Umowa o dzieło – wzór z umówieniem do pobrania

Umowa o dzieło to umowa, która dla przedsiębiorcy oznacza najniższe koszty zatrudnienia współpracownika. Poznaj umowę o dzieło. Oto umowa o dzieło – wzór.

Umowa o dzieło to tzw. umowa rezultatu. Polega ona na tym, że efektem umowy jest konkretne dzieło, np. namalowanie obrazu, czy skoszenie ogrodu. Umowa o dzieło może być zawarta nie tylko między przedsiębiorcą, a osobą fizyczną, ale także między dwoma osobami prywatnymi.

UMOWA O DZIEŁO

zawarta w dniu ____________ w ____________ (miejscowość) pomiędzy:

_____________, prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: _________________, z adresem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: _______________________, PESEL: ___________, NIP: ______________, adres do doręczeń: _________________, e-mail: _____________, zwanym/ą dalej „Zamawiającym”

oraz

____________, zamieszkałym/ą _______________________, legitymującym/ą się dowodem osobistym, seria i nr: _________________, nr PESEL: _________________ zwanym/ą dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi “Stronami”.

 • 1

Przedmiot umowy

 1. Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło polegające na:
 • 2

Zasady wykonywania dzieła

 1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje niezbędne do profesjonalnego wykonania dzieła.
 2. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wymagań technicznych i jakościowych związanych z wytworzeniem dzieła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i regułami wykonywania prac objętych niniejszą umową, a także zasadami etyki zawodowej.
 3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy niezbędnych parametrów do wykonania dzieła.
 4. Jeżeli Wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
 5. Wykonawca nie może zlecić wykonania dzieła osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego udzielonej pod rygorem nieważności.
 • 3

Materiały i narzędzia

 1. Materiały niezbędne do wykonania dzieła zapewnia ____________ (Zamawiający/Wykonawca).
 2. Narzędzia potrzebne do wykonania dzieła niezbędne do wykonania dzieła zapewnia ____________ (Zamawiający/Wykonawca).
 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą dostarczonych przez Zamawiającego materiałów i narzędzi służących do wytworzenia dzieła.
 4. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o utracie oraz wszelkich uszkodzeniach materiałów i narzędzi, które otrzymał w związku z wykonywaniem dzieła.
 5. Po zakończeniu umowy Wykonawca zwróci niewykorzystane materiały, narzędzia oraz inne rzeczy należące do Zamawiającego lub przypadające mu na podstawie niniejszej umowy, a także należące do innych osób, jeśli Wykonawca otrzymał je w związku z wykonywaniem dzieła.
 • 4

Kontrola wykonywania dzieła

 1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu dzieła.
 2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w każdym czasie udzieli mu informacji o stanie prac nad dziełem, sposobie jego wykonywania i okaże je Zamawiającemu.
 • 5

Miejsce i termin wykonania dzieła

 1. Wykonawca przystąpi do wykonania dzieła w dniu ____________ po otrzymaniu od Zamawiającego niezbędnych parametrów do wykonania dzieła.
 2. Wykonawca ukończy dzieło do dnia ____________.
 3. Dzieło będzie wykonywane w ____________.
 • 6

Odbiór dzieła

 1. Odbiór dzieła nastąpi po przeprowadzeniu kontroli dzieła pod względem zachowania norm specyfikacji dzieła przekazanych Wykonawcy przed przystąpieniem do wykonywania dzieła.
 2. Odbiór dzieła zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.
 • 7

Wynagrodzenie

 1. Za wykonanie dzieła Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ____________ (słownie: ________________________).
 2. Wszelkie koszty związane z wykonaniem dzieła ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem postanowień 3 niniejszej umowy.
 3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wystawieniu rachunku przez Wykonawcę i stwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania dzieła na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy lub gotówką w terminie 7 dni od dnia odbioru dzieła i dostarczenia prawidłowego rachunku przez Wykonawcę.
 • 8

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Każda ze Stron niniejszej umowy zobowiązana jest do bezzwłocznego informowania pozostałej Strony o wszelkich zmianach o wszelkich zmianach mających wpływ na wypełnianie postanowień niniejszej umowy przez Strony, w szczególności dotyczących adresu. W przypadku zaniechania tego obowiązku wszelkie pisma oraz oświadczenia doręczone pod ostatni wskazany adres uważa się za skutecznie doręczone.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów, o których dowiedział się lub które uzyskał w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.
 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
 5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości lub w części, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień umowy. W sytuacji wskazanej powyżej, Strony zobowiązane są do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia postanowień umowy uznanych za nieskuteczne lub nieważne, zgodnie z przepisami prawa, naturą stosunku prawnego i zgodnym zamiarem Stron.
 6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
__________________________________________________
(podpis zamawiającego)(podpis wykonawcy)

>>> Umowa o dzieło – wzór do pobrania

Czytaj również

Najchętniej czytane

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Kolejny wzrost płacy minimalnej w 2023 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa w lipcu?

Ile wynosi płaca minimalna w Polsce w 2023 roku? O ile jest wyższa w porównaniu z 2022 rokiem? Jaka będzie podwyżka najniższej krajowej w...

Jak wygląda przejście w etatu na B2B? O czym trzeba pamiętać, szykując się na taką zmianę?

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy. Wysokiej klasy specjaliści,...
Mała Księgowość

Najnowsze

Dodatek do emerytury – kto może na niego liczyć?

Dodatek do emerytury pozwala zwiększyć kwotę podstawowego świadczenia emerytalnego. Aby go uzyskać, należy złożyć stosowny wniosek lub osiągnąć określony przepisami wiek. Dodatek do emerytury może...

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 – utrata ważności i nowe opłaty

Indywidualna interpretacja podatkowa 2023 to rozwiązanie dla osób, które mają wątpliwości odnośnie do prawidłowości zastosowania regulacji podatkowych. Uzyskanie informacji od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej...

Kim jest pracownik młodociany? Kiedy można go zatrudnić? Zmiany w prawie dotyczącym zatrudnienia młodocianych

Pracownik młodociany podejmuje zlecenia zarobkowe przede wszystkim po to, aby zdobyć określone kwalifikacje zawodowe. Zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania zawodowego jest możliwe, jeśli osoba...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!