Jak zarobić jak najwięcej, czyli czym jest maksymalizacja zysku?

0
maksymalizacja zysku

Firmy konsekwentnie dążą do osiągnięcia jak najwyższych profitów. Przyglądamy się, co wpływa na maksymalizację zysków, odpowiadamy na pytania: czym jest, jakie są jej cele i jak można ją osiągnąć. 

Mówiąc najprościej, termin maksymalizacja zysku odnosi się do koncepcji, w której najważniejszym (bywa, że jedynym celem) firm jest osiągnięcie jak największych dochodów w możliwie krótkim czasie. Spójrzmy, w jaki sposób osiągany jest ten cel.

Na czym polega maksymalizacja zysku?

Maksymalizacja zysku to najważniejszy cel działania przedsiębiorstw. Na czym jednak polega? To dążenie przedsiębiorstwa do osiągnięcia jak największej różnicy między przychodami a kosztami. Taka różnica zależy od ceny, produkcji i kosztów wytworzenia produktów. 

Dzięki maksymalizacji zysku rośnie wartość firmy, a to m.in. przekłada się na zainteresowanie inwestorów i akcjonariuszy. 

W praktyce maksymalizacja zysku polega na ciągłym dążeniu do osiągnięcia jak największych przychodów. Środkiem jest zwiększanie produkcji i sprzedaży przy jednoczesnym obniżaniu kosztów.  

Aby maksymalizować zysk przedsiębiorstwo musi m.in.: 

 • modernizować produkcję,
 • usprawniać swoje funkcjonowanie,
 • wprowadzać innowacyjne produkty,
 • ulepszać marketing służący zwiększeniu sprzedaży produktów/usług,
 • zdobywać nowe rynki,
 • rozbudować sieć sprzedaży,
 • poprawić logistykę,
 • zwiększać kompetencje pracowników,
 • ograniczać koszty prowadzenia działalności. 

Maksymalizacja zysku ma wpływ na zdolność firm do inwestowania czy poziom zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. 

Spójrzmy z bliska, co się wiąże z maksymalizacją zysku. Należy przyjrzeć się relacjom między zakupem materiałów, surowców czy maszyn i produkcją, a sprzedażą. Jeżeli koszty zakupów i produkcji są wyższe niż kwoty uzyskane ze sprzedaży, to firma ponosi straty. Przedsiębiorca, któremu zależy na maksymalizacji zysku, powinien tak dobrać poziom produkcji aby osiągnąć jak największy zysk. 

 Jednak nowoczesne firmy coraz częściej muszą pogodzić dążenie do jak największych profitów ze koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. To coraz bardziej popularne podejście, które każe biznesowi uwzględniać inne czynniki poza maksymalizacją zysku. Zgodnie z tą perspektywą, przedsiębiorstwa powinny również zwracać uwagę na potrzeby i interesy otoczenia, np. społeczności lokalnej czy kwestie środowiskowe.  

Część ekonomistów, przedsiębiorców i szefów korporacji podkreśla, że można pogodzić dążenie do maksymalnie wysokiego profitu z działalności, a jednocześnie kierować się społeczną odpowiedzialnością biznesu np. przestrzegać praw pracowniczych, troszczyć się o środowisko naturalne, działać etycznie czy budować relacje i poprawiać dobrostan społeczności lokalnej. Argumentują, że wrażliwość społeczna jest doceniana przez klientów i daje przewagę konkurencyjną.

Maksymalizacja zysku przy założeniach konkurencji doskonałej

Czym jest konkurencja doskonała? To model rynku, w którym żaden uczestnik nie ustala indywidualnie ceny. Równowaga rynkowa wynika z zależności pomiędzy popytem i podażą. 

Dla konkurencji doskonałej charakterystyczne jest: 

 • występowanie wielu kupujących i sprzedających,
 • wszystkie produkty są identyczne,
 • nowe firmy łatwo wchodzą na rynek, nie ma barier technicznych lub prawnych,
 • uczestnicy rynku mają pełną informację na temat wszystkich aspektów prowadzonej działalności gospodarczej. 

W takich warunkach firmy nie mają wpływu na cenę rynkową. Muszą zaakceptować cenę ustaloną na rynku i dostosować do niej swoją produkcję. 

Przeciwieństwem dla konkurencji doskonałej jest działalność w warunkach monopolu, kiedy przedsiębiorca ustala cenę produktów i usług. 

Maksymalizacja zysku przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej następuje gdy przychód krańcowy jest równy kosztowi krańcowemu. Przychód krańcowy to dodatkowy przychód, który firma uzyskuje ze sprzedaży dodatkowej jednostki produktu. Koszt krańcowy to natomiast dodatkowy koszt, który firma ponosi w związku z wyprodukowaniem dodatkowej jednostki produktu.

W punkcie przecięcia się krzywych MR i MC firma osiąga maksymalny zysk: 

 • gdy MR > MC, firma może zwiększyć zysk, zwiększając produkcję,
 • gdy MR < MC, firma może zwiększyć zysk, zmniejszając produkcję,
 • gdy MR = MC, firma osiąga maksymalny zysk. 

Warto podkreślić, że w warunkach konkurencji doskonałej firmy mogą osiągać jedynie normalny zysk. Co to znaczy? To zysk, który wystarcza do pokrycia kosztów utraconych możliwości, czyli zysku, który firma mogłaby uzyskać, gdyby zainwestowała swoje pieniądze w inny sposób.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

0
zwolnienie z podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

Podatek od nieruchomości dotyczy bardzo dużej grupy osób, jednak nie każdy właściciel mieszkania, domu lub gruntów musi go zapłacić. Sprawdzamy, kto i na jakich warunkach może uzyskać zwolnienie i uzyskać oszczędności.  

Podatek od nieruchomości to lokalna danina, którą płacą właściciele lub posiadacze gruntów, budynków lub budowli (obiektów, które nie są budynkami, lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Podatek płacą osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne. 

Wysokość podatku od nieruchomości zależy od: 

 • stawek ustalonych przez gminy, radni uwzględniają górne granice stawek wyznaczony w obwieszczeniu Ministra Finansów,
 • rodzaju i powierzchni nieruchomości.  

Podatek od nieruchomości płaci się ratalnie lub miesięcznie – termin zależy od tego czy podatnik jest osobą fizyczną czy prawną. Aby rozliczyć podatek od nieruchomości, należy złożyć odpowiednią informację lub deklarację do właściwego organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). 

Osoby fizyczne płacą podatek w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, to opłacany jest jednorazowo (do 15 marca).

 Podatku od nieruchomości nie płaci się od użytków rolnych i lasów o ile nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Daniny można uniknąć w niektórych przypadkach, np. jeżeli nieruchomość jest zwolniona z opodatkowania na mocy ustawy lub uchwały rady gminy.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości – podstawa prawna

Podstawa prawna zwolnienia z podatku od nieruchomości może być różna, w zależności od tego, kto i na jakich warunkach z niej korzysta.  

Niektóre zwolnienia są ustanowione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a inne w odrębnych przepisach, np. w ustawie o transporcie kolejowym lub w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej. 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługiwało też np. na mocy ustawy w ramach Tarczy Antykryzysowej z powodu pandemii Covid-19 oraz ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Kogo dotyczy zwolnienie z podatku od nieruchomości?

