fbpx

Jak działa wykup wierzytelności?

0

Jak wykupić dług? Kto dokonuje wykupu wierzytelności? Na czym polega? Co daje?

Utrata płynności finansowej może bardzo szybko spowodować problemy finansowe. Nieopłacone faktury, zaległości w ratach sprawiają, że wierzytelności rosną. Z drugiej strony jeśli to my oczekujemy na pieniądze od kontrahenta, też możemy mieć spory problem z płynnością finansową. I właśnie dlatego wykup wierzytelności staje się coraz popularniejszy. Na czym to polega?

Co to jest wierzytelność?

Wierzytelność to najprościej mówiąc zadłużenie. Może to być rata kredytu, kwota faktury czy rachunku albo wartość do zapłaty wynikająca z umowy. Jeśli mamy do czynienia z klientem niewypłacalnym albo takim, który ma kłopoty z regulowaniem zobowiązań, a wystawiliśmy mu faktury i ma wobec nas zobowiązania, to najlepszym sposobem na poprawę sytuacji jest sprzedaż wierzytelności.

Na czym polega wykup długu?

Sprzedaż wierzytelności to przeniesienie prawa do danej wierzytelności (czyli długu, potwierdzonego fakturą, umową, wekslem lub w inny sposób) z jednego podmiotu gospodarczego na inny.

Umowa cesji musi określać  szczegółowe warunki zapłaty: czyli przede wszystkim kiedy będzie rozliczona transakcja. Najlepiej jeśli dług jest bezporny. Jeśli toczy się postępowanie reklamacyjne z kontrahentem albo w szczególnych przypadkach może on oddać towar, wówczas roszczenie uważa się za sporne i wierzytelność może być trudna do sprzedania.

Najczęściej sprzedaje się dług firmie windykacyjnej. Po określeniu kwoty wierzytelności, firma windykacyjna płaci określony procent wartości wierzytelności sprzedawcy, a sama domaga się zwroty od dłużnika. Co ważne w sprawie sprzedaży wierzytelności nie trzeba nawet pytać dłużnika o zgodę. Wystarczy, że o fakcie sprzedaży wierzytelności poinformujemy go stosownym pismem.

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Formalnie skup długów polega na zawarciu umowy wykupu wierzytelności. Po tym fakcie odzyskanie pieniędzy należy już do podmiotu, który wierzytelność przejął. To od jego umiejętności odzyskiwania pieniędzy zależy, czy umowa cesji wierzytelności zakończy się sukcesem. Firma, która przejmie dług najpierw ocenia prawdopodobieństwo jego spłacenia. Od tego zależy cena wierzytelności.

Jednym z coraz popularniejszych metod poprawy płynności jest wykup faktur, czyli inaczej usługa faktoringu, a w przypadku mniejszych podmiotów mikrofaktoringu. Przedsiębiorca, który wystawia faktury z bardzo długim terminem płatności, może odzyskać pieniądze praktycznie od razu po wystawieniu dokumentu. W momencie przekazania faktury kontrahentowi, jednocześnie wysyłamy ja faktorowi. Ten wypłaca pieniądze od razu na konto przedsiębiorcy, który wystawił fakturę, a sam odzyskuje je od dłużnika. Warunki finansowe takiej transakcji ustalane są z wystawcą faktury.

Gdy już dojdzie do przejęcia zobowiązania, dłużnik spłaca wierzytelność nowemu właścicielowi wierzytelności.

Kiedy można sprzedać wierzytelność?

W dowolnym momencie. Są firmy (głównie windykacyjne), które skupują wierzytelności przeterminowane. Firmy faktoringowe zwykle finansują wierzytelności, których termin płatności jeszcze nie minął. Do sprzedaży wierzytelności dochodzi w sytuacji, kiedy przedsiębiorca przypuszcza, że trudno mu będzie odzyskać pieniądze za fakturę. Lepiej mu sprzedać za niższą cenę wierzytelność, niż samodzielnie ją windykować. Lepiej i skutecznie zrobi to nowy właściciel długu.

Polskie prawo zezwala na sprzedaż każdej wierzytelności. Jedynym wyjątkiem są zobowiązania wynikające z umowy o pracę. Tych sprzedać nie wolno.

Kontrola urzędu skarbowego po zamknięciu działalności gospodarczej

0

Kiedy urząd skarbowy może skontrolować firmę? Czy możliwa jest kontrola podatkowa po zamknięciu działalności gospodarczej?

Kontrola urzędu skarbowego u wielu przedsiębiorców wzbudza niepokój. Nie wiedzą jak się do niej przygotować, jak postępować podczas kontroli podatkowej. Przygotowaliśmy ten tekst by rozwiać przynajmniej podstawowe wątpliwości w zakresie kontroli podatkowej.

Wszczęcie kontroli podatkowej – kiedy?

