej dzieci.

Wysokość ulgi na dziecko w 2024 roku

W 2024 roku ulga na dziecko wynosi na:

 • jedno dziecko – 92,67 zł miesięcznie, 1112,04 zł rocznie; ulga przysługuje, jeśli dochód podatnika nie przekroczył 56 000 zł (112 000 zł dla małżonków);
 • dwoje dzieci – po 92,67 zł miesięcznie, po 1112,04 zł rocznie na każde dziecko, dochody rodziców nie mają wpływu na prawo do ulgi;
 • troje dzieci – po 92,67 zł miesięcznie na pierwszą dwójkę dzieci, 166,67 zł na trzecie dziecko, rocznie to po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko i 2000,04 zł na trzecie dziecko; dochody rodziców nie wpływają na prawo do ulgi;
 • co najmniej czworo dzieci – po 92,67 zł miesięcznie na pierwszą dwójkę dzieci, 166,67 zł na trzecie dziecko, po 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko. Rocznie to po 1112,04 zł na pierwszą dwójkę dzieci, 2000,04 zł na trzecie dziecko i po 2700 zł na czwarte i każde kolejne dziecko; dochody rodziców nie wpływają na prawo do ulgi.

Do jakiego wieku dziecka można skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Ulga prorodzinna przysługuje na dzieci małoletnie (do ukończenia 18 roku życia) oraz pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem że kontynuują one edukację w szkołach lub studiuje i nie uzyskało w poprzednim roku dochodów wyższych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej (limit 19 061,28 zł).

Ulga przysługuje bez względu na wiek w przypadku dziecka niepełnosprawnego, które otrzymuje zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

Prawo do ulgi kończy się, jeżeli dziecko wstąpiło w związek małżeński lub zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Ulga naliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których spełnione są warunki do jej uzyskania.

Ulga na dziecko pełnoletnie

Ulga prorodzinna od PIT przysługuje na dziecko do ukończenia 25 roku życia, które nadal się uczy, a jego ewentualny dochód nie przekroczył rocznego limitu.

Ulga na dziecko pełnoletnie jest uzależniona od dochodów rodziców, jeśli wychowują oni tylko jedno dziecko. W przypadku wychowywania dwojga lub więcej dzieci, ulga nie jest ograniczona dochodem rodziców. Ulga na dziecko pełnoletnie wynosi 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie) na każde dziecko. Ulga ta jest odliczana od podatku należnego w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37.

Należy pamiętać, że rodzic lub opiekun prawny dziecka musi przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, aby skorzystać z ulgi.

Ulga na dziecko niepełnosprawne

Ulga na dziecko niepełnosprawne przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym dziecka z niepełnosprawnością bez względu na wiek dziecka. Warunek: musi ono otrzymywać zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Ulga na dziecko niepełnosprawne wynosi tyle samo, co na pozostałe dzieci (konkretne kwoty podaliśmy wyżej).

Ulga przestaje przysługiwać jeśli dziecko wstąpiło w związek małżeński lub przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Ulga na dziecko niepełnosprawne jest odliczana od wysokości podatku, a nie od dochodu. Jeśli podatku nie wystarczy do odliczenia pełnej kwoty ulgi, podatnik może otrzymać dodatkowy zwrot ulgi, który jest limitowany sumą zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Aby korzystać z ulgi na dziecko niepełnosprawne, podatnik składa zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37 i dołączyć informację PIT/O z numerem PESEL dzieci niepełnosprawnych oraz kwotą ulgi do odliczenia.

Uwaga! Od 2024 roku (w rozliczeniach za 2023 r.) ulga na dziecko niepełnosprawne nie będzie ograniczona dochodem rodziców, jeśli wychowują oni tylko jedno dziecko. 

Ulga na dziecko – limit dochodu rodziców

Limit dochodu, który uprawnia do skorzystania z ulgi na dziecko, zależy od liczby i wieku dzieci oraz sytuacji rodziny. W 2024 roku limit dochodu wynosi:

 • dla rodziców/opiekunów wychowujących jedno dziecko, limit to 56 000 zł w rozliczeniu indywidualnym i 112 000 zł w rozliczeniu łącznym;
 • dla rodziców/opiekunów wychowujących co najmniej dwoje dzieci czy też dziecko niepełnosprawne, limit dochodu nie ma znaczenia i mogą skorzystać z ulgi bez względu na wysokość zarobków;
 • jeśli rodzice nie są małżonkami, ale wspólnie wychowują dziecko, limit dochodu to 56 000 zł dla każdego z nich. Jeśli jeden z nich przekroczy ten limit, ulgę może odliczyć drugi rodzic, o ile jego dochód nie przekroczył limitu.

Do obliczenia limitu należy uwzględnić dochody opodatkowane według skali podatkowej, z kapitałów pieniężnych, działalności gospodarczej oraz z zagranicy. Nie należy uwzględniać dochodów dziecka, chyba że jest ono pełnoletnie i uczące się – wtedy jego dochód nie może przekroczyć 19 061,28 zł.

Komu nie przysługuje ulga na dziecko?