Na mocy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 7.1), podatku nie płaci się od m.in.: 

 • zabytków,
 • obiektów edukacyjnych (żłobków, przedszkoli, szkół, uczelni wyższych i instytutów badawczych),
 • ogródków działkowych (gruntów i stojących na nich altan oraz obiektów gospodarczych o pow. zabudowy do 35 mkw.),
 • nieruchomości wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, portowej oraz lotniskowej,
 • budynków gospodarczych służących do działalności leśnej i rybackiej,
 • obiektów należących do muzeów,
 • gruntów i budynków w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody,
 • nieruchomości należących do zakładów pracy chronionej,
 • nieruchomości wykorzystywanych przez przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego,
 • obiektów należących do kościołów, które m.in. wpisane są na listę zabytków, internatów przy seminariach duchownych, domów zakonów, nieruchomości mieszkalnych dla duchownych w budynkach kurii diecezjalnych i biskupich.  

Własne zwolnienia mogą wprowadzić rady gmin, np. aby wspierać lokalny rozwój.

Jak uzyskać zwolnienie z podatków od nieruchomości dla osób fizycznych?

Podatnik, który chce skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości musi spełnić określone kryteria i złożyć odpowiedni wniosek lub informację do właściwego organu podatkowego. Tym organem jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.  

Podatnik ma 14 dni na złożenie wniosku, od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające zwolnienie.

 Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące stanu posiadania i wykorzystania nieruchomości oraz okoliczności, które uprawniają do skorzystania z ulgi. Dokument należy złożyć osobiście, pocztą lub przez internet (platformę usług administracji publicznej ePUAP). 

We wniosku należy poinformować o stanie posiadania i wykorzystaniu nieruchomości oraz okoliczności, które uprawniają do skorzystania z ulgi. 

Warto pamiętać, że podatnicy podatku od nieruchomości mają obowiązek składać informacje lub deklarację do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów czy budynków nawet jeżeli korzystają ze zwolnień na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Osoby fizyczne mają na to 14 dni od dnia, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zdarzenie powodujące zmianę wysokości opodatkowania.

Dofinansowanie na szkolenia

0
dofinansowanie do szkoleń

Jak podnieść kwalifikacje swoich pracowników, jak sprawniej prowadzić swoją firmę? Nowe umiejętności zdobędziesz biorąc udział w szkoleniach. Teraz najważniejsza informacja: nie musisz finansować wyspecjalizowanych kursów z własnej kieszeni. Sprawdź, gdzie szukać dofinansowania w wysokości nawet 100%.

Jakie są dofinansowania na szkolenia?

Dofinansowania na szkolenia to środki finansowe, które można otrzymać z różnych źródeł, aby pokryć lub zmniejszyć koszty kształcenia ustawicznego pracowników lub własnego (jako właściciela firmy). W 2024 roku przedsiębiorcy mogą szukać szkoleń organizowanych w ramach:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego – unijny fundusz dedykowany m.in. przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować w podnoszenie kwalifikacji pracowników. Do dyspozycji są szkolenia dotowane w 100% oraz w wysokości 50-80%,
 • Krajowego Funduszu Szkoleniowego – inicjatywa wspierająca kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w różnych branżach, zwłaszcza w IT, motoryzacji i działaniach wymagających umiejętnościach cyfrowych, finansowana z rządowego funduszu pracy. Szkolenia przeznaczone są dla pracowników, pracodawców i przedsiębiorców,
 • Bazy Usług Rozwojowych – serwisu, na którym pracodawca/właściciel firmy (mikro, MŚP) oraz osoby indywidualne znajdą szkolenia i kursy oferowane przez wyspecjalizowane firmy i uczelnie. Wkład własny wynosi minimum 20%. BUR administrowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), a działa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Jakie dofinansowanie na szkolenia pracowników?

Jednym z najbardziej popularnych źródeł środków na szkolenia dla pracowników jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Na ten cel KFS zgromadził na 2024 r. 294 383 tys. zł.

O pieniądze z KFS mogą starać się przedsiębiorstwa, urzędy, fundacje oraz osoby na jednoosobowej działalności gospodarczej, które zatrudniają przynajmniej jednego pracownika.

Na jaką pomoc może liczyć właściciel firmy? To 80% dofinansowania kosztów szkoleń. Natomiast mikroprzedsiębiorcy – zatrudniający poniżej 10 pracowników, z obrotem ze sprzedaży poniżej 2 mln euro – mogą otrzymać dofinansowanie nawet 100% wartości szkoleń. W obu przypadkach wsparcie nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

Środki z KFS będą wydane na wsparcie kształcenia ustawicznego:

 • w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
 • w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych,
 • w zakresie umiejętności cyfrowych,
 • osób pracujących w branży motoryzacyjnej,
 • osób po 45 roku życia,
 • skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
 • w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach. 

Szkolenia finansowane z KFS obejmują kursy, studia podyplomowe, egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz usługi tłumacza języka migowego, lektora lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej.

Gdzie szukać dofinansowania z KFS? Nabory wniosków ogłaszane są w powiatowych urzędach pracy. Zainteresowany powinien wybrać urząd właściwego ze względu na swoją siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności.  

We wniosku należy podać m.in. dane pracodawcy, wymienić działania do sfinansowania z udziałem KFS, liczbę osób według grup wieku, których wydatek dotyczy, formy kształcenia ustawicznego, koszty kształcenia ustawicznego na osobę oraz termin realizacji wskazanych działań, całkowitą wysokość wydatków, która będzie poniesiona na działania związane z kształceniem ustawicznym, uzasadnienie potrzeby odbycia takie kształcenia oraz uzasadnienie wyboru realizatora usługi finansowanej ze środków KFS. 

Urzędnicy mają 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Warto pamiętać, że pula środków jest ograniczona i lepiej nie zwlekać z przystąpieniem do naboru. Kolejne kroki, to podpisanie umowy z PUP, realizacja szkolenia oraz rozliczenie się z dotacji.

Jakie dofinansowania dla jednoosobowych działalności gospodarczych?

Informacje na temat szkoleń, kursów zawodowych, studiów, mentoringu i doradztwa dla pracowników i pracodawców można znaleźć również na ogólnopolskiej platformie Baza Usług Rozwojowych. Tam znajdują się oferty usługodawców, którzy spełniają kryteria jakości ustalone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Baza znajdziemy na stronie www.bazauslugrozwojowych.gov.pl. 

Ze szkoleń BUR skorzystają osoby indywidualne – w tym przedsiębiorcy na JDG – oraz pracodawcy. Np. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach szacuje, że w projekcie “Buduj swój Rozwój – Baza Usług Rozwojowych” weźmie udział ponad 3800 osób. 

BUR finansowany jest ze środków UE. Ile można dostać dofinansowania? Nawet do 90% wszystkich kosztów związanych z wybranym szkoleniem lub kursem. Przywołany kielecki WUP informuje, że uczestnik programu otrzyma do 8 500 zł. 

Część BUR dedykowana jest przedsiębiorcom i pracodawcom. W WUP w Kielcach projekt “Pracownik kapitałem firmy. Postaw na jego rozwój z Bazą Usług Rozwojowych” zapewni refundację 75-80% poniesionych kosztów. Urzędnicy szacują, że dzięki BUR swoje kompetencje podniesie ok. 3200 pracowników z ponad 1200 firm/instytucji. 

Jak otrzymać dofinansowanie? Należy wybrać szkolenie, a następnie podmiot, który jest operatorem BUR w danym województwie oraz podpisać z nim umowę, a później skorzystać ze szkolenia (szczegółowe informacje można znaleźć na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl)  

Warto przypomnieć, że PARP szuka firm szkoleniowych i instytucji, które będą dostawcami usług dla Bazy Usług Rozwojowych. Nabór wniosków rozpoczął się 12 lutego 2024 r. i potrwa do 31 sierpnia 2026 r.