Jeśli firma jest aktywna i działa urzędnicy skarbowi mogą skontrolować firmę zawsze. Trzeba jednak pamiętać, że nie mogą działać „ot, tak” i wejść do firmy na kontrolę kiedy tylko mają na to ochotę. Każda kontrola podatkowa musi być zapowiedziana. Podobnie jest w przypadku, gdy firma jest zamknięta. Również w takiej sytuacji urzędnicy mogą przeprowadzić kontrolę skarbową. Będzie ona wtedy dotyczyła okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Mówiąc wprost. Jeśli działalność zostanie zamknięta w 2021, to jeśli kontrola zostanie przeprowadzona w 2022 lub 2023 to będzie mogła dotyczyć tylko okresu, w którym prowadzona była działalność.

Po co urząd przeprowadza kontrolę?

Urząd przeprowadza kontrolę już po zakończeniu działalności, żeby sprawdzić, czy wszystkie kwoty należne fiskusowi zostały właściwie naliczone, czy deklaracje zostały złożone, a także czy obliczenia dokonywane w księgach rachunkowych się zgadzają. Mówiąc bardziej formalnie, „kontrola podatkowa pozwala zweryfikować, czy kontrolowany podatnik wywiązał się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Jaki okres obejmuje kontrola?

Kontrola podatkowa może dotyczyć okresu do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres przedawnienia wynosi pięć pełnych lat podatkowych.

Jak przygotować się do kontroli podatkowej?

Kontrola podatkowa jest zapowiedziana. Zawiadomienie o wszczęciu kontroli wysyła organ kontroli skarbowej. Kontrola podatkowa prowadzona może być w siedzibie podatnika. Podatnik musi udostępnić miejsce, w którym kontrola będzie prowadzona.

Dokumenty podczas kontroli

Jak już wspomniano, kontrola podatkowa obejmuje sprawdzenie dokumentów księgowych. Podatnik ma obowiązek przechowywać wszystkie dokumenty do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego, czyli przez 5 lat.

Jak przygotować się do kontroli podatkowej?

Po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli warto przygotować wszystkie dokumenty, które będą potrzebne do zweryfikowania stanu faktycznego przez urząd.

Przechowywanie dokumentacji

Podatnik ma obowiązek przechowywać dokumenty do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dotyczy to również sytuacji, gdy firma jest zamknięta lub zawieszona. Odrębne przepisy mogą nakazywać przechowywanie dokumentów dłużej. Może się tak zdarzyć jeśli np. podatnik korzysta z pomocy publicznej. Nawet jeśli jednak jakiś przepis nakazuje mu przechowywać określone dokumenty przez 10 lat, to i tak urzędnicy skarbowi mogą dokonać kontroli okresu do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Termin przedawnienia

Ogólna zasada mówi, że termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynosi 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W określonych sytuacjach jednak termin ten może ulec wydłużeniu. Może się tak zdarzyć jeśli bieg przedawnienia w ogóle się nie rozpoczął bo np. zapłata podatku została rozłożona na raty, albo gdy bieg przedawnienia jest zawieszony, np. po wniesieniu sprawy do sądu administracyjnego lub zostanie przerwany w wyniku ogłoszenia upadłości.

Zakończenie kontroli podatkowej

Kontrola podatkowa kończy się sporządzeniem protokołu. Protokół kontroli podatkowej podlega odwołaniu. Można więc nie zgodzić się z ustaleniami kontroli skarbowej

Podsumowując, kontrola podatkowa może być przeprowadzona nawet gdy firma jest już zamknięta.

Przejście z etatu na B2B. Jak to wygląda?

0
B2B

Przejście z etatu na B2B wybierają zwykle osoby bardzo dobrze zarabiające. To przede wszystkim chęć optymalizacji podatkowej i większej swobody w pracy.

Wysokiej klasy specjaliści, programiści, analitycy decydują się coraz częściej na przejście z etatu na umowę B2B czyli uruchomienie działalności gospodarczej i świadczenie usług dla obecnego pracodawcy, zamiast pozostawania w stosunku pracy. Jest to tzw. samozatrudnienie. Jak to wygląda i jakie obowiązki ma osoba świadcząca usługi w ramach umowy B2B?

Co to jest umowa B2B?

Umowa B2B (z ang. business-to-business) to jest umową cywilnoprawną zawieraną między dwoma przedsiębiorcami. Strony umowy prowadzą działalność gospodarczą lub spółkę. Umowa, jak przystało na umowę cywilnoprawną może być zawarta praktycznie w dowolny sposób. Korzysta się bowiem ze swobody zawierania umów.

CZYTAJ TAKŻE: Umowa zlecenie – wzór do pobrania
CZYTAJ TAKŻE: Umowa o dzieło – wzór z umówieniem do pobrania

Różnica między B2B, a umową o pracę

Choć po przejściu z umowy etatowej na umowę B2B, charakter pracy i zadania nie ulegają zmianie, pod względem formalnym różnic jest sporo. Choćby taka, że prawa i obowiązki pracownika zatrudnionego na etacie regulują przepisy kodeksu pracy. Umowa B2B natomiast regulowana jest przez kodeks cywilny. I tak umowa o pracę wymaga określenia dokładnego czasu i miejsca wykonywania obowiązków. Określa się też wymiar należnego urlopu. W przypadku umowy B2B nie można narzucić miejsca i czasu wykonywania obowiązków. Dodatkowo można też ustalić, że część zadań będą realizować podwykonawcy.