Nie każdy podatnik będzie beneficjentem ulgi prorodzinnej. Preferencja nie przysługuje osobom, które:

 • są pozbawione władzy rodzicielskiej nad dzieckiem;
 • uzyskują dochody opodatkowane 19% podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową (chyba że uzyskują także dochody opodatkowane według skali podatkowej);
 • mają jedno dziecko i przekraczają limit dochodu w wysokości 56 000 zł (w przypadku rozliczenia indywidualnego) lub 112 000 zł (w przypadku rozliczenia łącznego z małżonkiem);
 • mają pełnoletnie dziecko, które nie uczęszcza do szkoły/na uczelnię lub uzyskało dochody wyższe niż 19 061,28 zł w roku podatkowym (z wyjątkiem renty rodzinnej);
 • mają pełnoletnie dziecko, które zawarło związek małżeński.

Ulga na dziecko w PIT

Ulga na dziecko w PIT to odliczenie podatkowe, które przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub rodzicom zastępczym, którzy wychowują dzieci spełniające określone warunki.

Ulga ta zależy od liczby dzieci, ich wieku, sytuacji życiowej i dochodów rodziców. Aby skorzystać z ulgi, podatnik musi złożyć zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37 i dołączyć informację PIT/O, w której poda dane o dzieciach i wysokości ulgi. 

Podatnik musi również posiadać dokumenty potwierdzające prawo do ulgi, takie jak odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły czy orzeczenie o niepełnosprawności.

Korekta PIT-37 a ulga na dziecko

Korekta PIT-37 to możliwość poprawienia błędów lub uzupełnienia brakujących informacji w zeznaniu podatkowym PIT-37. Dotyczy ona również ulgi prorodzinnej. Jeśli podatnik chce skorzystać z ulgi na dziecko, a nie zrobił tego w pierwotnym zeznaniu PIT-37, może złożyć korektę PIT-37, czyli ponownie wypełnić swoją deklarację i zaznaczyć korektę jako cel złożenia deklaracji.

Warto pamiętać, że za 2023 rok w usłudze Twój e-PIT jest opcja korekty wszystkich zeznań, bez względu na to, czy pierwotna wersja została złożona w tej usłudze, czy też w innej formie. 

Korekta PIT-37 może być złożona przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin na jego złożenie.

Brak dochodu a ulga na dziecko – zwrot niewykorzystanej ulgi

Z zasady ulga na dziecko przysługuje podatnikowi, który uzyskał w danym roku podatkowym jakikolwiek dochód opodatkowany według skali podatkowej i złożył zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37. Są jednak wyjątki i podatnik ma prawo do tzw. dodatkowego zwrotu ulgi na dziecko, nawet jeśli nie płaci podatku. Dotyczy to podatników, którzy:

 • nie płacą podatku z uwagi na kwotę wolną od podatku;
 • nie płacą podatku ze względu na zwolnienie dla podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci (tzw. PIT-0 dla rodzin 4+);
 • płacą podatek, ale jest on niższy niż kwota przysługującej ulgi na dziecko.

W takich przypadkach podatnik może uzyskać dodatkowy zwrot ulgi na dziecko w ramach zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Rozliczenie małżonków osobno a ulga na dziecko

Jeśli małżonkowie decydują się na odrębne zeznania podatkowe, każdy z nich może odliczyć ulgę na dziecko (o ile spełnia określone warunki). Muszą wpisać w załączniku PIT/O kwotę, którą odlicza od podatku – podzielić ją równe części lub w dowolnej proporcji. Jeśli małżonkowie nie ustalą inaczej, ulga na dziecko przysługuje w częściach równych.

Rozwiedzeni rodzice a ulga na dziecko

Rodzice, którzy są rozwiedzeni lub w separacji, mogą uzgodnić między sobą, w jakiej proporcji skorzystają z ulgi na dziecko. Jeśli nie ustalą inaczej (np. nie mogą dojść do porozumienia), ulga przysługuje każdemu z nich w częściach równych. Warunkiem podziału ulgi jest to, że dziecko ma to samo miejsce zamieszkania co oboje rodziców lub że rodzice wspólnie wykonują władzę rodzicielską po rozwodzie, lub separacji (tzw. opieka naprzemienna). Jeśli dziecko zamieszkuje tylko z jednym z rodziców, to tylko ten rodzic ma prawo do odliczenia 100% ulgi na dziecko.

Więcej o rozliczaniu podatku dochodowego i dostępnych ulgach przeczytasz w kategorii Rozliczanie podatku.

Rafał Panas
Rafał Panas
Od lat zajmuje się przygotowywaniem artykułów na tematy związane z biznesem, prowadzeniem firmy oraz nowymi technologiami. Zafascynowany postępującą cyfryzacją, która kreuje nowe szanse i okazje dla przedsiębiorców. Tworzenie artykułów dla przedsiębiorców łączy z pisaniem powieści, gdyż jak sam przyznaje, nic tak dobrze nie koi nerwów, jak solidny dreszczowiec.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...

Jak użyć certyfikatu kwalifikowanego? Instrukcja krok po kroku składania podpisu lub pieczęci elektronicznej w aplikacji SecureDoc

Używanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu lub pieczęci za pierwszym razem jest dość skomplikowanym procesem. W poniższym artykule przedstawiamy szczegółową instrukcję używania certyfikatu kwalifikowanego, która znacznie...

Najniższa krajowa 2025 – ile wyniesie płaca minimalna brutto i netto w przyszłym roku?

Ile pracodawcy będą musieli zapłacić w 2025 r. osobom zatrudnionym na umowę o pracę? Czy najniższa krajowa nadal będzie podwyższana dwa razy w ciągu...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!