Jak wygląda odliczenie darowizny od podatku dochodowego 2024?

0
odliczenie darowizny od podatku

Kto może odliczyć darowiznę od podatku, na co przekazać pieniądze aby zmniejszyć daninę dla państwa, jak udokumentować darowiznę, czy taka optymalizacja podatku dostępna jest dla przedsiębiorców – odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w naszym przewodniku z najważniejszymi informacji o odliczeniu darowizn.

Kto może skorzystać z odliczenia darowizny od podatku dochodowego?

Z odliczenia od podatku dochodowego z tytułu darowizn mogą skorzystać podatnicy, którzy przekazali darowiznę na cele określone w ustawie o PIT i CIT. To płatnicy:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jeżeli darowiznę przekazali na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i kształcenie zawodowe czy krwiodawstwo,
 • podatnicy płacący podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jeśli darowizna została przekazana na cele pożytku publicznego lub kształcenie zawodowe (nie mogą tego zrobić podatnicy korzystający z karty podatkowej lub podatku liniowego, z wyjątkiem darowizny na kształcenie zawodowe).

Darowizna zawsze musi być potwierdzona odpowiednim dokumentem, np. dowodem wpłaty, umową darowizny lub zaświadczeniem. Niektóre darowizny wymagają dodatkowo pisemnego oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny i jej przeznaczeniu oraz dowodu wartości np. faktury VAT (darowizny rzeczowe). 

Co ważne, nie można odliczyć darowizn przekazanych na rzecz osób fizycznych, partii politycznych, podmiotów państwowych i samorządowych, związków zawodowych/organizacji pracodawców lub firm wytwarzających alkohol, produkty tytoniowe, elektronikę lub paliwo.

Odliczenie darowizny a PIT

Aby odliczyć darowiznę w zeznaniu rocznym PIT, podatnik powinien:

 1. Zebrać dokumenty – przygotować wszystkie dowody potwierdzające darowiznę, np. potwierdzenie przelewu, umowa darowizny lub zaświadczenie od podmiotu, który otrzymał darowiznę.
 2. Wypełnić odpowiedni formularz PIT zależnie od rodzaju dochodów i formy opodatkowania (np. PIT-28, PIT-36, PIT-37).
 3. Wypełnić załącznik PIT/O (więcej na ten temat piszemy niżej).
 4. Dołączyć załącznik PIT/O do zeznania rocznego, najłatwiej zrobić to w formie elektronicznej, nadal dostępna jest również forma papierowa.
 5. Przesłać zeznanie do urzędu skarbowego np. poprzez serwis Twój e-PIT.

O czym trzeba pamiętać odliczając darowiznę w PIT? Najważniejsze są dwie kwestie.

Darowizna musi być przekazana na cele pożytku publicznego wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotom kościelnym na cele charytatywne i opiekuńcze.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 6% dochodu, chyba że darowizna była przeznaczona na cele kościelne (można odliczyć nawet 100%).

Należy również pamiętać, że darowizny odliczane są od dochodu, a nie od podatku do zapłaty. To znaczy, że w przypadku niskiego dochodu lub jego braku, odliczenie może nie przynieść korzyści podatkowych.

Odliczenie darowizny a CIT

Darowiznę w formie pieniężnej lub rzeczowej mogą odliczyć również płatnicy podatku CIT. Tak dzieje się w przypadku darowizny przekazanej na cele pożytku publicznego, kultu religijnego lub kształcenia zawodowego.

Darowizna nie może przekraczać 10% dochodu podatnika w roku podatkowym. Limit dotyczy łącznie wszystkich darowizn podlegających odliczeniu, np. przekazanych na cele charytatywne i kształcenie zawodowe.

Tak, jak w przypadku PIT, darowizna musi być potwierdzona odpowiednim dokumentem, np. dowodem wpłaty, umową darowizny lub zaświadczeniem.

W zeznaniu podatkowym należy wypełnić formularz CIT oraz załącznik CIT/O.

Limit odliczenia darowizny od podatku

Limit odliczenia darowizny od podatku zależy od rodzaju darowizny, podmiotu obdarowanego oraz wysokości dochodu podatnika.

Możliwe jest odliczenie kwoty faktycznie przekazanej darowizny. Z zasady podatnik może odliczyć kwotę darowizny wynoszącą maksymalnie 6% dochodu (PIT) i 10% (CIT). Wyjątkiem są darowizny na cele kościelne, wtedy można odliczyć do 100%.

Limit jest wspólny z odliczeniami z tytułu:

 • darowizn na cele kultu religijnego,
 • honorowego krwiodawstwa,
 • kształcenia zawodowego oraz
 • przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Jak udokumentować darowiznę?

Aby udokumentować darowiznę i jej wysokość, podatnik powinien posiadać: 

 • dowód wpłaty czyli potwierdzenie przelewu bankowego lub inny dokument potwierdzający wpłatę na konto podmiotu uprawnionego do otrzymania darowizny,
 • umowa darowizny w przypadku darowizny rzeczowej; dokument powinien zawierać informacje o darczyńcy i obdarowanym, rodzaju i wartości darowizny, a także celu, na który ma być przeznaczona darowizna,
 • oświadczenie organizacji pożytku publicznego o otrzymaniu darowizny wraz z danymi o darczyńcy, wartości darowizny i celu, na który ma być ona przeznaczona.

Jak odliczyć darowiznę? PIT/O

Odliczenia darowizny należy dokonać wpisując w deklarację roczną kwotę dokonywanych odliczeń. Podatnik podaje szczegóły w załączniku PIT/O (kwotę przekazanej darowizny i dokonanego odliczenia oraz dane identyfikacyjne obdarowanego, w tym jego nazwę i adres). 

Kwota darowizny jest podawana w części B w rubryce “Darowizny przekazane”. Należy znaleźć właściwą rubrykę (np. na cele kultur religijnego, organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku publicznego czy na cele krwiodawstwa).

Obrót a przychód – różnica, najważniejsze zasady, przykłady

0
obrót a przychód

Czym jest obrót i przychód? Bywa, że te pojęcia są mylone, a to może być źródłem poważnych nieporozumień. Obrót używany jest jako wskaźnik wielkości działalności firmy, a przychód nie informuje o tym, czy produktu lub usługa została sprzedana z zyskiem. Sprawdź najważniejsze informacje, czym dokładnie różni się obrót od przychodu i jaka jest rola dochodu w ocenie kondycji przedsiębiorstwa.

Czym jest obrót? Czy obrót to to samo, co przychód?

Obrót to wpływy ze sprzedaży towarów i usług w danym okresie rozliczeniowym, pomniejszone o kwotę podatku VAT, dotacji, zaliczek i przedpłat oraz wartość zwróconych towarów, udzielonych rabatów i skont.

W praktyce obrót, to suma pieniędzy, którą firma otrzymuje z bezpośredniej sprzedaży swoich produktów lub usług.

Obrót może być wyrażony brutto lub netto. Obrót brutto dotyczy firm zwolnionych z VAT-u, natomiast obrót netto dotyczy czynnych podatników VAT (obrót minus podatek od towarów i usług).

Obrót nie uwzględnia innych wpływów finansowych, takich jak odsetki z rachunku bankowego, które są zaliczane do przychodów. Nie odzwierciedla sytuacji finansowej firmy, bo nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodu.

Jak obliczyć obrót firmy? Załóżmy, że pani Katarzyna prowadzi kawiarnię. W jeden dzień sprzedaje kawę, ciasta i inne produkty o łącznej wartości 5 000 zł. Kwota ta obejmuje podatek VAT, który wynosi 23%. 

