Czym jest numer REGON? Jak go uzyskać? Jak działa rejestr REGON? REGON a NIP

REGON jest obowiązkowy dla każdej firmy. Czasami nadawany jest automatycznie, a czasami trzeba o niego wnioskować. Jak sprawdzić, jak jest w twoim przypadku? Sprawdź, jak zdobyć numer REGON.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, musisz mieć numer REGON. Co zrobić, gdy go nie masz? Czym różni się od numeru NIP? Czym jest rejestr REGON? Przeczytaj nasz artykuł i poznaj odpowiedzi na te pytania i nie tylko.

Czym jest REGON?

Nazwa REGON odnosi się zarówno do Rejestru Gospodarki Narodowej, jak i numeru identyfikacyjnego, który nadawany jest podmiotowi w tym rejestrze. Pełna jego nazwa to Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej. Baza REGON jest prowadzona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Na potrzeby przedsiębiorcy najważniejszy jest numer REGON. To zazwyczaj 9-cyfrowy numer, używany przede wszystkim w statystyce publicznej. Obecnie nie jest tak często używany, jak przed rokiem 2009, pozostaje jednak obowiązkowy i będzie potrzebny do załatwiania niektórych spraw.

CZYTAJ TAKŻE: Dwie działalności gospodarcze

Jak wygląda numer identyfikacyjny REGON?

Zazwyczaj numer REGON ma 9 cyfr. Mają one określone znaczenie:

 • 2 pierwsze cyfry – są oznaczeniem województwa, w którym zarejestrowana jest dana działalność gospodarcza. Prefiks 04 oznacza zakony, kościoły i związki wyznaniowe. Prefiks 36 oznacza podmioty działające na terenie całego kraju;
 • 6 cyfr numeru seryjnego indywidualnego dla każdego przedsiębiorstwa;
 • 1 cyfra kontrolna.

Numer REGON wygląda więc w taki sposób:

regon 9-cyfrrowy

Kiedy zaczął funkcjonować w 1966 roku, numer REGON składał się jedynie z 7 cyfr. W drugiej połowie lat 80., gdy rozszerzono go do obecnych 9, stare numery uzyskały prefiks w postaci dwóch zer – 00.

W określonych przypadkach nowe numery identyfikacyjne podmiotów gospodarki narodowej mogą mieć 14 cyfr. Kiedy tak się dzieje, omówimy w dalszej części artykułu.

CZYTAJ TAKŻE: Jak wypełnić wniosek CEIDG?

Kto musi posiadać numer REGON?

Do rejestru REGON muszą być wpisane:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne,
 • jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.

Do czego służy numer REGON?

Numer REGON obecnie używany jest przede wszystkim do celów statystycznych. GUS wykorzystuje go w celu zbierania rzetelnych danych dotyczących zakładanych firm – ich liczby, formy prawnej, branży, w jakiej działają itd.

Ten numer identyfikacyjny był bardziej wykorzystywany przed 2009 rokiem, kiedy obowiązkowo trzeba było go umieszczać na fakturach i wszelkich dokumentach do urzędu. Obecnie nie jest wykorzystywany w obrocie urzędowym, nie trzeba go umieszczać na pieczątkach.

CZYTAJ TAKŻE: Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.?

Wciąż są jednak sytuacje, w których przedsiębiorca będzie musiał wykorzystać numer REGON. Będzie on niezbędny do zarejestrowania znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, a także do założenia firmowego konta bankowego.

Jak sprawdzić swój numer REGON?

Swój numer REGON możesz znaleźć w rejestrze REGON.

baza regon

Jeśli numer identyfikacyjny został nadany poprzez wpis do CEIDG, możesz go znaleźć przez wyszukiwarkę CEIDG. Jeśli został nadany przez wpis do KRS, możesz go znaleźć przez wyszukiwarkę KRS.

Skąd pobrać zaświadczenie REGON?