CZYTAJ TAKŻE: Umowa B2B z pracownikiem. Jakie koszty dla pracodawcy?

Urlop przy umowie B2B

Zasadniczą różnicą jest kwestia urlopu. W przypadku umowy o pracę, płatny urlop należny jest zawsze. Dodatkowo przysługuje też zwolnienie lekarskie. W przypadku umowy B2B nie ma możliwości skorzystania „odgórnie” z urlopu. Nie oznacza to jednak, że w przypadku B2B w ogóle nie ma mowy o dniach wolnych. Kwestie nieobecności czy urlopu strony ustalają sobie wzajemnie.

Praktyka pokazuje, że zwykle ustala się liczbę dni wolnych do wykorzystania w podobnym wymiarze jak przy umowie o pracę.

ZUS i składki

Inną różnicą jest sprawa rozliczania składek ZUS. W przypadku pracownika etatowego, składki ZUS rozliczane są przez pracodawcę. Przy współpracy na zasadzie działalności gospodarczej, każdy musi rozliczać sobie to samodzielnie.

Samozatrudnienie u obecnego pracodawcy

Najczęściej umowa B2B jest efektem konsultacji między pracodawcą i pracownikiem, współpracujących ze sobą od dłuższego czasu. Z perspektywy pracodawcy korzyścią są mniejsze obowiązki związane z zatrudnieniem, niższe koszty kadrowe. Z drugiej jednak strony pracodawca musi wziąć pod uwagę i uszanować większą elastyczność w zakresie wykonywania obowiązków przez drugą stronę.

Czy B2B się opłaca?

Z perspektywy pracownika też należy ustalić kwestię opłacalności takiego rozwiązania. Jeśli bowiem umowa B2B ma być podpisana z obecnym pracodawcą, to samozatrudniony nie może skorzystać ani z Ulgi na start ani  z małego ZUS-u. Dotyczy to tych osób, które wcześniej w ramach etatu realizowały te same obowiązki, które teraz mają być czyli te same usługi, ale na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Mało tego. W takiej sytuacji samozatrudniony nie może tez od razu wybrać podatku liniowego lub ryczałtu.

CZYTAJ TAKŻE: Formy opodatkowania działalności gospodarczej. Jak płacisz najniższe podatki?

B2B z nowym pracodawcą

Trochę inaczej sprawa wygląda jeśli decydujemy się na samozatrudnienie podpisując umowę z innym pracodawcą. W takiej sytuacji można skorzystać z preferencyjnego ZUSu i ulgi na start. Można też swobodnie wybrać formę opodatkowania. Można skorzystać z pełnego wachlarza możliwości: podatku liniowego, skali podatkowej, jak i ryczałtu.

Przejście na B2B – obowiązki

Podstawowym obowiązkiem osoby samozatrudnionej jest konieczność samodzielnego rozliczania się. To jak skomplikowane będą te rozliczenia zależy w dużej mierze od wybranej formy opodatkowania. Znaczenie ma też to, czy pracownik-przedsiębiorca będzie czynnym płatnikiem VAT. Do innych obowiązków należy np. konieczność wystawiania faktur, a także rozliczania samodzielnie składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek. Te wszystkie czynności można zlecić biuru rachunkowemu. Koszt księgowości nie jest duży, a może dość skutecznie odciążyć przedsiębiorcę.

CZYTAJ TAKŻE: Samozatrudnienie i finanse. O czym musisz pamiętać?

Przejście na B2B – czy to się opłaca?

Oczywiście opłacalność samozatrudnienia każdy musi samodzielnie obliczyć. W przypadku umowy o pracę faktycznie na konto pracownika wpływa ok. 60 proc. kwoty, którą musi wyłożyć pracodawca. Mówiąc wprost przy pensji na poziomie 6 000 zł netto, koszt dla pracodawcy to prawie 10 000 zł. Gdy pracownik przechodzi na samozatrudnienie, pracodawca zapłaci mniej bo nie musi rozliczać dodatkowych podatków, czy składek.

Pracownik – przedsiębiorcy wystawia jednak fakturę, z której samodzielnie rozlicza składki i podatki. Jednak takie rozwiązanie również może się opłacać ponieważ przedsiębiorca może zaliczyć wydatki związane z prowadzonym biznesem do kosztów działalności. Chodzi tu np. o zakup sprzętu komputerowego czy oprogramowania.

Zalety samozatrudnienia

Nie bez znaczenia jest też to, że samozatrudniony może swoje obowiązki wykonywać w sposób bardzo elastyczny i swobodny. Może sam określić sobie czas i miejsce pracy. Może też pracować dla kilku firm jednocześnie. Dla wielu samozatrudnionych niewątpliwą zaletą jest możliwość skorzystania z leasingu. W ten sposób można finansować zakup sprzętu elektronicznego czy samochodu.

CZYTAJ TAKŻE: Motocykl w kosztach firmowych. Jak rozliczyć zakup motocykla?