Obrót netto (bez VAT) oblicza się następująco:

Obrót netto = Wartość brutto sprzedaży / 1 + stawka VAT ​ 

Podstawiając wartości z naszego przykładu: 

Obrót netto = 5 000 / 1 + 0.23 zł = ok. 4065 zł 

Obrót netto kawiarni w tym dniu wyniósł ok. 4065 zł. To jest kwota, którą pani Katarzyna faktycznie zarobiła ze sprzedaży swoich produktów i usług, nie uwzględniając kosztów i opodatkowania.  

Dlaczego obrót firmy jest ważny? Ma znaczenie m.in. dla określenia prawa do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej czy rejestracji do podatku VAT.

Czym jest przychód?

Przychód to łączna wartość uzyskana ze sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (bez VAT) w danym okresie rozliczeniowym. Może pochodzić z różnych źródeł, m.in. prowadzenia działalności gospodarczej, stosunku pracy, wynajmu lub sprzedaż nieruchomości lub umów cywilnoprawnych. 

Przychód nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej firmy, ponieważ nie uwzględnia kosztów i opodatkowania. Nie jest też miarą zysku. Często bardziej miarodajnym wskaźnikiem finansowym jest dochód czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Przychód a dochód

Przychód i dochód to dwa różne pojęcia finansowe. Spójrzmy na szczegóły. 

Przychód to łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (czyli bez VAT) w danym okresie rozliczeniowym. Przychód może pochodzić z różnych źródeł, takich jak prowadzenie działalności gospodarczej, stosunek pracy, wynajem lub sprzedaż nieruchomości lub innego majątku. Przychód nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej firmy, ponieważ nie uwzględnia kosztów i podatków. 

Dochód to natomiast przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania, czyli wszelkie nakłady finansowe, które przedsiębiorca poniósł aby sprzedać towar czy usługę. Mogą to być pieniądze wydane na np. paliwo czy wyposażenie biura. 

Ujmując rzecz w jednym zdaniu: dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Dochód jest bardziej miarodajnym wskaźnikiem finansowym, ponieważ odzwierciedla rzeczywisty zysk lub stratę firmy. 

Spójrzmy na prosty przykład. Pan Andrzej prowadzi firmę produkującą meble. W lutym sprzedał stoły i szafki o wartości 50 000 zł (to jest jego przychód). Jednak, aby wyprodukować te meble, musiał wydać 20 000 zł na m.in. materiały, wynagrodzenia dla pracowników, czynsz za lokal, rachunki za energię (to są jego koszty uzyskania przychodu). 

Dochód to przychód minus koszty uzyskania przychodu. W naszym przykładzie równanie wygląda następująco:  

Dochód = 50 000 zł − 20 000 zł = 30 000 zł 

Dochód pana Andrzeja wyniósł w lutym 30 000 zł. To jest kwota, którą faktycznie zarobił po odjęciu wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem działalności. 

Warto na koniec wspomnieć, co odróżnia obrót od przychodu. Zdarza się, że oba pojęcia są mylone. Obrót jest sumą pieniędzy, którą firma otrzymuje z bezpośredniej sprzedaży swoich produktów lub usług (po odliczeniu VAT, dotacji, przedpłat i zaliczek). Tymczasem przychód to całość wpływów finansowych, z uwzględnieniem sprzedaży, odsetek z kont bankowych, sprzedaży majątku czy wynajmu nieruchomości.

Co można odliczyć w PIT 2023?

0
co można odliczyć w pit 2023

Już można rozliczyć PIT za 2023 rok. Jednak nie wszyscy podatnicy skorzystają z tych samych ulg i odliczeń. Sprawdź, jak możesz zmniejszyć swój podatek.

Podatnicy mogą rozliczyć PIT za 2023 rok od 15 lutego, termin rozliczenia upływa 30 kwietnia. Najwygodniej zrobić to online. Ministerstwo Finansów informuje, że zeznania znajdziemy w systemie Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl. W tym roku po raz pierwszy w serwisie udostępnione są zeznania roczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

W Twój e-PIT dostępne są formularze:

 • PIT-28 dla osób, które rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (działalność gospodarcza, najem),
 • PIT-36 dla osób rozliczających się z działalności gospodarczej według zasad ogólnych (skali podatkowej 12 i 32%),
 • PIT-36L dla osób rozliczających się stawką liniową (19%),
 • PIT-37 przeznaczony dla m.in. osób na umowie o pracę, zleceniobiorców oraz wykonujących dzieło,
 • PIT-38 dla osób, które uzyskały przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych czy objęcia udziałów/akcji. 

Warto pamiętać, że zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane, jeśli podatnik nie zrobi tego samodzielnie do 30 kwietnia. Inaczej jest z formularzami PIT-28, PIT-36 i PIT-36L – podatnik musi je zatwierdzić (a wcześniej uzupełnić o informacje, których  KAS nie ma, m.in. o przychodach, kosztach, składkach ubezpieczenia).

Co można odliczyć w PIT za 2023 rok?

Zeznanie przygotowane przez skarbówkę – dostępne w serwisie Twój e-PIT – nie uwzględniają większości ulg i odliczeń podatkowych, które mogą przysługiwać podatnikowi. Jeśli podatnik chce z nich skorzystać, musi samodzielnie uzupełnić dane w systemie online lub złożyć zeznanie podatkowe w formie papierowej we właściwym urzędzie skarbowym.

Z jakich ulg i odliczeń można skorzystać? W PIT za 2023 rok to m.in. ulga na dzieci, ulga abolicyjna, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna, ulga termomodernizacyjna, ulga na badanie i rozwój, ulga na złe długi, ulga na składki ZUS i zdrowotne, ulga na leki, darowizny na cele kultu, pożytku publicznego, edukacji zawodowej, charytatywno-opiekuńcze, krwiodawstwo, IKZE.

Co można odliczyć w PIT-37?

Podatnicy rozliczający się na drukach PIT-37 mogą skorzystać z następujących ulg i odliczeń: 

 1. Ulga prorodzinna (na dzieci): 1 112,04 zł na 1 dziecko (warunek dochodów), 1 112,04 zł na 2 dziecko, 2 000,04 zł na 3 dziecko, 2 700,00 zł na 4 i kolejne dziecko.
 2. Ulga rehabilitacyjna.
 3. Ulga na leki – koszt leków minus 100 zł za miesiąc.
 4. Ulga na internet – do 760 zł.
 5. Ulga termomodernizacyjna – do 53 000 zł.
 6. Ulga na samochód – do 2 280 zł.
 7. Na inwestycję w spółkę alternatywną – 50% kosztów, które podatnik poniósł na inwestycję (do 250 000 zł).
 8. Ulga na remont i modernizację zabytków – do 50% wydatków.
 9. Na składki na związki zawodowe – 840 zł rocznie.
 10. Darowizny na organizacje pożytku publicznego – nie więcej niż 6% dochodu.
 11. Darowizny na cele kultu religijnego – do 6% dochodu podatnika.
 12. Darowizna na krwiodawstwo – do 6% dochodu.
 13. Ulga abolicyjna – maksymalnie 1 360 zł lub bez limitu dla osób pracujących offshore czyli poza terytorium lądowym danego państwa.
 14. Składki na IKZE – do 8322 zł rocznie; w przypadku prowadzących działalność gospodarczą – 12 483 zł.
 15. Składki ZUS.
 16. Zwrot świadczeń wcześniej zwiększających dochód podlegający opodatkowaniu: w wartości faktycznie zwróconej, odliczonej wcześniej od dochodu.

Co można odliczyć w PIT-36?