Zaświadczenie o numerze REGON nie jest ci potrzebne. Wystarczy wydrukować informację o wpisie do rejestru REGON ze strony internetowej GUS. Jeśli jednak chcesz takie zaświadczenie posiadać, możesz we właściwym dla ciebie urzędzie statystycznym złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

Wzór podania o wydanie zaświadczenia o numerze REGON

Czy numer REGON jest obowiązkowy?

Numer REGON jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców poza osobami fizycznymi w zakresie prowadzonej działalności oświatowej obejmującej:

 • prowadzenie przedszkola,
 • szkoły,
 • placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy o systemie oświaty.

Należy go posiadać niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Jedyne różnice polegają na formalnościach związanych ze wpisem do rejestru. W większości przypadków REGON nadawany jest automatycznie, jednak w przypadku np. spółki cywilnej należy o niego wnioskować oddzielnie.

CZYTAJ TAKŻE: Pierwsza działalność gospodarcza

Kto ma 14-cyfrowy REGON?

Wcześniej wspominaliśmy, że w niektórych przypadkach przedsiębiorstwa uzyskują REGON 14-cyfrowy. Dotyczy to jednostek organizacyjnych, które mają oddziały na terenie różnych województw. Tutaj:

 • 9 pierwszych cyfr to numer REGON przedsiębiorstwa, które utworzyło oddział;
 • 4 kolejne cyfry to numer porządkowy jednostki lokalnej;
 • 1 ostatnia cyfra to cyfra kontrolna.

regon 14-cyfrowy

Automatyczne nadanie numeru REGON

Nadanie numeru REGON jest automatyczne w dwóch przypadkach:

 1. osobom fizycznym będącym przedsiębiorcami, które zarejestrowały swoją firmę w CEIDG. W tym przypadku, przy składaniu wniosku CEIDG automatycznie dane przesyłane są do GUS-u, który nadaje firmie REGON;
 2. firmom wpisanym do KRS. Podobnie jak w pierwszym przypadku, podczas wpisu do KRS ta instytucja przesyła dane do GUS-u.

W obu tych przypadkach zostaniesz poinformowany o tym, że Główny Urząd Statystyczny przydzielił ci numer identyfikacyjny w Rejestrze Gospodarki Narodowej. Czas oczekiwania może być dłuższy w przypadku firm wpisywanych do KRS.

CZYTAJ TAKŻE: Jak otworzyć działalność gospodarczą przez Internet?

REGON nie jest nadawany automatycznie jednostkom, których nie dotyczy wpis do CEIDG ani KRS.

Jak uzyskać numer REGON?

Jeżeli nie dotyczy cię wpis ani do CEIDG, ani do KRS, oczywiście nie miałeś też jak uzyskać wpisu do Rejestru Gospodarki Krajowej. Jak wówczas uzyskać numer REGON? Aby to zrobić, musisz złożyć jeden z dwóch wniosków o wpis do rejestru:

1. REG-OP – dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej. Należy do niego dołączyć:

 • kopię umowy spółki;
 • oryginał informacji o wspólnikach na formularzu RG-SC;
 • załącznik RG-RD, jeśli spółka ma więcej niż 9 kodów PKD;
 • oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną kopię (jeśli spółka z niego korzysta).

Wzór RG-OP

2. REG-OF – dotyczy przede wszystkim rolników – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niepodlegającą wpisowi do KRS.

Wzór RG-OF

Po uzupełnieniu wzoru odpowiedniego wniosku, złóż go w urzędzie statystycznym odpowiednim dla twojego miejsca zamieszkania. Na wpis do rejestru możesz oczekiwać do kilku dni.

Dlaczego moja działalność gospodarcza nie ma numeru REGON?

Jeśli numer REGON nie został ci automatycznie przypisany, dotyczy cię jedna z sytuacji omawianych powyżej. Złóż wniosek REG-OP lub REG-OF zgodnie z przedstawioną instrukcją.

Czy REGON i NIP to to samo?

REGON i NIP to dwa różne numery identyfikacyjne, konieczne do rozpoczęcia prowadzenia działalności. Nie są tym samym i nie można ich mylić. To, czym jest REGON i jak wygląda, omówiliśmy już szeroko w tym artykule. A czym jest NIP?