Ryzyka samozatrudnienia

Nie można zapominać, że samozatrudnienie wiąże się tez z określonymi ryzykami. Głównie chodzi o to, że urzędnicy mogą zakwestionować zasadność umowy B2B jeśli pracownik w rzeczywistości pracuje w sposób, który przynależy umowie o pracę. Mało tego. W przypadku umowy B2B za wszelkie aktywności pełną odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca – samozatrudniony. W przypadku etatu taka odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy.

CZYTAJ TAKŻE: Pierwsza działalność gospodarcza – o czym pamiętać

 

Zmiany w prawie pracy 2023. Zobacz listę najważniejszych zmian

0
prawo pracy

Początek roku to zwykle czas na zmiany w prawie. Zobacz, jakie zmiany w prawie pracy czekają pracodawców w 2023.

2023 rok obfituje w sporą liczbę zmian w kodeksie pracy. Głównie z powodu konieczności dopasowania polskich przepisów do prawa unijnego. Przede wszystkim w kodeksie pracy pojawią się przepisy określające zasady pracy zdalnej, a także regulacje związane z możliwością zbadania stanu trzeźwości pracownika. Łatwiej będzie też można zatrudnić cudzoziemców.

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy, które mają obowiązywać od początku 2023 roku to efekt implementacji do przepisów unijnych. Implementacja miała być wprowadzone już w sierpniu 2022 ale ze względu na przedłużające się prace, nie udało się. Wciąż nie wiadomo jednak kiedy dokładnie wejdą w życie. W momencie tworzenia materiału (listopad 2022) prace nad projektem wciąż trwały.

Warto wiedzieć, że zmiany dotyczą pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, czyli tych objętych kodeksem pracy. Rewolucją są przepisy związane z tzw. work-life balance. Chodzi o to by ułatwić godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Przepisy mają też skłaniać mężczyzn do tego by aktywnie korzystać z urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego czy opiekuńczego. Nie będzie można przenosić części urlopu rodzicielskiego na drugiego rodzica. Ojcowie będą mogli skorzystać z 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. W takiej sytuacji pobierać będą zasiłek w wysokości 70% średniego rocznego wynagrodzenia. Na wykorzystanie takiego urlopu mają 12 miesięcy. Jeśli nie skorzystają z tej możliwości, urlop rodzicielski im przepadnie. Nie można wtedy przenieść go na matkę.

Work-life balance

Prawo unijne nakazuje też zmiany w zakresie wysokości zasiłku rodzicielskiego. Wydłuży się też urlop rodzicielski. Rodzice uzyskają też dodatkowy urlop opiekuńczy, a także możliwość pracy zdalnej.

Renegocjacja formy zatrudnienia

Zmiany dotyczą też kwestii formalnych związanych z zatrudnieniem. Pracownicy zatrudnieni dłużej niż 6 miesięcy (licząc łącznie z okresem próbnym) będą mogli negocjować na nowo formę zatrudnienia. Mało tego. Jeśli pracownik ma umowę na czas określony i otrzyma wypowiedzenie, to pracodawca musi zawsze podać przyczyny wypowiedzenia. Wcześniej był to obowiązek dotyczący wyłącznie pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony.

Dokumentacja pracownicza 2023

Modyfikacje kodeksu pracy dotyczą też zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Znacznym ułatwieniem będzie możliwość składania ich w wersji elektronicznej

Kontrola trzeźwości pracowników

W życie mają też wejść przepisy, które pozwalają pracodawcy sprawdzenie trzeźwości pracownika. Projekt zmian zakłada, że pracodawca dostanie możliwość kontroli trzeźwości. W takiej sytuacji w firmie trzeba będzie określić zasady takiej kontroli. Będzie one musiały znaleźć się w aktach wewnątrzzakładowych pracowników, którzy będą podlegać kontroli. Kontrola trzeźwości dozwolona jest wyłącznie za pomocą alkomatu. Tylko w wyjątkowych przypadkach, np. gdy pracownik odmówi badania alkomatem, pracodawca będzie mógł użyć laboratoryjnych metod sprawdzenia trzeźwości.

O wszystkich zmianach informujemy na bieżąco w poradniku biznesu

Dotacja z urzędu pracy na uruchomienie działalności gospodarczej

0
dotacja z urzędu pracy

Dotacja z urzędu pracy może być dobrym źródłem finansowania na początku prowadzenia biznesu. Jeśli chcesz otworzyć firmę, warto zainteresować się tym, co oferują powiatowe urzędy pracy.

Kiedy starać się o dotację z urzędu pracy?

Największą szansę na otrzymanie dotacji mają ci, którzy składają wnioski na początku danego roku kalendarzowego. Wtedy jest szansa, że urząd pracy ma jeszcze środki na dotacje. Warto jednak pamiętać, że w poszczególnych urzędach terminy naborów mogą być różne. Mogą też być nieznaczne różnice w zasadach wydatkowania środków.

CZYTAJ TAKŻE: Pierwsza działalność gospodarcza – o czym pamiętać

Kto może otrzymać pieniądze z urzędu pracy?