Swój podatek mogą również zmniejszyć osoby wypełniające formularz PIT-36. Przysługują im: 

 1. Ulga prorodzinna (na dzieci) – 1 112,04 zł na 1 dziecko (warunek dochodów), 1 112,04 zł na 2 dziecko, 2 000,04 zł na 3 dziecko, 2 700,00 zł na 4 i kolejne dziecko.
 2. Ulga rehabilitacyjna.
 3. Ulga na leki – koszt leków minus 100 zł za miesiąc.
 4. Ulga na internet – do 760 zł.
 5. Ulga na remont i modernizację zabytków – do 50% wydatków.
 6. Ulga termomodernizacyjna – do 53 000 zł.
 7. Ulga na samochód – do 2 280 zł.
 8. Ulga na stworzenie nowego produktu – 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, do 10% dochodu z działalności gospodarczej.
 9. Na inwestycję w spółkę alternatywną – 50% kosztów, które podatnik poniósł na inwestycję (do 250 000 zł).
 10. Na składki na związki zawodowe – 840 zł rocznie.
 11. Ulga na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe – do 50% poniesionych kosztów.
 12. Ulga na terminal płatniczy + wydatki na jego obsługę – 1 000/ 2 000/2 500 zł rocznie przez dwa lata.
 13. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów – do 100% dochodu podatnika, brak ograniczeń dochodowych.
 14. Darowizny na kult (na kościół) – do 6% dochodu.
 15. Darowizny na organizacje pożytku publicznego – do 6% dochodu.
 16. Ulga dla krwiodawców – do 6% dochodu.
 17. Darowizna na cele edukacji zawodowej – do 6% dochodu.
 18. Ulga na Internet – do 760 zł.
 19. Odliczenie zaistniałej straty podatkowej – do 50% dla strat z 2022 i lat wcześniejszych; 100% straty z 2020 r. i 2021 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a jeżeli była wyższa to do 50% tej nadwyżki.
 20. Ulga na złe długi.
 21. Ulga na badanie i rozwój – 100%-150% poniesionych kosztów.
 22. Ulga na robotyzację.
 23. Składki ZUS.
 24. Zwrot nienależnych świadczeń.
 25. Ulga abolicyjna – maksymalnie 1 360 zł lub bez limitu dla osób pracujących offshore czyli poza terytorium lądowym danego państwa.
 26. Składki na IKZE – do 8322 zł rocznie; w przypadku prowadzących działalność gospodarczą – 12 483 zł.

Co można odliczyć w PIT-28?

Osoby, które uzyskały przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać z poniższych odliczeń i ulg: 

 1. Składki ZUS.
 2. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów – do 100% dochodu (bez ograniczeń dochodowych).
 3. Darowizny na cele kultu religijnego – 6% dochodu.
 4. Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów – do 100% dochodu podatnika, brak ograniczeń dochodowych.
 5. Darowizny na cele pożytku publicznego – 6% dochodu.
 6. Darowizny na organizacje pożytku publicznego – do 6% dochodu
 7. Darowizny na cele edukacji i oświaty zawodowej – 6% dochodu (darowizna musi dotyczyć materiałów dydaktycznych lub środków trwałych).
 8. Ulga rehabilitacyjna.
 9. Ulga na internet – 760 zł.
 10. Ulga termomodernizacyjna – 53 000 zł.
 11. Ulga na badanie i rozwój – 100%-150% poniesionych kosztów.
 12. Ulga na złe długi – wartość nieopłaconych wierzytelności, które zwiększyły przychód podatkowy.
 13. IKZE – wartość równa podstawie opodatkowania, nie więcej niż 8 322 zł.
 14. Strata podatkowa – maksymalnie 50% dla strat z 2022 r. i lat wcześniejszych, 100% straty z 2020 r. i 2021 r. jeśli nie przekracza 5 mln zł, a przy wyższej – do 50% nadwyżki.
 15. Ulga na robotyzację – 100% wydatków.
 16. Na składki na związki zawodowe – 840 zł rocznie.
 17. Ulga na marketing nowego produktu/usługi – do 1 mln zł.
 18. Ulga na produkcję wstępną i uruchomienie nowego produktu – 30% sumy kosztów, do 10% dochodu z działalności gospodarczej.
 19. Ulga na sponsoring z tytułu działalności sportowej, kulturalnej lub szkolnictwa – 50% kosztów.
 20. Ulga z tytułu inwestycji w spółki alternatywne – 50% kosztów, do 250 000 zł.
 21. Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę – 1 000/2 000/2 500 zł rocznie przez dwa lata. 

Co może odliczyć w PIT osoba niepełnosprawna?

Osoba z niepełnosprawnościami ma prawo do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej – odliczy wydatki poniesione na m.in.: 

 • cele rehabilitacyjne,
 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych,
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych,
 • zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych, leków, sprzętu rehabilitacyjnego,
 • turnus rehabilitacyjny czy pobyt w sanatorium,
 • przewodników osób niewidomych,
 • samochód osobowy (do 2 280 zł rocznie),
 • utrzymanie psa asystującego,
 • opiekę pielęgniarską.

Roczne rozliczenie PIT za 2023 w 2024 roku – sprawdź jak zrobić rozliczenie podatku dochodowego online

0
roczne rozliczenie pit

Rozliczenie podatku za 2023 rok – zebraliśmy najważniejsze informacje, o których trzeba pamiętać przed 30 kwietnia 2024 roku.

Jak rozliczyć roczny PIT za 2023 rok?

Ustawowy termin składania zeznań rocznych za rok podatkowy 2023 to 30 kwietnia 2024 roku. To termin obowiązujący dla PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. 

Jak rozliczyć PIT? Podatnik powinien przede wszystkim wybrać właściwy druk:

 • jeśli uzyskał dochody z pracy, emerytur, rent, umów o dzieło/zlecenie należy wybrać PIT-37;
 • PIT-37L dla prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się podatkiem liniowym;
 • jeśli posiada dochody z działalności gospodarczej, dochody zagraniczne lub dochody małoletnich dzieci, trzeba wybrać PIT-36;
 • PIT-28 z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Kolejny krok, to przygotowanie niezbędnych dokumentów, czyli np. PIT-11 (dla PIT-37) lub potwierdzających przychody z zagranicy (dla PIT-36). Trzeba również określić, z których ulg i odliczeń można skorzystać.

Jak odliczyć od podatku ulgi?

Aby odliczyć ulgi od podatku, podatnik powinien przeanalizować, które ulgi są dla niego dostępne. Kolejny krok to zebranie wymaganych dokumentów. Spójrzmy na przykłady. 

Dla przedsiębiorców dostępne są m.in.:

 • odliczenie kosztów uzyskania przychodu, osoba prowadząca firmę może odliczać koszty związane z prowadzeniem działalności, takie jak zakup materiałów, opłaty za usługi, koszty eksploatacji biura;
 • odliczenie kosztów podróży, przedsiębiorca może odliczyć koszty związane z podróżami służbowymi, w tym koszty paliwa, zakwaterowania, oraz biletów transportowych;
 • składki zdrowotne, dla ryczałtowców 50%, a dla osób na podatku liniowym  cała wartość zapłacona, nie więcej niż 10 200 zł;
 • ulga na marketing produktu, maksymalnie 1 mln zł;
 • ulga na złe długi, jeśli przedsiębiorca ma niespłacone faktury, które są trudne do odzyskania, może skorzystać z ulgi na złe długi, odliczając część kwoty z dochodu;
 • ulga inwestycyjna, inwestorzy mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej, która pozwala odliczyć część kosztów poniesionych na zakup środków trwałych dla firmy;
 • ulga na badania i rozwój, firmy prowadzące badania i rozwój mogą skorzystać z ulgi podatkowej na poniesione koszty związane z tym obszarem działalności (100%-150% kosztów poniesionych);
 • ulga na stworzenie nowego produktu, 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek, maksymalnie 10% dochodu z działalności gospodarczej;
 • ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki na jego obsługę, 1 000, 2 000, 2 500 zł rocznie przez dwa lata;
 • odliczenie darowizn na cele charytatywne.

