Sprawozdanie finansowe. Kto musi je zrobić?

Sprawozdanie finansowe składa się na zakończenie roku obrotowego. Kto musi przygotować sprawozdanie finansowe?

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe to dokument, który przedstawia sytuację finansową i wyniki finansowe konkretnego podmiotu. Sprawozdanie obejmuje jeden rok obrachunkowy i przygotowywane jest w formie zestawienia. W skład pełnego sprawozdania finansowego wchodzą:

  • rachunek zysków i strat
  • bilans
  • rachunek przepływów pieniężnych
  • zestawienie zmian w kapitale

Dodatkowo przygotowuje się też wyjaśnienia związane z konkretnymi częściami całego dokumentu oraz wprowadzenie co całości dokumentu

Kto musi przygotować sprawozdanie finansowe?

Obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego dotyczy firm, które prowadzą tzw. pełną księgowość. Mniejsze firmy mogą przygotować sprawozdanie uproszczone, które zawiera bilans i rachunek zysków i strat.

Sprawozdanie uproszczone przygotowują podmioty, które spełniają dwa z trzech wymagań:

  • suma przychodów nie przekracza 3 milionów
  • suma aktywów nie przekracza 1,5 mln
  • wielkość średniorocznego zatrudniania nie przekracza 10 etatów.

W przypadku osób fizycznych lub spółek cywilnych albo jawnych, sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej można przygotować jeśli przychody netto nie są wyższe niż 2 mln złotych.

Jak przygotować sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe powinno być złożone wyłącznie w formie elektronicznej. Sprawozdanie zapisywane jest w specjalnym pliku XSD. Można je też wysłać jako skan dokumentu papierowego w PDF. W takiej sytuacji trzeba jednak opatrzyć ten dokument podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument musi być podpisany przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe

Terminy przekazania sprawozdania finansowego

Termin przekazania sprawozdania finansowego jest określony w przepisach. W 2021 terminy zostały wydłużone. I tak, sprawozdanie musi być sporządzone do końca 6.miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, a do końca 9.miesiąca jest termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Po zatwierdzeniu sprawozdania jest 15 dni na jego przesłanie do KRS. Jeśli podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców, sprawozdanie trzeba wysłać w ciągu 10 dni od zatwierdzenia. Mało tego. Ze względu na pandemię przedłużono czas do zatwierdzenia sprawozdania do czasu odbycia się walnego zgromadzenia, jeśli nie udało się go zorganizować w pierwotnym terminie.

Dotyczy to np. spółdzielni mieszkaniowych. Wydłużony termin dotyczy też jednostek, które nie są spółkami kapitałowymi, komandytowo-akcyjnymi, jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, komandytowo-akcyjne lub z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, w których liczba członków organów zatwierdzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań lub brak jest możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Na zatwierdzenie sprawozdania mają one do 6 tygodni od dnia ustania przesłanki, która uniemożliwia organizację zebrania.

Nie złożyłem sprawozdania w terminie. Co mi grozi

Jeśli sprawozdanie finansowe nie zostanie złożone w terminie, trzeba koniecznie złożyć tzw. czynny żal i dopełnić obowiązku przekazania sprawozdania finansowego.

Niezłożenie sprawozdania finansowego to wykroczenie objęte kodeksem karno-skarbowym zagrożone grzywną od 10 do 720 tzw. stawek dziennych. Ich wysokość uzależniona jest od wysokości wynagrodzenia minimalnego i zmienia się każdego roku i w 2021 roku wynosi 2 800 zł. W związku tym aktualnie obowiązują stawki dzienne za przestępstwa skarbowe wynoszące od 93,33 zł do 37 333,33 zł (minimalna stawka dzienna to 1/30 płacy minimalnej, natomiast maksymalna to 400-krotność stawki minimalnej).

Co musi zawierać sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem z konkretnie określonymi elementami. I tak, obowiązkowe jest wskazanie dokładnej nazwy firmy wraz z jej siedzibą, przedmiot działalności, a także określenie okresu, który obejmuje sprawozdanie finansowe. W sprawozdaniu finansowym trzeba omówić zasady polityki rachunkowości.