Dotacja z urzędu pracy to jednorazowe środki przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nie trzeba ich zwracać jeśli dotrzyma się warunków umowy z urzędem. Mało tego. Najpierw otrzymujesz pieniądze, a potem możesz wybrać się na zakupy. Dotacja na działalność gospodarczą przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych. Nie można jej wykorzystać na firmę w formie spółki z o.o. ani spółki cywilnej.

Żeby dostać dotację trzeba spełnić określone warunki. Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, mogą się one nieznacznie różnić w zależności od urzędu pracy, to jednak da się podać najczęściej spotykane zasady do wypełnienia. Przede wszystkim trzeba mieć status osoby bezrobotnej i przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej. Część urzędów pracy uznaje, ze zawieszenie działalności spełnia ten warunek. W takiej jednak sytuacji trzeba uruchomić firmę o innym profilu. Na dotację mają też szansę ci, którzy nie mają zajęć komorniczych, ani też nie byli karani za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Dotację z urzędu pracy mogą też dostać opiekunowie osób niepełnosprawnych.

CZYTAJ TAKŻE: Działalność gospodarcza na emeryturze

Jaka działalność na dotacje?

Najczęściej urzędnicy rozpatrują wnioski zgodnie z kolejnością ich składania. Nie ma tu znaczenia jakiego rodzaju działalność pragniesz otworzyć.

Wysokość dotacji na firmę

Maksymalna kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej to sześciokrotność średniego wynagrodzenia, czyli niecałe 40 tys. złotych. Nie trzeba jednak wnioskować o pełną kwotę. Może być niższa. Najważniejsze by nie przekroczyć maksymalnej kwoty.

Podobnie z wydatkami. Wystarczy odpowiednio to uargumentować. Jednak warto dopytać w swoim urzędzie, czy wydatek ma szansę na akceptację.

Dokumenty do dotacji

Zanim poprosisz o dotację, warto zwrócić uwagę na to jakiego rodzaju dokumenty trzeba złożyć. I tak może być konieczne przedstawienie koncesji lub zezwolenia jeśli działalność, którą chcesz prowadzić ich wymaga. Mogą się tez przydać referencje od zleceniodawców, promesy itd.

Zabezpieczenie dotacji

Dotacja z urzędu pracy musi być zabezpieczona. Zabezpieczeniem może być weksel, czy gwarancja bankowa. W przypadku wydatków firmowych, nie musisz mieć wkładu własnego. Całość kosztów może pokryć dotacja.

We wniosku podaje się dane osobowe, stan cywilny i wykształcenie. Wskazuje się też konto osobiste, na które mają być przelane środki z dotacji. W kolejne części formularza przedstawia się biznesplan, a także zabezpieczenie dotacji. W biznesplanie należy oszacować przewidywane dochody i koszty, uzasadnić motywy podejmowania działalności gospodarczej, opisać produkty i usługi, które będą oferowane, a także w jaki sposób będzie reklamowana.

Wniosek o dotację

Urząd pracy rozpatruje wniosek w ciągu 30 dni. Gdy zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba dopełnić kilku formalności. Przede wszystkim zarejestrować działalność w CEIDG, a także dostarczyć potwierdzenie zabezpieczenia dotacji. Po spełnieniu tych formalności, dotacja zostanie wypłacona w ciągu kilku dni. Rozliczenia dotacji dokonuje się poprzez przedstawienie faktur i rachunków. Po ok. 12 miesięcy umowa z urzędem przestaje obowiązywać. Ze sprzętem można robić co tylko zechcesz.

Jeśli urząd wykryje nieprawidłowości, to urząd może wezwać Cię do złożenia pisemnych wyjaśnień, a w ostateczności oddać dotację.

CZYTAJ TAKŻE: Czy można mieć dwie działalności gospodarcze?

 

Przedsiębiorca i OFE

0
Obrazek przedstawia płacenie podatków

Przedsiębiorca odprowadzający składki na ZUS wciąż zbiera środki w OFE. Zapowiadana likwidacja OFE nie doszła do skutku. Co jednak znamienne, popularność systemu spada. Jak działa OFE?

OFE mają coraz mniej członków. Starsi uczestnicy OFE stanowią przeważającą część systemu. Młodsi użytkownicy wybierają raczej nowe indywidualne konta emerytalne.

Na koniec lipca 2022 do OFE należało niecałe 15 mln członków. Tylko 2,5 miliona to osoby w wieku do 35 lat. System działa w ten sposób, że dziesięć lat przed przejściem na emeryturę, środki z OFE przekazywane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który potem już wypłaca emeryturę.

CZYTAJ TAKŻE: Składki ZUS cię przygniatają? Zobacz, jak legalnie możesz je zmniejszyć.

Jak działa OFE?

OFE, czyli Otwarty Fundusz Emerytalny pozwala zbierać dodatkowe środki na emeryturę. Część składek przekazywanych do ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje do prywatnej instytucji, która inwestuje je w różne aktywa (obligacje, akcje itd.). Dziesięć lat przed naszą emeryturą środki trafiają z powrotem do ZUS.