Odliczeń zgodnych z przysługującymi ulgami należy dokonać na formularzu PIT. 

Należy pamiętać, że niektóre ulgi podlegają określonym limitom. Na przykład, odliczenia za internet możliwe są w wysokości poniesionych wydatków do limitu 760 zł.

Podatnik powinien zachować wszelkie dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, takie jak faktury za zakup towarów lub usług,  czy bilety okresowe.

Jak odliczyć darowiznę od podatku?

Odliczenie darowizny od podatku jest korzyścią podatkową dostępną dla osób, które w danym roku podatkowym przekazały środki na:

 • cele kultu religijnego;
 • działalność charytatywno-opiekuńcza kościoła;
 • cele krwiodawstwa;
 • darowizny przekazane na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy (w 2023 r.);
 • działalność pożytku publicznego.

Kwota podlegająca odliczeniu nie może być wyższa niż 6% dochodu (przychodu pomniejszonego o koszt jego uzyskania). Ten limit nie obowiązuje w przypadku darowizny przekazanej na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Darowizna odliczana jest w formularzu PIT-36 lub PIT-37 (w przypadku podatników rozliczających się na zasadach ogólnych) lub PIT-28 (podatnicy na ryczałcie).

Jak rozliczyć w PIT dochody zagraniczne?

Dochody zagraniczne w Polsce powinny rozliczyć osoby, które mają polską rezydencję podatkową – przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni w roku i mają tam ośrodek interesów osobistych lub życiowych, czyli pracę, rodzinę lub firmę. Takie dochody zagraniczne należy wykazać w PIT-36.

Nierezydenci powinni rozliczyć w urzędzie skarbowym tylko dochody osiągnięte w Polsce (ograniczony obowiązek podatkowy).

Jeżeli w grę wchodzi opodatkowanie dochodów za granicą oraz w państwie rezydencji (Polsce), to stosowana jest metoda unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia.

Rozliczanie PIT wspólnie z współmałżonkiem

Wspólne rozliczenie z małżonkiem możliwe jest jeżeli podatnik:

 • był w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy, za który się rozlicza, lub zawarł taki związek w danym roku podatkowym i pozostawał w nim do 31 grudnia,
 • miał wspólnotę majątkową,
 • małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub zmarł po upływie tego roku jednak przed złożeniem zeznania.

Podatnicy, którzy chcą się rozliczać wspólnie ze współmałżonkiem, powinni złożyć wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów.

Zmiany w rozliczaniu PIT w 2024 roku

W PIT za 2023 rok należy uwzględnić zmiany dotyczące m.in.:

 • amortyzacji od budynków/lokali – nie można do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć odpisów od nieruchomości służących prowadzonej działalności gospodarczej;
 • najem na PIT-28 – nie ma już możliwości, aby najem rozliczany był na zasadach ogólnych i dlatego nie jest wykazywany w PIT-36;
 • limitu małego podatnika (wzrósł do 9 mln 654 tys. zł).

Składanie formularzy PIT przez Internet

Najwygodniej rozliczyć roczny PIT za 2023 rok poprzez internet, np. korzystając z publicznego serwisu podatki.gov.pl lub używając dedykowanej aplikacji do rozliczeń online. 

Używając serwisu podatki.gov.pl, wystarczy uzupełnić rozliczenie PIT-28, PIT-36 i PIT 36L, zatwierdzić i wysłać uzupełnione zeznanie (te zeznania nie zostaną automatycznie zaakceptowane jak w przypadku PIT-37).

Do kiedy zrobić roczne rozliczenie PIT?

Podatnicy mają czas złożenie PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 do 30 kwietnia 2024 r.

Co w przypadku niedotrzymania terminu złożenia deklaracji podatkowej PIT?

Dobra wiadomość: jeśli nie złożysz deklaracji PIT, Urząd Skarbowy zrobi to za Ciebie. Od 15 lutego 2024 e-Urząd Skarbowy udostępni PIT-y, również dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność rolniczą. Jeśli nie odrzucisz takiej deklaracji, zostanie ona uznana za złożoną.

Warto jednak skontrolować poprawność danych znajdujących się na deklaracji rozliczeniowej.

Jak przekazać 1,5% podatku?

1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) podatnik przekazuje, wpisując w deklaracji podatkowej numer KRS wybranej organizacji oraz wybraną kwotę (nie więcej niż 1,5% podatku wskazanego w zeznaniu).

Osoby, które spóźnią się ze złożeniem deklaracji podatkowej, tracą prawo do przekazania 1,5%.

Jak zapłacić niedopłatę podatku dochodowego?

Niedopłatę podatku należy uregulować, przelewając ją na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Numer swojego mikrorachunku można znaleźć w generatorze na stronie podatki.gov.pl lub uzyskać go w urzędzie skarbowym.

Jak odebrać nadpłacony podatek?

Zwrot podatku możliwy jest pocztą (jeżeli urząd skarbowy nie ma konta bankowego podatnika), na konto bankowe lub uzyskać w kasie urzędu (po uprzednim uprzedzeniu US).

Zwrot podatku – kiedy otrzymasz zwrot PIT 2024?

Termin zwrotu nadpłaty zależy od sposobu złożenia deklaracji PIT. Najszybszy sposób to rozliczenia online (zwrot do 45 dni), a po rozliczeniu się na papierowym formularzu w ciągu 3 miesięcy. Podatnicy z kartą dużej rodziny otrzymają zwrot najpóźniej w ciągu 30 dni.

Jak sprawdzić status swojego rozliczenia?

Status swojego rozliczenia można sprawdzić logując się na swoje konto na Twój e-PIT lub dzwoniąc do urzędu skarbowego, w którym podatnik złożył deklarację.

Faktura zaliczkowa a VAT – czy faktura zaliczkowa daje prawo do odliczenia VAT?

0
faktura zaliczkowa

Wystawienie faktury zaliczkowej wywołuje konsekwencje podatkowe, związane z prawem do odliczenia VAT zarówno dla dostawcy, jak i nabywcy. Poznaj zagadnienie faktura zaliczkowa a VAT. Zobacz, kiedy powstaje obowiązek podatkowy związany z zaliczką.

Faktura zaliczkowa to dokument finansowy wystawiony przedsiębiorcy przed otrzymaniem pełnej zapłaty za dostarczone towary lub świadczone usługi. W kontekście podatku VAT, faktura zaliczkowa służy do udokumentowania zaliczki pobranej przez sprzedawcę od nabywcy, a także do określenia zobowiązań podatkowych obu stron transakcji.

Faktury VAT zaliczkowe są ważnym narzędziem w relacjach handlowych, które umożliwia przedsiębiorcom pobieranie zaliczek na poczet planowanych dostaw lub usług. Po otrzymaniu pełnej należności przedsiębiorca powinien wystawić fakturę końcową.

Faktura zaliczkowa a VAT – zasady wystawienia faktury zaliczkowej

Poznaj najważniejsze zasady dotyczące zagadnienia faktura zaliczkowa a VAT.

Faktury zaliczkowe nie mogą być wystawiane wcześniej niż 60 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi oraz przed otrzymaniem zapłaty za całość, lub część transakcji (art. 106i ust. 7 ustawy o VAT). 