NIP jest to numer identyfikacji podatkowej, który służy do identyfikacji podatników w Polsce. Ma 10 cyfr i nadaje go naczelnik urzędu skarbowego. Jest znacznie częściej czynnie wykorzystywany przez przedsiębiorców niż numer REGON.

Chcesz dowiedzieć się więcej o NIP? Przeczytaj także:

Czy wydanie nr REGON jest płatne?

Wydanie numeru REGON zawsze jest bezpłatne, niezależnie od tego, jaka jest forma naszej działalności. Jedyna możliwa opłata wiąże się ze skorzystaniem z pełnomocnika i wynosi 17 złotych.

Rejestr REGON

Sprawdzanie numeru REGON odbywa się przez stronę GUS-u. Po wprowadzeniu tam numeru NIP, REGON lub KRS, możemy uzyskać poniższe informacje:

1) nazwa i adres siedziby firmy, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – również nazwisko i imiona, miejsce zamieszkania i PESEL;

2) NIP oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

2a) numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada;

3) forma prawna i forma własności;

4) wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności;

5) daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, orzeczenia o ogłoszeniu upadłości, zakończenia postępowania upadłościowego, zakończenia działalności albo trwałego zakończenia działalności w przypadku osób fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgonu albo znalezienia zwłok osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów;

6) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji) i nadany przez ten organ numer;

7) przewidywana liczba pracujących;

8) powierzchnia ogólna i użytków rolnych, w przypadku gospodarstw rolniczych;

9) o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i 4-8;

10) numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot je posiada i poda do rejestru podmiotów.

CZYTAJ TAKŻE: Brak NIP na fakturze – jakie konsekwencje?

Jak widać, rejestr REGON pozwala nam wiele dowiedzieć się o sprawdzanej firmie. Taka obecnie jest jego funkcja – nam pozwala uzyskiwać informacje, a GUS-owi – prowadzić badania statystyczne. Tylko w nielicznych przypadkach przedsiębiorca rzeczywiście korzysta z tego numeru identyfikacyjnego. Nie zmienia to faktu, że numer REGON jest obowiązkowy, a więc sprawdź, czy go masz lub jak go uzyskać.

Anna Frankiewicz
Anna Frankiewicz
Studiowała dziennikarstwo. Jako copywriter pracuje od kilku lat. Zdobywała doświadczenie w agencjach marketingowych i grupach wydawniczych. Prywatnie chętnie czyta.

Czytaj również

Najchętniej czytane

Jaki jest podatek od darowizny w 2024 roku? Czy zapłacisz podatek za darowiznę od rodziców?

Podatek od darowizny jest obowiązkowy, nawet gdy dotyczy on najbliższej rodziny. Z tego artykułu dowiesz się, jak go wyliczyć, jakie są wolne kwoty od...

Nierejestrowana działalność gospodarcza. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć nierejestrowana działalność gospodarcza ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie...

Czynny żal do Urzędu Skarbowego – kiedy należy go złożyć? Wzór

Jak wygląda czynny żal? Wzór pozwoli szybciej go wypełnić. Zobacz, jak wygląda. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby można było złożyć czynny żal. Przeczytaj...
pieczęc kwalifikowana

Najnowsze

Co można zrobić w e-Urzędzie Skarbowym?

e-Urząd Skarbowy to serwis na stronie podatki.gov.pl, który ułatwia załatwianie spraw podatkowych online – bez wychodzenia z domu lub z dowolnego miejsca z dostępem...

Jak działa portal S24?

Portal S24 to nowoczesne narzędzie, które znakomicie ułatwia zakładanie i prowadzenie firm. Dzięki temu serwisowi wiele czynności związanych z działalnością spółki można załatwić online,...

Czym są różnice kursowe?

Transakcje w walutach obcych są powszechne wśród wielu firm, a to wiąże się ze zjawiskiem różnic kursowych. Czym są, kiedy powstają i jak je...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!