Czy przedsiębiorca należy do ZUS?

Każdy płatnik składek ZUS, a więc również i przedsiębiorca odkłada środki w OFE. Dzieje się to poza kontrolą płatnika składek, czyli przedsiębiorcy. Nie ma limitów wpłat do OFE. Po prostu odprowadzając składki do ZUS, część z nich trafia do OFE. Oczywiście przedsiębiorca może odkładać pieniądze na emeryturę również w inny sposób, np. poprzez PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe albo w formie IKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego.

CZYTAJ TAKŻE: ZUS: Jak sprawdzić informację o stanie konta ubezpieczonego

Kilka lat temu pojawiła się propozycja likwidacji OFE. Miały być zamienione na Otwarte Fundusze Inwestycyjne, a środki przekazane na konta IKE z potrąceniem 15% opłaty za przekształcenie. Potem zmiany w OFE odsunęła pandemia. Także i w 2022 nie udało się systemu zreformować. Tym razem z powodu zamieszania z tzw. Polskim Ładem.

Nie wiadomo na razie jak potoczą się losy Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na tym etapie jednak środki wciąż napływają (choć jest to naprawdę niewielka kwota).

CZYTAJ TAKŻE: Inwestycja w złoto. Jak inwestować w złoto?

Jak działa OFE?

A skoro tak, to może warto przypomnieć sobie jak OFE działają. Każdy przedsiębiorca co miesiąc przekazuje składki do ZUS. W puli środków jest m.in. składka emerytalna i rentowa. Z tych pieniędzy niewielka część trafia właśnie do OFE. Przedsiębiorca, czyli płatnik składek nie ma żadnego wpływu na to, w jaki sposób pieniądze z OFE są inwestowane. Za przekazanie ich do OFE odpowiedzialność ponosi ZUS, a OFE mogą pomnażać pieniądze wyłącznie w sposób określony w ustawie.

CZYTAJ TAKŻE: Inwestowanie w nieruchomości. Czy to się opłaca?

Obecnie politycy pracują nad reformą systemy. Aktywa zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych mocno się kurczą. Nie tylko z powodu faktu, że coraz mniej procentowo jest odkładanych do OFE ale i z powodu tego, że coraz więcej osób przechodzących na emeryturę ma możliwość skorzystać ze środków z OFE. Kilka lat temu bowiem pieniądze wielu oszczędzających w OFE zostały przetransferowane do ZUS.

Kasa fiskalna – dla kogo?

0
kasa fiskalna stojąca na drewnianej ladzie

Kasa fiskalna to nieodzowny element wielu działalności gospodarczych. Kto musi mieć kasę fiskalną? Kiedy kasa fiskalna jest obowiązkowa?

Jeśli przedsiębiorca sprzedaje towary i usługi dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych muszą ewidencjonować obrót przy pomocy kasy fiskalnej.

Kiedy kasa fiskalna?

Kasa fiskalna  jest obowiązkowa dla tych podatników, którzy prowadzą sprzedaż towarów bądź usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli uzyskane w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym obroty przekroczyły 20 000 zł.

Do tego limitu nie wlicza się:

 • wartości prawnych i niematerialnych,
 • środków trwałych,
 • nieruchomości.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Niezależnie od wysokości obrotów, kasę fiskalną muszą mieć przedsiębiorcy, którzy sprzedają

 • gaz ziemny,
 • części do silników,
 • przyczepy, naczepy i kontenery,
 • sprzęt fotograficzny
 • sprzęt radiowy, telekomunikacyjny i telewizyjny,
 • wyroby tytoniowe
 • napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 • perfumy i wody toaletowe

albo zajmują się

 • przewozami pasażerskimi
 • przewozami taksówkami
 • doradztwem podatkowym
 • naprawą motorowerów i pojazdów silnikowych
 • wulkanizacją.

  CZYTAJ TAKŻE: Kasa fiskalna w myjni samochodowej

  Bez względu na obrót kasę fiskalną musi mieć także przedsiębiorca, który świadczy usługi prawne, kosmetyczne, fryzjerskie i kosmetologiczne.

  Kasy fiskalne online

  Obecnie nowe kasy są kasami online, które automatycznie, w sposób ciągły łączą się z Centralnym Repozytorium Kas. Kasa taka potwierdza obrót przekazując do Repozytorium paragony, raporty dobowe i dokumenty niefiskalne.

  Od 2023 kasę fiskalną online muszą mieć wszystkie podmioty, które sprzedają towary lub świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

  CZYTAJ TAKŻE: Kasy fiskalne online – do kiedy trzeba je wprowadzić?

  Nie mam kasy fiskalnej – co mi grozi?


  Kasy fiskalnej nie musza posiadać przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż dla firm albo też realizują sprzedaż przez internet, a pieniądze ze sprzedaży trafiają bezpośrednio na konto przedsiębiorcy.

  Jeśli przedsiębiorca nie posiada kasy fiskalnej choć jest do tego zobowiązany, popełnia poważne wykroczenie skarbowego i grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych. Jeśli posiadając kasę fiskalną, nie rejestruje sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej (nie wydaje paragonów), to podlega karze do 180 stawek dziennych.