W sytuacji, gdy przedsiębiorca wystawi fakturę zaliczkową, ale transakcja ostatecznie nie dojdzie do skutku, istnieje ryzyko traktowania takiej faktury jako „pustej”, co może prowadzić do konieczności zapłaty podatku VAT. Przepisy prawa podatkowego nakładają obowiązek zapłaty podatku na osobę, która wystawi fakturę, nawet jeśli zapłata nie została ostatecznie dokonana.

Warto również podkreślić, że faktury zaliczkowe powinny być skorygowane, gdy minie 60 dni od ich wystawienia, a zapłata nie zostanie zrealizowana. Brak odpowiednich umocowań prawnych nie stanowi przeszkody dla sporządzania „zerowych” faktur rozliczeniowych, zwłaszcza gdy zaliczka obejmuje 100% wartości transakcji.

W praktyce, korzystne może być stosowanie faktur pro forma w przypadku, gdy istnieje ryzyko, że transakcja nie dojdzie do skutku – to sposób na uniknięcie konieczności zapłaty podatku VAT z „pustych” faktur

Trzeba dodać, że wystawiona faktura zaliczkowa nie generuje przychodu, a to oznacza, że nie ma konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Kiedy powstaje prawo do odliczenia VAT?

Jak więc kwestia faktura zaliczkowa a VAT ma się do odliczania podatku?

Prawo do odliczenia VAT powstaje w momencie dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, który generuje obowiązek podatkowy. W kontekście faktur zaliczkowych, prawo do odliczenia VAT z zaliczki pojawia się w momencie, gdy powstaje obowiązek podatkowy związany z otrzymaniem zaliczki, czyli z chwilą dokonania dostawy (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Należy pamiętać, że przy świadczeniu usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, usług ochrony osób, usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług telekomunikacyjnych, usług związanych z dostawą mediów otrzymanie przedpłaty, zaliczki, zadatku lub raty obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności (art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT).

W przypadku faktur zaliczkowych, które są wystawiane przed otrzymaniem pełnej zapłaty, kluczowe jest ustalenie daty, kiedy powstaje obowiązek podatkowy.

Przykładowo, jeżeli nabywca dokonuje wpłaty zaliczki, a sprzedawca wystawia fakturę zaliczkową dokumentującą tę transakcję, obowiązek podatkowy związany z tą zaliczką powstaje w chwili otrzymania zaliczki. Wtedy również nabywca ma prawo do odliczenia VAT związanego z tą zaliczką w rozliczeniu podatkowym za okres, w którym dokonał wpłaty.

Warto zaznaczyć, że termin wystawienia faktury zaliczkowej ma ograniczenie czasowe – nie wcześniej niż 60 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi. Prawo do odliczenia VAT z zaliczki będzie zatem związane z zachowaniem tego terminu i wystawieniem faktury zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towaru i usług.

Przeczytaj więcej w kategorii VAT.

Ulga na internet – jak ją odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT w 2024 roku? Komu przysługuje ulga internetowa?

0
ulga na internet

Na czym polega ulga na internet i kto może z niej skorzystać? Jak legalnie zoptymalizować podatek dochodowy? Ile można odliczyć i jakie warunki trzeba spełnić? O jakich ograniczeniach należy pamiętać? Przedstawiamy niezbędne informacje dla osób fizycznych, które płacą PIT.

85,7% Polaków w wieku 16-75 lat deklarowało regularne korzystanie z sieci (Raport Strategiczny IAB Polska za 2022 r.). Kto z tej potężnej grupy 29,7 mln użytkowników może skorzystać z ulgi na internet?

Komu przysługuje ulga na internet?

Ulga na internet to specjalne odliczenie podatkowe obejmujące część kosztów związanych z korzystaniem z internetu. Mogą z niej skorzystać osoby opodatkowane według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, którzy użytkowali internet w celach prywatnych. Dzięki temu zoptymalizują (zmniejszą) podatek należny państwu.

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby skorzystać z ulgi na internet?

Odliczenia dotyczą różnych form dostępu do internetu, niezależnie od miejsca czy sposobu korzystania (np. internet mobilny lub światłowodowy). Jednak nie każdy wydatek można uwzględnić. 

Odliczeniu podlegają wyłącznie faktycznie poniesione koszty za dostęp do sieci, a nie koszty związane z zakupem sprzętu (np. laptopa), części sieci, ich montażem, remontem czy aktywacją (opłata aktywacyjna). 

Koszty należy udokumentować fakturą, potwierdzeniem przelewu bankowego lub bankowym potwierdzeniem zapłaty, a tytułem musi być płatność za dostęp do sieci. Poniesione wydatki można odliczyć tylko w roku, w którym zapłacono za zakupioną usługę (wymagana jest data płatności).

Druga reguła: podatnicy mogą odliczyć opłaty za korzystanie z sieci wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. 

Uwaga! Skorzystanie z odliczenia jest możliwe jeżeli ten wydatek nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, nie został odliczony od przychodu (dochodu) na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie został zwrócony w żadnej formie.

Warto pamiętać, że prawo do ulgi na internet mają też osoby mieszkające za granicą. Warunek? Takie prawo przysługuje mieszkającym poza granicami Polski (nie są rezydentami), ale osiągającym dochody w Polsce opodatkowane według skali podatkowej/ryczałtem.

Jak udokumentować i rozliczyć ulgę internetową w PIT w 2024 roku?

Należy:

 • uwzględnić limit dla danej osoby;
 • zgromadzić dokumenty potwierdzające poniesione wydatki na użytkowania sieci internetowej;
 • uwzględnić ulgę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28;
 • dołączyć załącznik PIT/O, czyli informację o odliczeniach.

Kwota odliczenia

Kwota odliczenia z tytułu ulgi na internet w Polsce wynosi maksymalnie 760 zł rocznie na osobę. To oznacza, że podatnicy mogą odliczyć od swojego dochodu do 760 zł rocznie na pokrycie wydatków związanych z dostępem do sieci internetowej. Ta kwota stanowi górną granicę możliwego odliczenia i ogranicza się do faktycznie poniesionych kosztów.

Prawo do ulgi na internet dla małżeństwa

Ulga na internet przysługuje każdemu z małżonków osobno, a limit odliczenia wynosi 760 zł na rok dla każdego z partnerów (łącznie mogą odliczyć 1 520 zł).

Aby skorzystać z ulgi, faktury za usługi dostępu do internetu powinny być wystawione na imię i nazwisko obojga małżonków. Dzięki temu uniknie się potencjalnego sporu z urzędem skarbowym – grozi w sytuacji gdy wspólne odliczanie odbywa się na podstawie faktur wystawionych na jednego małżonka.

Małżonkowie, aby razem skorzystać z ulgi, muszą prowadzić wspólne gospodarstwo domowe, a koszty związane z użytkowaniem sieci internetowej pokrywać ze wspólnego majątku.

Ulga dotyczy wyłącznie faktur opłaconych (ze wzmianką „opłacone”), więc małżeństwo musi mieć dowód zapłaty za usługę dostępu do sieci internetowej (np. potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty). Przy płatności gotówką na fakturze powinien widnieć zapis „zapłacono gotówką” lub podatnicy powinni uzyskać inne potwierdzenie zapłaty.

Co ile lat małżonkowie można odliczyć ulgę na internet? Obowiązują te same zasady – prawo do korzystania z ulgi przysługuje podatnikom, którzy wcześniej nie korzystali z tego odliczenia lub skorzystali z niej po raz pierwszy w zeznaniu za 2021 rok. Ponadto odliczenia można dokonać tylko w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Więcej przeczytasz w kategorii Rozliczanie podatku.