Jak wycenić majątek w sprawozdaniu finansowym

Jednym z najważniejszych elementów sprawozdania finansowego jest dobrze przygotowana wycena majątku. Pomocna jest w tym inwentaryzacja. Warto pamiętać, żeby aktywa i pasywa wpisać do odpowiednich rubryk w sprawozdaniu finansowym.

Aktywa w sprawozdaniu

Co to są aktywa? Aktywa to wszystkie środki trwałe (np. budynki), wartości niematerialne i prawne, a także należności długoterminowe, kaucje (np. z tytułu najmu lub dzierżawy), albo należności z odszkodowań. Aktywa to też inwestycje długoterminowe, w które wchodzą np. aktywa finansowe albo nieruchomości i wartości niematerialne, z których podmiot bezpośrednio nie korzysta. W sprawozdaniu uwzględnia się też rozliczenia międzyokresowe. W ich skład wchodzą np. przygotowania nowej produkcji czy organizacji. Są też zapasy, czyli np. materiały, które firma kupiła po to by je wykorzystać we własnym zakresie, a także towary, które nie są przetworzone.

Należności krótkoterminowe są to np. zaliczki na przyszłe dostawy.

Co to są pasywa?

Oprócz aktywów, w sprawozdaniu trzeba wykazać pasywa. I tak do pasywów zalicza się np. kapitał, udziały własne, wpłaty na kapitał podstawowy, zysk lub stratę

Co to jest rachunek zysków i strat?

Rachunek zysków i strat to w największym uproszczeniu zestawienie przychodów z kosztami. Rachunek zysków i strat wskazuje, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie generować zyski

Omówienie sprawozdania finansowego

Oprócz sformalizowanych części sprawozdania, ważny jest także opis. Zawiera się w nim przegląd działalności przedsiębiorstwa i opisuje sytuację ekonomiczną. W opisie trzeba też zawrzeć wskazanie wszystkich najważniejszych wydarzeń, które miały wpływ na wynik finansowy firmy.

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe

Samo przygotowanie sprawozdania finansowego to dopiero połowa drogi. Żeby można je było zarejestrować w KRS, sprawozdanie finansowe musi być zatwierdzone. Sprawozdanie jest przygotowane przez osobę, która odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Po jego przygotowaniu trzeba je zatwierdzić. Zatwierdzenia dokonuje walne zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy (w zależności od formy prawnej przedsiębiorstwa)

Mała Księgowość Rzeczpospolitej

Czytaj również

Najchętniej czytane

Działalność nierejestrowana. Jak zarabiać bez rejestracji?

Firma na próbę, zarabianie bez firmy. Choć działalność nierejestrowana ma różne oblicza, pozostaje dobrym sposobem na przetestowanie pomysłu na biznes. Na czym dokładnie polega...

Czy można mieć dwie działalności gospodarcze?

Czy można posiadać więcej niż jedną działalność gospodarczą? Czy działalność gospodarcza jest ograniczona w zakresie rodzaju wykonywanych usług lub sprzedaży danych produktów? Jednoosobowa działalność gospodarcza...

Czynny żal. Jak działa? Wzór czynnego żalu do pobrania

Czynny żal pozwala uniknąć odpowiedzialności jeśli nie przedsiębiorca dopuścił się nieprzepisowego zachowania np. w stosunku do urzędu skarbowego. Żeby jednak czynny żal był skuteczny...
Mała Księgowość

Najnowsze

Zastosowania kwalifikowanej pieczęci elektronicznej i kwalifikowanego podpisu elektronicznego

W dobie Internetu i nowych technologii obrót dokumentami papierowymi powoli odchodzi w przeszłość. Ma to swoje dobre strony jak np. załatwianie spraw urzędowych bez...

Mały ZUS a praca dla byłego pracodawcy

Zatrudnieni na umowę o pracę, szczególnie dobrze opłacani specjaliści często przechodzą na samozatrudnienie. Mały ZUS a praca dla byłego pracodawcy, przeczytaj czy jest to...

Darowizna samochodu od rodziców

Rodzice mogą dzieciom przekazać w darowiźnie różne rzeczy. Może to być nieruchomość, gotówka albo dowolna ruchomość (np. meble, samochód). Z tego artykułu dowiesz się...

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami?

Wpisz tylko swój email, a będziemy w kontakcie. To takie proste!