  Rejestracja do VAT – kiedy?

  0
  umowa o świadczenie usług

  Rejestracja do VAT nie zawsze jest obowiązkowa. Wszystko dlatego, że przedsiębiorcy mogą mieć status podatnika zwolnionego z VAT albo czynnego podatnika VAT. Kiedy zarejestrować się do VAT?

  Rozliczanie podatku VAT nie jest obowiązkowe w każdym przypadku. Można przyjąć, że każdy przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą jest zwolniony z VAT. To tzw. podmiotowe zwolnienie z VAT. Wyjątek stanowią działalności, które zapisane są w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT. Są wśród nich np. sprzedaż kosmetyków, czy części samochodowych. Takie działalności od początku muszą być zarejestrowane do VAT.

  Kiedy zarejestrować się do VAT?

  W przypadku gdy przedsiębiorca, podatnik chce skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, nie musi wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Jeśli jednak chce lub musi być podatnikiem VAT, to jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT-R.

  Co ważne, takiego zgłoszenia trzeba dokonać, zanim dojdzie do jakiejkolwiek sprzedaży opodatkowanej. Mówiąc inaczej, przedsiębiorca, który ma zamiar być płatnikiem VAT, nie może sprzedaż żadnego produktu lub usługi, zanim nie zostanie do VAT zarejestrowany.

  Inną sytuacją, w której trzeba obowiązkowo zarejestrować się jako czynny podatnik VAT jest przekroczenie w roku podatkowym 200 000 zł obrotu.

  Rejestracja VAT przy otwieraniu firmy

  Do VAT można zarejestrować się także w momencie zakładania działalności gospodarczej. Co istotne, choć sama rejestracja działalności gospodarczej zajmuje chwilę i firmę da się prowadzić praktycznie od razu po wpisie do rejestru, to w przypadku rejestracji do VAT, trzeba zaczekać na to, aż będziemy wpisani do rejestru podatników VAT.

  Wybór metody rozliczania VAT

  W przypadku rejestracji VAT musimy podjąć decyzję odnośnie metody rozliczania VAT. Tutaj terminy są wyraźnie określone w ustawie (art. 96 ustawy o VAT). Zgłoszenia trzeba dokonać

  • przed dniem dokonania pierwszej czynności określonej w art. 5;
  • przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, innych niż zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 2a i 4-41 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży;
  • przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;
  • przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;
  • przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.

  Rejestracja do VAT może zając nawet kilka dni bo urzędnicy muszą zweryfikować dane podane w formularzu zgłoszeniowym. Podatnik nie zostanie zarejestrowany jeśli dane podane w zgłoszeniu są nieprawdziwe, gdy podmiot nie istnieje, a także w sytuacji gdy nie można się skontaktować z danym podmiotem albo wtedy gdy istnieje podejrzenie, że podatnik może prowadzić działalność po to by dokonywać wyłudzeń skarbowych.

  Jak widać, termin rejestracji do VAT jest wyraźnie określony i trzeba go przestrzegać.

  Zmiany w prawie 2023

  0
  zmiany w prawie

  2023 jest nietypowym rokiem pod względem zmian w prawie dla przedsiębiorców. W porównaniu do rewolucyjnych lat 2021-2022 obecnie zmiany są raczej kosmetyczne.

  Przedsiębiorcy marzą o stabilnym prawie, o tym by przepisy nie zmieniały się co kilka miesięcy. Dzięki temu łatwiej planować inwestycje i rozwój firmy. Jednak w polskiej rzeczywistości biznesowej nie jest łatwo o taką sytuację. Śledząc propozycje zmian w prawie na 2023 rok można dojść do wniosku, że nie jest ich znów tak dużo. Wybraliśmy kilka.

  Limity podatkowe 2023

  Limity podatkowe 2023 to wartości, które zależą od średniego kursu euro, który NBP publikuje pierwszego roboczego dnia października. Pierwszym roboczym dniem w 2022 był 3 października. Wtedy średni kurs euro to 4,8272 zł. Ta wielkość powoduje, że wszystkie podmioty, które przekroczą obroty 9.654.400 zł (2.000.000,- euro x 4,8272 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w 2022 roku. W sytuacji, gdy limitu tego nie przekroczymy możemy rozliczać się podatkową księgą przychodów i rozchodów.

  Ryczałt w 2023

  Limit ten wpływa również na ryczałt. Ryczałtem można się rozliczać jeśli przychody nie przekraczają 2 000 000 euro. W 2023 r limit dla prowadzenia ryczałtu wynosi więc 9.654.400 zł

  Amortyzacja

  Wskaźnik limitu podatkowego wpływa też na wysokość limitu jednorazowej amortyzacji. Zakładając, że jest to 50 000 euro, to w 2023 limit jednorazowej amortyzacji to 241 000 zł.