Doba pracownicza – jak ją liczyć? Czym skutkuje naruszenie doby pracowniczej? Jak ma się do tego ruchomy czas pracy i nadgodziny?

0
doba pracownicza

Czym jest doba pracownicza, jak ją liczyć, jak wpływają na nią różne systemy pracy – to tylko niektóre informacje z naszego przewodnika dla pracodawców i pracowników. Oto wszystko, co trzeba wiedzieć o dobie pracowniczej.

Definicja doby pracowniczej – Kodeks Pracy

Doba pracownicza to czas, w którym pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy. Zgodnie z Kodeksem pracy doba pracownicza obejmuje 24 godziny, zaczynając od godziny, w której pracownik rozpoczął pracę w zgodzie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (Art. 128. § 2 kp).

Pracodawca może zastosować różne systemy pracy, w tym w system zmianowy, weekendowy system czasu pracy czy też w równoważnym systemie czasu pracy (za chwilę omówimy je w szczegółach). 

Warto podkreślić, że praca w godzinach nadliczbowych, czyli poza standardowym wymiarem czasu pracy, jest dozwolona tylko w pewnych okolicznościach, takich jak konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii oraz w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy.

Zgodnie z przepisami, pracownikowi przysługuje co najmniej 11-godzinny odpoczynek dobowy oraz co najmniej 35-godzinny odpoczynek tygodniowy. 

Limity czasu pracy (wraz z pracą nadliczbową), to maksymalnie 13 godzin na dobę,  maksymalnie 48 godzin w skali tygodnia (w okresie rozliczeniowym) oraz 150 godzin w roku kalendarzowym.

W przypadku pełnienia dyżuru, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi czasu wolnego odpowiadającego długości dyżuru, a w przypadku niemożności udzielenia tego czasu, wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas dyżuru.

Doba pracownicza – jak liczyć?

Doba pracownicza, to kolejne 24 godziny, które liczymy od momentu rozpoczęcia pracy przez pracownika (zgodnie z rozkładem czasu pracy, który obowiązuje daną osobę). Aby lepiej zrozumieć, jak liczona jest doba pracownicza, przygotowaliśmy kilka przykładów.

Doba pracownicza w systemie równoważnym

Zacznijmy od doby pracowniczej w systemie równoważnym. W tym przypadku, pracownik wykonuje pracę w tzw. cyklach równoważnych, co oznacza, że dobowy wymiar czasu pracy może być dłuższy niż 8 godzin (przedłużony do 12 godzin), a w inne dni odpowiednio skrócony. 

Przykład doby pracowniczej w systemie równoważnym: pan Robert pracuje w równoważnym systemie pracy, a jego wymiar dobowy wynosi 10 godzin. Pracuje od poniedziałku do czwartku w godz. 9-19, a piątek ma wolny. 

Ruchomy czas pracy a doba pracownicza

W ramach ruchomego czasu pracy może obowiązywać ustalony grafik pracy lub to pracownik sam decyduje, o której godzinie rozpocznie pracę (art. 140.1  Kodeksu pracy). Należy pamiętać, że taki rozkład czasu pracy nie może naruszać prawa pracownika do minimalnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, a ponowne świadczenie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Przykład ruchomego czasu pracy: pracodawca pana Roberta ustalił, że pracownicy mają rozpocząć pracę między godzinami 7-9. 

Doba pracownicza a praca zmianowa

W przypadku pracy zmianowej, praca wykonywana jest według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory świadczenia pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni.

Na przykład praca zmianowa może oznaczać, że część pracowników rozpoczyna ją o godz. 7 i kończy o godz. 15, a pozostali zaczynają o godz. 13 i kończą o godz. 21. Praca na zmiany nie może naruszać doby pracowniczej.

Zadaniowy system czasu pracy a doba pracownicza

W zadaniowym systemie pracy pracodawca nie prowadzi ewidencji godzin pracy zatrudnionych osób (art. 140 Kodeksu pracy). Pracodawca musi uwzględnić wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 kp – pracownik ma wykonać zadania w ciągu 8 godzin na dobę w przeciętnie 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

Doba pracownicza a pół etatu

Aby obliczyć wymiar czasu pracy dla osoby zatrudnionej na ½ etatu, należy przypomnieć, że pełny etat to 40 godzin pracy w tygodniu. Aby obliczyć, ile wyniesie liczba godzin pracy na część etatu, należy pomnożyć przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu (np. w lutym 2024 roku to 168 godzin pracy) x ½, czyli w lutym 2024 r. będą to 84 godziny.

Pracodawca musi pamiętać, że w przypadku pracownika zatrudnionego na pół etatu także obowiązuje odpoczynek dobowy (przynajmniej 11 godzin), 5-dniowy wymiar czasu pracy oraz doba pracownicza, która zaczyna się o godzinie rozpoczęcia pracy.

Doba pracownicza a 11-godzinny odpoczynek

Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Odpoczynek dobowy można skrócić w przypadku:

 • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, czyli kierujących jednoosobowo tym zakładem i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy;
 • głównych księgowych;
 • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Takiemu pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w okresie rozliczeniowym.

Doba pracownicza a nadgodziny

Praca w godzinach nadliczbowych jest limitowana w skali doby – pracownik ma zagwarantowane 11 godzin odpoczynku dobowego. To oznacza, że czas pracy plus godziny nadliczbowe nie mogą przekroczyć 13 godzin na dobę.

Doba pracownicza a urlop wypoczynkowy

O początku urlopu decyduje rozkład czasu pracy pracownika – liczy się, o której godzinie zaczyna się kolejna doba pracownicza, a nie ta sama doba kalendarzowa. Na przykład pracownik, który rozpoczął swoją zmianę o godz. 13 i kończy urlop 31 sierpnia, powinien rozpocząć pracę 1 września o godz. 13.

Doba pracownicza kierowców

Czas pracy kierowcy co do zasady nie może przekraczać 9 godzin na dobę (56 godzin w tygodniowym czasie jazdy). Kierowcy przysługuje przynajmniej 11-godzinny odpoczynek i 45-minutowa przerwa po 4,5 godz. jazdy. Warto jednocześnie pamiętać, że dwa razy w ciągu tygodnia, kierowca może wydłużyć dzienny limit czasu jazdy do 10 godzin.

Doba pracownicza a okres rozliczeniowy

Doba pracownicza zaczyna się w chwili rozpoczęcia pracy przez pracownika i trwa przez kolejne 24 godziny. Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym przyjętym w danym zakładzie pracy (art. 129 Kodeksu pracy).

Okres rozliczeniowy to przedział czasu, w którym pracodawca rozlicza czas pracy (np. 1, 2, 3, 4 miesiące). Wymiar czasu pracy to iloczyn 40 godzin i liczby tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym powiększony o iloczyn 8 godzin i liczbę dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Wymiar czasu pracy jest pomniejszany o święto wypadające w innym dniu niż niedziela (minus 8 godzin).

Naruszenie doby pracowniczej

Pracownik może rozpocząć pracę dwa razy w ciągu tej samej doby tylko w systemie przerywanego czasu pracy (art.139 Kodeksu pracy) oraz w godzinach nadliczbowych (np. w razie prowadzenia akcji ratowniczej w zakładzie pracy).

Za przekroczenie doby pracowniczej – praca nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym – pracownikowi zawsze przysługuje normalne wynagrodzenie za każdą z przepracowanych godzin oraz dodatek do wynagrodzenia (100% lub 50%) lub czas wolny.

Przeczytaj więcej w kategorii Prawo pracy.