  Zmiany w kodeksie pracy

  Zmieni się też kodeks pracy. Chodzi przede wszystkim o uwarunkowania dotyczące pracy zdalnej. Dodatkowo podczas zwalniania osób zatrudnionych na czas określony będzie trzeba zawsze podać przyczynę wypowiedzenia umowy. Wcześniej było to obowiązkowe w przypadku umów na czas nieokreślony.

  Badanie alkomatem w pracy

  Pracodawcy otrzymają możliwość sprawdzenia trzeźwości pracownika w miejscu pracy i to w formule prewencyjnej. Wystarczy, że pracodawca uzna, że kontrola jest niezbędna do ochrony zdrowia i mienia. Pracownicy otrzymają też dodatkowe 5 dni urlopu opiekuńczego. Jest to jednak urlop bezpłatny. Dodatkowo będą też wolne dodatkowe 2 dni albo 16 godzin roku kalendarzowego z powodu siły wyższej (pilna sprawa rodzinna spowodowana chorobą lub wypadkiem i to tylko w sytuacji, gdy niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika. W tym jednak wypadku wynagrodzenie będzie wynosił 50% stawki.

  Wyższe podatki od środków transportu

  W 2023 wzrasta opodatkowanie od środków transportu, czyli pojazdów powyżej 3,5 tony, przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton – z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, a także autobusów.

  Stawki podatku od środków transportowych ustalane są przez gminy. Nie mogę jednak przekroczyć maksymalnych stawek ustanowionych w przepisach krajowych.

  SLIM 3 w VAT

  Jedną z większych zmian będzie tzw. SLIM VAT 3 – czyli nowelizacja ustawy o VAT i kilku innych ustaw. Ostateczny kształt przepisów wciąż nie jest jeszcze znany. 4 listopada 2022 r. raporcie z konsultacji publicznych tego projektu, Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie do projektu kilku zmian.

  O wszystkim co dzieje się w prawie dla przedsiębiorców, przeczytasz w Poradniku Biznesu

  NIP7 – co to jest i kiedy trzeba wypełnić

  0

  NIP7 to formularz składany przez osobę, która nie jest jeszcze zarejestrowana w CEiDG. Mówiąc wprost, nie jest jeszcze przedsiębiorcą.

  Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w kontaktach z urzędem skarbowym używają numeru PESEL. Jeśli jednak chcą zostać przedsiębiorcami albo tez podlegają rejestracji do VAT, to muszą postarać się o numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer ten będzie służył do kontaktów z urzędem skarbowym.

  Żeby uzyskać numer NIP trzeba złożyć deklarację NIP-7. NIP7 rejestracyjny można złożyć tylko jeden raz.

  NIP-7 składają przedsiębiorcy lub osoby, które jeszcze nie są zarejestrowane w CEIDG, jeśli spełniają jeden z warunków:

  – prowadzą działalność gospodarczą

  – podlegają rejestracji podatku od towarów i usług

  – są płatnikami składek ZUS (ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych)

  – nie posiadają numeru PESEL

  Deklaracja NIP-7 składa się z kilku części. W pierwszej określamy urząd skarbowy, do którego składamy deklarację. Jednocześnie zaznaczamy, czy jest to zgłoszenie identyfikacyjne czy aktualizacyjne. W pierwszym wariancie chodzi o sytuację, gdy jeszcze numeru NIP nie mamy. W drugim dokonujemy aktualizacji.

  W deklaracji NIP-7 trzeba podać dokładne dane wnioskującego. Przede wszystkim adres zamieszkania i dane kontaktowe. Warto podać adres e-mail. Wtedy wszelka korespondencja z urzędem skarbowym może odbywać się elektronicznie.

  Działalność gospodarcza i NIP-7

  Jak już wspomnieliśmy, NIP-7 najczęściej służy do uzyskiwania numeru identyfikacji podatkowej wszystkich tych osób, które zamierzają uruchomić jednoosobową działalność gospodarczą. W takiej sytuacji podajemy dane działalności gospodarczej, czyli jej nazwę, adres i rodzaj działalności, którą chcemy prowadzić. Wskazujemy też informacje o dokumentacji rachunkowej.

  W deklaracji NIP-7 musimy też podać informacje o rachunkach bankowych, zarówno rachunków osobistych, a także rachunków firmowych. Ten element jest istotny zwłaszcza wtedy, gdy urząd będzie dokonywał zwrotu podatku. Dokona go na rachunek zgłoszony właśnie w deklaracji NIP-7.

  Na końcu jest miejsce na podpis.

  NIP-7 jako formularz aktualizacyjny

  NIP-7 wykorzystuje się też do aktualizacji danych. Jeśli przedsiębiorca zmieni dane osobowe, adres zamieszkania albo rachunek bankowych, to musi dokonać aktualizacji tych informacji poprzez deklarację NIP-7.

  Na złożenie dokumentu mamy maksymalnie 7 dni od zaistniałych zmian.

  Gdzie złożyć NIP-7?

  NIP7 składamy do właściwego urzędu skarbowego. Można to zrobić osobiście, wysyłając deklarację pocztą lub drogą elektroniczną. W tym ostatnim przypadku potrzebny będzie podpis elektroniczny.